Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl
 

 

 

   

 

RODZINA - FUNKCJE I ZNACZENIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADAMSKI Franciszek : Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2002

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Rozmowy o życiu i miłości. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Wydaw. PAX, 1989

CUDAK Henryk : Funkcje rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka. - Warszawa : Wydaw. WSP Tow. Wiedzy Powsz., 2000

CUDAK Henryk : Znaczenie rodziny w rozwoju i wychowaniu małego dziecka. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 1999

DYCZEWSKI Leon : Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. - Lublin : Wydaw. Tow. Nauk. KUL, 2003

FABER Adele, MAZLISH Elanie : Rodzeństwo bez rywalizacji : jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie by samemu żyć z godnością. - Poznań : "Media Rodzina of Poznań", 1993

FABER Adele, MAZLISH Elanie : Wyzwoleni rodzice wyzwolone dzieci : twoja droga do szczęśliwszej rodziny. - Wyd. 3. - Poznań : "Media Rodzina of Poznań", 1998

GŁAZ Stanisław, GRZESZEK Krzysztof, WIŚNIWESKA Iwona : Rodzina : biologiczne i psychologiczne podstawy jej funkcjonowania. - Kraków : Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego : Wydaw. WAM, 1996

GRYGIELSKI Michał : Style komunikacji rodzicielskiej a identyfikacja dzieci z rodzicami. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1994

IZDEBSKA Jadwiga : Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i nadzieje. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2000

JABŁOŃSKI Daniel, OSTASZ Lech : Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji
i konkubinacie : perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej
. - Olsztyn : "Adiaphorn", 2001

KALICKI Piotr : O miłości, małżeństwie i rodzinie od starożytności do Jana Pawła II. - [b.m.] : Dziennikarskie Stow. Wydawniczo-Produkcyjne Roy, [1991?]

MIKICIN Mirosław : Wspierać swoje dziecko. - Warszawa : Wydaw. MINERWA, 2000

RODZINA polska na przełomie wieków : przeobrażenia, zagrożenia, patologie / red. Jan Żebrowski. - Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 2002

TYSZKA Zbigniew : Rodzina we współczesnym świecie. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2002

RODZINA - jej funkcje przystosowawcze i ochronne / pod red. Edwarda Hałonia. - Warszawa : Centrum Upowszechniania Nauki PAN, 1995

RODZINA współczesna / red. nauk. Maria Ziemska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 2001

WSPÓŁCZESNA rodzina polska : jej wymiar aksjologiczny i funkcjonowanie / red. Henryk Cudak, Helena Marzec. - Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie przy Filii akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim, 2001

WSPÓŁCZESNE rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian : praca zbiorowa / red. nauk. Zbigniew Tyszka. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2001

ZAWADZKI Roman, TARASZKIWICZ Małgorzata : Rodzinny krąg. - Warszawa : WSiP, 2004

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABT Stefan : Budowanie rodziny polskiej na wartościach narodowych : wykład inauguracyjny na Podyplomowym Studium Nauk o Rodzinie wygłoszony 14.10.2000 w Poznaniu // Katecheta. - 2001, nr 1, s. 23-28

APPELT Karolina : Osoby znaczące w rozwoju człowieka // Remedium. - 2004, nr 12, s. 4-5

BAKA Łukasz : Identyfikacja z ojcem a wzorce idealnego mężczyzny w percepcji chłopców w wieku adolescencji // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 1, s. 29-33

BALCERZAK-PARADOWSKA Bożena : Polityka rodzinna lat 90 w Polsce : ocena jej skutków // Przyjaciel Dziecka. - 1999, nr 1/3, s. 5-9

BIERNAT Tomasz : Rodzina i wychowanie rodzinne w opiniach młodzieży starszej (w wieku 18-24 lat) // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 12, s. 8-12

BIERNAT Tomasz : Zdrowa rodzina jako podstawa profilaktyki społecznej // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 10/11, s. 31-34

BODNAR Wiesława : Po co dziecku rodzina // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 10, s. 13

BOMBA Jacek : Rodzina w dzisiejszej Polsce : spojrzenie psychiatry // Znak. - 2005, nr 2, s. 15-20

BOROWIECKA Barbara : Relacje nastolatków z rodzicami // Nowa Szkoła. - 2004, nr 2, s. 30-32

BRODOWSKI Leon : Rodzina w społecznej gospodarce rynkowej // Polityka Społeczna. - 1999, nr 3, s. 23-25

BRZEZIŃSKA Anna : Niezbędność dziadków // Charaktery. - 2001, nr 5, s. 27-29

CHMIELEWSKA Marzena : Rola dziadków w procesie socjalizacji // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7/8, s. 17-19

CHYMKOWSKI Roman : Oblicze współczesnej rodziny polskiej // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 3, s. 39-41

