Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

   

 

KORCZAK JANUSZ - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

DZIEŁA. - Warszawa : Oficyna Wydaw. Latona, 1992-1998
T. 1 : Dzieci ulicy ; Dziecko salonu. - 1992
T. 2 : Koszałki opałki : humoreski i felietony. Cz. 1-2. - 1998
T. 3 : Na mównicy : publicystyka społeczna : (1898-1912). Cz. 1-2. - 1994
T. 4 : Szkoła życia ; Obrazki szpitalne : artykuły pedagogiczne i medyczne (1900-1912). - 1998
T. 5 : Mośki, Joski i Srule ; Józki, Jaśki i Franki. - 1997
T. 6 : Sława ; Opowiadania (1898-1914)
T. 7 : Jak kochać dziecko ; Momenty wychowawcze ; Prawo dziecka do szacunku. - 1993
T. 8 : Król Maciuś Pierwszy ; Król Maciuś na wyspie bezludnej. - 1992
T. 9 : Bankructwo małego Dżeka ; Kiedy znów będę mały. - 1994
T. 10 : Senat szaleńców : Proza poetycka ; Utwory radiowe. - 1994
T. 12 : Kajtuś Czarodziej ; Uparty chłopiec ; Opowiadania (1918-1939). - 1998

JAK kochać dziecko : dom sierot. - Wyd. 2. - Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze w Warszawie ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1929

JAK kochać dziecko : dziecko w rodzinie. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1958

JAK kochać dziecko : internat, kolonie letnie. - Warszawa : Państ. Zakł. Wydaw. Szkolnych, 1958

JAK kochać dziecko : internat, kolonie letnie, dom sierot. - Warszawa ; Kraków : Wydaw. J. Mortkowicza, 1929

JANUSZ Korczak. Życie i dzieło. Materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej. - Warszawa, 12-15 października 1978 r. - Warszawa : WSiP, 1982

JÓZKI, Jaśki i Franki. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydaw., 1985

KIEDY znów będę mały / oprac. Barbara Kryda. - Wrocław ; Kraków : Ossolineum, 1991

KRÓL Maciuś Pierwszy . - Łódź : "Res Polona", 1990 (także wyd. z lat : 1983,1977,1966)

MYŚL pedagogiczna Janusza Korczaka : nowe źródła / wybór Maria Falkowska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1983

MYŚLI / wybrała i wstępem opatrzyła Hanna Kirchner. - Warszawa : Państ. Instytut Wydaw., 1987

PAMIĘTNIK. - Wrocław : Wydaw. Siedmioróg, 1996

PEDAGOGIKA żartobliwa. - Warszawa : Państ. Zakład. Wydaw. Szkolnych, 1958

PISMA wybrane / wprowadzenie i wybór Aleksander Lewin. - T. 1-4. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986

PRAWIDŁA życia : pedagogika dla dzieci i młodzieży. - Wyd. 2 powojenne. - Warszawa : Wydaw. Pelikan, 1988

PRAWO dziecka do szacunku. - Rypin : Dom Wydawniczy Verbum, 1996

SŁAWA. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1958

WYBÓR pism / wyboru dokonał i wstępem opatrzyła Igor Nevrly. - T. 1-4. - Warszawa : Nasza Księgarnia", 1957-1958

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

WYDAWNICTWA ZWARTE

DĘBNICKI Kazimierz : Korczak z bliska. - Warszawa : Lud. Spółdz. Wydaw., 1985

FALKOWSKA Maria : Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1989

FILIPCZAK Katarzyna : Janusz Korczak jako współczesny Sokrates // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - 2001, t. 9, s. 395-400

JANUSZ Korczak w getcie : nowe źródła / wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Latona, 1992

JAWORSKI Marek : Janusz Korczak. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Interpress", 1977

KORCZAKOWSKIE dialogi / red. Nauk. Jadwiga Bińczycka. - Warszawa : Wydaw. Alkadem. "Żak", 1999

