Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

   

PRZEMOC W RODZINIE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BADURA-MADEJ Wanda, DOBRZYŃSKA-MESTERHAZY Agnieszka : Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia. - [Wyd.2]. - Kraków : Wydaw. UJ, 2000

BIŃCZYCKA Jadwiga : Między swobodą a przemocą w wychowaniu. - Kraków : "Impuls", 1997

BRĄGIEL Józefa : Zrozumieć dziecko skrzywdzone. - Opole : Wydaw. Uniw. Opolskiego, 1996

BROWNE Kevin, HERBERT Martin : Zapobieganie przemocy w rodzinie. - Warszawa : WSiP, 1999

DUTTON Donald G. : Przemoc w rodzinie. - Warszawa : "Diogenes", 2001

FORWARD Susan : Toksyczni rodzice. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 1992

JUNDZIŁŁ Irena : Dziecko - ofiara przemocy. - Warszawa : WSiP, 1993

LIPOWSKA-TEUTSCH Anna : Wychować, wyleczyć, wyzwolić. - Warszawa : Państ. Agencja Rozw. Problemów Alkoholowych, 1998

MILLER Alice : Zniewolone dzieciństwo : ukryte źródła tyranii. - Poznań : Media Rodzina, [1999]

POSPISZYL Irena : Przemoc w rodzinie. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1998

POSPISZYL Irena : Razem przeciw przemocy. - Warszawa : "Żak", 1999

PRZEMOC dzieci i młodzieży : w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998

PRZEMOC w życiu codziennym : praca zbiorowa / pod red. Brunona Hołysta. - Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa : Agencja Wydaw. CB, 1997

RODZICE i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa / red. Ewa Milewska, Aleksandra Szymanowska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000

ZAGROŻENIA życia rodzinnego / red. Grażyna Poraj, Jan Rostowski. - Łódź : Wydaw. UŁ, 2003

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AUGUSTYNIAK-BRĄGIEL Elżbieta : Dziecko a przemoc // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 5, s. 14

BARANOWICZ Krystyna : Seksualne krzywdzenie dziecka // Edukacja . - 1998, nr 2, s. 66-77

BAARTMAN Herman E.M. : Przemoc wobec dziecka. Zmiany w społecznej ocenie zjawiska // Przyjaciel Dziecka. - 2001, nr 1/3, s. 27-29

BĄKOWSKA Marta : Przemoc w rodzinie a zaburzenie zachowania dziecka // Edukacja. - 1998, nr 2, s. 43-54

BOĆWIŃSKA-KIKUK Beata : Zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci skrzywdzonych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 9, s. 50-52

BOGDANKO Anatol : Przejawy i skutki przemocy seksualnej w rodzinie : (psychologiczne studium przypadków) // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1/2, s. 274-283

BOROWIEC-BUDZIŁOWICZ Monika : Postawa matki wobec seksualnego wykorzystywania jej dziecka// Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 1, dod. s.V

BRĄGIEL Józefa : Zaniedbanie jako kategoria przemocy // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 6 (1999), s.57-62

DOBROWOLSKA Ewa : Bicie rodzinne // Remedium. - 2000, nr 2, s. 22-23

DOMINIK Dorota : Zaniedbywanie dziecka formą przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 31-33

DWORAKOWSKI Mirosław : Jak przeciwdziałać przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 32-34

FILAS Agnieszka : Hańba domowa : 30 tysięcy dzieci pada u nas co roku ofiarą kazirodztwa // Wprost. - 2000, nr 40, s. 28-31

GETKA Bronisław : Zmowa przeciw dzieciom // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 1, s. 22-25

GROCHOCIŃSKA Rita : Dziecko wobec przemocy w domu rodzinnym // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 1, s. 22-25

IWANIEC Dorota : Pomoc dzieciom krzywdzonym emocjonalnie i zaniedbywanym oraz krzywdzącym opiekunom // Chowanna. - 2002, t. 1, s. 83-100