DĄBROWSKA-CABAN Zofia : Rodzina polska u progu XXI wieku // Problemy Rodziny. - 1999, nr 4, s. 23-29

DELSOL Chantal : Jak dzisiaj przekazywać wartości? // Znak. - 2005, nr 2, s. 21-28   DOCHODOWA sytuacja rodzin w Polsce i jej uwarunkowania // Polityka Społeczna. - 2004, nr 11/12, s. 4-9

DUDA Marian : Role w rodzinie - podział zadań i odpowiedzialności // Kwartalnik Edukacyjny. - 2000, nr 4, s. 17-22

DULIBAN Mariusz : Dzieje rodziny w szkolnej edukacji historycznej // Wiadomości Historyczne. - 1999, nr 2, s. 111-115 

FRĄCKOWIAK Lucyna : Demograficzne i społeczne uwarunkowania zmniejszającej się dzietności // Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 2-5   GALICA Agnieszka : Magiczny krąg // Charaktery. - 2004, nr 12, s. 15-16 

GAŁKOWSKA Agnieszka : Zasięg oddziaływania jakości małżeństwa rodziców na dzieci w ich dorosłym życiu // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 1, s. 38-42

GĘBUŚ Dorota : Kreowane w mediach modele rodziny // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 4, s. 45-50

GRUDNIEWSKI Tadeusz : Funkcje społeczne i struktura rodziny // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 4/5, s. 8-12

IWANICKA Anna : Siedem ważnych wartości // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. 3-9

JABŁOŃSKI Daniel : Modele rodzinno-małżeńskie i sytuacja w nich dziecka według antropologii kulturowej // Kultura i Edukacja. - 2000, nr 3/4, s. 63-86

JACHER Władysław : Czym jest socjalizacja w rodzinie // Problemy Rodziny. - 2000, nr 1, s. 35-38

JANKE Andrzej W. : Sens pedagogiczny rodzinności człowieka // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 10/11, s. 21-23

JANUKOWICZ Maria : Kontynuacja czy negacja wartości wyniesionych z domu rodzinnego // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 3, s. 8-11

JANUKOWICZ Maria : Mini-traktat o mądrej do dziecka miłości // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 3, s. 15-17

KARPOWICZ Marta, KARPOWICZ Ryszard : Współczesna rodzina polska i jej funkcjonowanie // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/6, s. 33-38

KARPOWICZ Ryszard : Rodzina a kreowanie kultury pokoju // Problemy Rodziny. - 2001, nr 1, s. 32-33

KAWALEC Joanna : Rola środowiska rodzinnego w wychowaniu dziecka sukcesu // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 5, s. 57-65

KLIMEK Lilianna : Wpływ rodziny na poczucie sensu życia u jedynaków i osób posiadających rodzeństwo // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 4, s. 22-24

KORCZAK Leandra, KOZŁOWSKI Waldemar : Rodzina wobec wyzwań transformacji ustrojowej // Ruch Pedagogiczny. - 2001, nr 3/4, s. 50-63

KOZIEŁ Dorota, NASZYDŁOWSKA Edyta, ŹDZIEBŁO Kazimiera : Rodzina w zdrowiu i w chorobie // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 2, s. 35-38

KOZŁOWSKI Paweł : Kryzys rodziny // Nowa Szkoła. - 1999, nr 9, s. 54-55

KRUSZKO Krzysztof : Czy umiemy rozmawiać z własnymi dziećmi // Życie Szkoły. - 2001, nr 9, s. 518-520 

KRZYWDA Beata : Wychowanie jako współdziałanie i współpraca // Remedium. - 2004, nr 11, s. 1-3 

KRZYŻAK Tomasz, SIERADZKI Sławomir : Ostatni rodzice // Wprost. - 2004, nr 15, s. 21-16

KUSIO Urszula : Współczesna kobieta wobec macierzyństwa // Kultura i Edukacja. - 2004, nr 4, s. 40-47

LESZCZUK Anna : Rodzina to jest siła.! Wizerunek rodziny w polskiej reklamie telewizyjnej // Edukacja Medialna. - 1999, nr 3, s. 36-42

LEWICKA Agnieszka : Rodzic terapeutą // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 1/2, s. 59-61

LEWICKI Czesław : Kompetencje rodziców w zakresie wychowania zdrowotnego i aktywizacji ruchowej dzieci // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 4, s. 8-14

LEWICKI Czesław : Rodzina wiejska w promowaniu zdrowia i aktywności ruchowej dzieci // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 8/9, s. 29-32

LULEK Barbara : Relacje rodzina - dziecko we współczesnym świecie // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, nr 1, s. 15-20

ŁYKO Zachariasz : O chronieniu w rodzinie najcenniejszych wartości // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 2, s. 7-8

MALISZAK Janina : Więzi rodzinne jako źródło cennych wartości w wychowaniu // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s. 410-413