LEWIN Aleksander : Gdy nadchodził kres. : ostatnie lata życia Janusza Korczaka. - Warszawa : WSiP, 1996

LEWIN Aleksander : Tryptyk pedagogiczny : Korczak, Makarenko, Freinet. - Warszawa, 1986

MORTKOWICZ-OLCZAKOWA Hanna : Janusz Korczak. - Warszawa : "Czytelnik", 1978

NEWERLY Igor : Rozmowa w sadzie piątego sierpnia. - Warszawa : "Czytelnik", 1978

NEWERLY Igor : Żywe wiązanie. - Warszawa : ""Czytelnik", 1966

SZLĄZAKOWA Alicja : Janusz Korczak. - Warszawa : WSiP, 1978

WAKSMUND Ryszard : Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej : (tematy-gatunki-konteksty). - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000

WOŁOSZYN Stefan : Korczak. - Wyd. 2. - Warszawa : Wiedza Powszechna", 1982

WSPOMNIENIA o Januszu Korczaku / wybór i opracowanie Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1989

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRES Maria : Pamięci niezapomnianego wychowawcy : apel poświęcony Januszowi Korczakowi w 50 rocznicę śmierci // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 5, s. 32

BAJORSKI Zygmunt : Pedagogika Janusza Korczaka // Nowe w Szkole. - 2002, nr 7/8, s. 35, 36, 37, 38, 39, 40

BANET-FORNALOWA Zofia : Janusz Korczak i esperanto // Przyjaciel Dziecka. - 2000, nr 4-6, s. 26-27

BETTELHEIM Bruno : Janusz Korczak : współczesna opowieść // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 134-139

BIAŁEK Józef Zbigniew : Korczak i literatura dla dzieci // W : Szkice z literatury dla dzieci i młodzieży / po red. Zofii Adamczykowej. - Katowice : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1981

BIŃCZYCKA Jadwiga : Co by na to powiedział Korczak? // Nowa Szkoła. - 1995, nr 1, s. 55-57  

BIŃCZYCKA Jadwiga : Czym jest Polski Komitet Korczakowski? // Rocznik Pedagogiczny. - 1995, t. 18, s. 195-201  

BIŃCZYCKA Jadwiga : Korczak i dziecko w XX wieku (Międzynarodowa sesja naukowa w Warszawie // Nowa Szkoła. - 1993, nr 2, s. 122-123  

BIŃCZYCKA Jadwiga : Spotkanie z Januszem Korczakiem // Nowa Szkoła. - 1992, nr 9, s. 559-561  

CIESIELSKA Marta : Korczak i dziecko w XX wieku // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 1, s. 40-41  

CIESIELSKA Marta : Uczyć się od Korczaka , to znaczy ... // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 173-175  

CO nam przekazał Janusz Korczak // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 158-172  

CZAPLOWA K. : ,,Król Maciuś I'' Janusza Korczaka w klasie czwartej // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1992/93, z. 6, s. 9-15  

CZESŁAW Miłosz o Januszu Korczaku // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 111-113  

DAUZENROTH Erich : Piętnasty dodatkowy święty // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 114-115

DĄBROWSKA Anna, DĄBROWSKI Andrzej : Wychowanie fizyczne i zdrowotne w refleksjach pedagogicznych Janusza Korczaka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1993, nr 5, s. 153-157  

DRUKIER Bolesław : Korczakowskie dramaty // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 124-133  

DZIECKO inaczej widziane - twórczość Janusza Korczaka // W : Wanda Krzemińska : Idee i bohaterowie : lektury młodego czytelnika : zarys problemowy. - Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1969  

EDEN Szewach : Aspekt pedagogiczny w pismach Korczaka z getta // Nowe w Szkole. - CZ. 1. - 1999/2000, nr 8, s. 3-5; cz. 2. - 1999/2000, nr 9, s. 6-8    

HERACH Joanna : Rozmowa o królu Maciusiu / rozm. przepr. Volker Edlinger // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 140-144  

JANUSZEWSKA Edyta : Pedagogika Korczaka i współczesne problemy wychowania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 56-58  

KIRCHNER Hanna : Chcę nauczyć, rozumieć i kochać, czyli o potrzebie Korczaka // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 75, dod. s. 24-27  

KIRCHNER Hanna : Korczak // Odra. - Cz. 1-2. - 1995, nr 6, s. 35-43; nr 7/8, s. 80-87  

KNOP Barbara, WOLDAN Bogusława : Patron szkoły inspiracją do organizowania pracy wychowawczej // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 12, s. 29-31  

KODEKS wychowawczy w aforyzmach . / oprac. Stefan Wołoszyn // Życie Szkoły. - 1982, nr 11/12, s. 504-511  

KONWICKI Tadeusz : Którędy // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 102-105  

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : O Januszu Korczaku : w 85 rocznicę założenia w Warszawie ,,Domu Sierot" / // Kultura Fizyczna. - 1998, nr 1/2, s. 28-29  

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : O Januszu Korczaku : w 85 rocznicę założenia w Warszawie ,,Domu Sierot" // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, s. 100-103  

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : Idee praw dziecka w życiu i pracy Janusza Korczaka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 6, s. 334-338  

KOSTKA M., SŁOWICKA D. : Janusz Korczak a antypedagogika // Nowa Szkoła. - 1992, nr 6, s. 367-372  

KOSTKA M., SŁOWICKA D. : Samopoznanie dziecka w pedagogice Janusza Korczaka // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 10, s. 24-27  

KOTWICKA Irena : Korczakowskie samotności // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 8, s. 19-22  

KOTWICKA Irena : Wychowawcy własnych dzieci // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 2, s. 42-45  

KOWALCZYKÓWNA Jolanta : Ukochał dzieci ponad wszystko : Janusz Korczak - 1878-1942 // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 6, s. 11-13  

KULAWIEC Edwin P. : Sam na sam ze starym doktorem - Januszem Korczakiem // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 116-123  

LESZCZYŃSKI Grzegorz : "Król Maciuś..." Janusza Korczaka - spór narratorów, metafora, mit // Polonistyka. - 1983, nr 5, s. 323-332  

LEWIN Aleksander : Co nam przekazał Janusz Korczak // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 158-172  

LEWIN Aleksander : Jak przezwyciężyć bariery między dorosłymi a dziećmi : inspiracje korczakowskie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1988, nr 4, s. 147-154  

LEWIN Aleksander : Korczak i Freinet - co ich łączy, a co różni? // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 16-20  

LEWIN Aleksander : Korczak w całości / rozm. przepr. Witold Salański // Nowa Szkoła. - 1994, nr 5, s. 305-307  

LEWIN Aleksander : Korczak w niełasce? Na Krochmalną pielgrzymują ludzie z całego świata // Polityka. - 1995, nr 2, s. 21  

LEWIN Aleksander : Śniła mi się synteza dziecka // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 3, s. 8  

LEWIN Aleksander : Testament pedagogiczny Janusza Korczaka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 1, s. 32-36  

LEWIN Aleksander : Wędrówka idei czy wzoru człowieczeństwa : (osobliwości recepcji spuścizny życiowej Janusza Korczaka) // Kultura i Edukacja. - 1995, nr 2, s. 7-21  

MALIŃSKA Hanna : Janusz Korczak i jego Senat // Nowa Szkoła. - 1992, nr 8, s. 492-494  

MATYJAS B. : Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze w placówkach opiekuńczych Korczaka // Problemy Opiekuńczo-wychowawcze. - 1991, nr 3, s. 136-141  

MERŻAN I. : Pożegnanie z J. Korczakiem i panią Stefą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1983, nr 8, s. 376-377  

MIŁOSZ Czesław : Czesław Miłosz o Januszu Korczaku // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 111-113  