MARCZEWSKA Krystyna : Potęga miłości i przemocy w rodzinie // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 54-57 

MARZEC Helena : Wpływ wysokiego statusu materialnego rodziny na szczęśliwe dzieciństwo // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. 33-36 

MARZEC Helena : Współczesna rodzina polska i jej funkcjonowanie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 201, nr 8, s. 61-63

MARZEC Helena : Współczesna rodzina polska - jej stan i perspektywy // Małżeństwo i Rodzina. - 2003, nr 4, s. 33-37

MASŁOWSKA Ewa : Rodzina i jej rola w zapobieganiu patologiom społecznym // Problemy Narkomanii. - 2004, nr 2, s. 69-72

NOWAK-DZIEMAINOWICZ Mirosława : Rodzina wobec problemów wychowania // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. - 2001, nr 3, s. 33-46

OSTROWSKA Krystyna : Rodzina w oczach młodzieży : wyniki badań empirycznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 10, s. 3-11

PIETRZYK Agnieszka : Style wychowania dzieci w polskich rodzinach ubogich i zamożnych : podobieństwa i różnice // Problemy Rodziny. - 2001, nr 2, s. 29-34

POSPISZYL Kazimierz : O chronieniu więzi rodzinnych, które są siłą niezwykłą // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 2, s. 9-13

ROSTOWSKA Teresa : Co zagraża podstawowym funkcjom rodziny w Polsce // Problemy Rodziny. - 2000, nr 5, s. 21-27

RÓŻAŃSKA-KOWAL Joanna : Psychologiczne uwarunkowania zgodnego pożycia małżeńskiego // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 1, s. 25-29

SITARCZYK Małgorzata : Rola empatii w małżeństwie // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 2, s. 23-27

SLANY Krystyna : Definicje pojęć "małżeństwo" i "rodzina" w obliczu pojawienia się alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 4, s. 3-8

SLANY Krystyna : Małżeństwo i rodzina w zglobalizowanym świecie // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/6, s. 3-10

SLANY Krystyna : Modele życia rodzinnego // Znak. - 2005, nr 2, s. 29-40

STAWICKA Magdalena : Znaczenie wczesnych więzi w życiu dziecka // Remedium. - 2005, nr 1, s. 4-5

STĘPNIAK-ŁUCZYWEK Agnieszka : Percepcja postaw rodzicielskich jako korelat późniejszego poczucia szczęścia w małżeństwie // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/6, s. 20-26

SZAMAŃSKI Mirosław Józef : Rodzina i szkoła w procesie gwałtownej zmiany społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 8, s. 9-15

SZTANDER Wanda : Dobra rodzina // Charaktery. - 2004, nr 12, s. 19-21

SZUKALSKI Piotr : Ewolucja wielkości i struktura rodzin // Polityka Społeczna. - 2000, nr 4, s. 21-27

SZUROWSKA Beata : Między miłością a zagrożeniem // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s. 20-23

ŚLEDZIANOWSKI Jan : Rodzina - tarczą ochronną kultury materialnej i duchowej narodu // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 2, s. 18-20

ŚLEDZIANOWSKI Jan : Więź dzieci z ojcami w okresie wczesnoszkolnym // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 6, s. 9-13

ŚWIĘCH Aneta : Program wychowawczy wspierających rodzinę // Wychowawca. - 2003, nr 1, s. 24-27

TARACHA Marta : Ja - rodzic inteligentny emocjonalnie // Remedium. - 201, nr 4, s. 18-19

TARACHA Marta : Rodzina szkołą uczuć // Remedium. - 2001, nr 4, s. 18-19

TYSZKA Zbigniew : O chronieniu się w rodzinie przed zagrożeniami naszych czasów // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 2, s. 4-6

TYSZKA Zbigniew : Współczesne rodziny polskie : ich stan i kierunki przemian // Problemy Rodziny. - 2001, nr 1, s. 29-31

WALCZAK Monika : Czy współczesne ojcostwo to ojcostwo nieobecne? // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 1, s. 43-47

WAWRZYNOWSKI Włodzimierz : Kształtowanie odpowiednich postaw w rodzinie // Problemy Narkomanii. - 2004, nr 3, s. 23-26

WESOŁOWSKA Eugenia Anna : Drogi edukacyjne pięciu pokoleń na przykładzie jednej rodziny w Polsce // Edukacja dorosłych. - 2001, nr 2, s. 39-48

ZIEMSKA Maria : Prezentacja publikacji pt. "Rodzina współczesna" // Problemy Rodziny. - 2000, nr 1, s. 53-61

ŻUŁAWNIK-RUSNAK Katarzyna : Wpływ rodziny na zachowanie dzieci // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 3, s. 4-7

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.05.2005


© Biblioteka Pedagogiczna