MŁODKOWSKA Marta : Gettowe trajektorie : o zapisie osobistego doświadczenia w dziennikach z getta warszawskiego (Abraham Lewin, Rachela Aerbach, Janusz Korczak) // Teksty Drugie. - 2001, nr 1, s. 135-155  

NALASKOWSKI Aleksander : Dziecko jako monarcha czyli dwa największe eksperymenty pedagogiczne XX wieku // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 12, s. 5-7  

NIEZNANE teksty Korczaka z getta / oprac. A. Lewin // Polityka. - 1992, nr 13, s. 17-18  

PROROK Leszek : Czy saga o Królu Maciusiu jest utopią? // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 145-157  

PUSZKIN Barbara : Janusza Korczaka refleksje nad sobą // Nowa Szkoła. - 1992, nr 8, s. 494-498  

PYRZYC Ireneusz : Tolerancja dziecka w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 3, s. 10-12  

RASZEWSKA Maria : Korczakowska koncepcja wychowania i wychowawcy w domu dziecka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1997, nr 4, s. 27-28  

SALAŃSKI W. : Dom w lesie // Głos Nauczycielski. - 1993, nr 21, s. 1, 7  

SAWICKI Marek : Ostatnia decyzja Janusza Korczaka - jaka być powinna? // drama. - 1994, z. 12, s. 10-11 

SZCZEŚNIAK Jolanta : Symbole władzy w baśniach Janusza Korczaka // Guliwer. - 2003, nr 2, s. 24-31

SZCZEŚNIAK Jolanta : Wakacje według doktora Korczaka // Guliwer. - 2003, nr 2, s. 10-16

SZAMAŃSKI Mirosław Stanisław : "Ruch samorządów uczniowskich" W Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 3, s. 5-49

ŚLIWERSKI Bogusław : Wychowanie do samowychowania w pedagogice Korczaka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1987, nr 8, s. 362-365

TARNOWSKI Janusz : Głos dziecka wczoraj... dziś... jutro // Nowa Szkoła. - 1995, nr 10, s. 19-23

THEISS Wiesław : Janusz Korczak : portret polityczny // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 3, s. 43-55  

THEISS Wiesław : Korczak - w pięćdziesiątą rocznicę śmierci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 4, s. 173-180  

THEISS Wiesław : Międzynarodowa konferencja - "Korczak: nowa antropologia wychowania" // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 55-56  

THEISS Wiesław : V Miedzynarodowa Konferencja Korczkowska w Jerozolimie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 1, s. 40-41  

TWARDOWSKI Jan : Trzy zbliżenia // Ruch Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 106-110  

URBACZEWSKI Mirosław : Poszukiwanie nowej drogi wychowania z inspiracji systemu Janusza Korczaka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1996, nr 1, s. 5-11  

WAJS K., WAJS S. : Próba oceny działalności Janusza Korczaka : kilka refleksji // Polonistyka. - 1986, nr 4, s. 243-251  

WASITA Ryszard : Janusz Korczak - człowiek i dzieło : próba opisu recepcji światowej // Literatura na Świecie. - 1997, nr 4/5, s. 364-368  

WASITA Ryszard : Nieznany dramat młodzieńczy Janusza Korczaka // Literatura na Świecie. - 1994, nr 3, s. 307-308  

WOJNOWSKA Bożena : Jak zastosowałam w szkole elementy systemu korczakowskiego // Przyjaciel Dziecka. - 2001, nr 4/6, s. 30-32  

WOJNOWSKA Bożena : Korczak a wychowanie dla pokoju // Ruch Pedagogiczny. - 2001, nr 1/2, s. 100-107  

WOLTER Edyta : Korczak o wychowaniu przedszkolnym // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 16-17  

ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA M. : Wartości moralne w utworach dla dzieci i młodzieży Janusza Korczaka // Polonistyka. - 1986, nr 4, s. 251-258

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 14.04.2005


© Biblioteka Pedagogiczna