JAGIEłA Jarosław : Przemoc w teatrze życia rodzinnego : (Trójkąt Dramatyczny Stephena Karpmana) // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 2, dod. s. I-IV

JAMROŻEK Mirosław : Przemoc wewnątrzmałżeńska a socjalizacja dziecka w rodzinie // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 1, s. 14-16

JANOWSKA Janina, KALINOWSKA-WITEK Barbara : Przemoc w opinii młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 1, s. 32-34

JAROCKA-PIESIK Jolanta : Przemoc wobec dzieci w rodzinie - potrzeba interwencji i przeciwdziałania temu zjawisku // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne . - T. ( (2001), s. 125-131

JAROSZ Ewa : Rola szkoły w profilaktyce rodzinnej przemocy // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s. 394-401

KACZARA Alina : Przemoc w domu rodzinnym // Problemy Rodziny. - 1997, nr 1/2, s. 87-94

KANTORSKA Izabela : Przemoc wobec dziecka w środowisku rodzinnym : (komunikat z badań) // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - T. 9 (2001), s. 193-202

KARASOWSKA Aleksandra : Bicie dzieci // Remedium. - 2001, nr 5, s. 20-21

KARŁY Anna : Przemoc domowa : (Teoretyczne aspekty zjawiska) // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2002, nr 1, s. 83-89

KŁOSOWSKA Elżbieta, SZCZEPKOWSKI Jacek : O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez telefon // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 37-39

KOŁODZIEJCZAK Katarzyna : Dziecko ofiarą przemocy w rodzinie - zarys problemu // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 10/11, s. 37-38

KOMOSIŃSKA Krystyna : Przemoc seksualna wobec dzieci w rodzinie : (definicje, częstość występowania, przyczyny, objawy, formy i skutki, możliwości pomocy // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/6, s. 52-63

KRZYWDZENIE dzieci w ankietach szkolnych / oprac. Kazimierz Walijewski // Świat Problemów. - 2002, nr 2, s. 35-40

KUSIO Urszula : Czy okrucieństwa naszego świata mają swój początek w biciu dzieci przez rodziców? // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/6, s. 48-51

KOWALCZYK-JAMNICKA Małgorzata : Przemoc wobec dziecka w rodzinie // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 10, s. 55-60

KULA Alina : Aspekty prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie i możliwości pomocy // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 5, s. 15

LOKALNY system przeciwdziałania przemocy w rodzinie - propozycja programu // Świat Problemów. - 2003, nr 1, s. 10-11

MALINOWSKI Jan Adam : Pętla przemocy // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 9, s. 3-6

MANKOWICZ Jolanta : Przemoc emocjonalna w opinii młodzieży // Nowa Szkoła. - 2001, nr 3, s. 15-20

MELLIBRUDA Jerzy : Z lękiem i strachem u podłoża // Świat Problemów. - 2004, nr 1, s. 4-9

NEUMAN Iwona : Ochrona dzieci przed okrucieństwem // Problemy Rodziny. - 1995, nr 2, s. 33-35

NOWAK Paweł : "Przemoc wobec dzieci" // Remedium. - 2000, nr 1, s. 14-16

PALEJ Elżbieta : Nie bij, żebym nie biła! // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 33-35

PASZKIEWICZ Wanda : Różne oblicza przemocy // Remedium. - 1998, nr 5, s. 18-19

PAWŁOWSKA Róża : Przemoc wobec dzieci w rodzinach nadużywających alkoholu // Problemy Alkoholizmu. - 1997, nr 2/3, s. 3-8

POPEK Lidia, URBANOWICZ Ewa : Zjawisko przemocy wobec dziecka w rodzinie // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 4/5, s. 10-14

PRAJSNER Mira : Cztery ściany płaczu // Remedium. - 1998, nr 1, s. 22-25

PRAJSNER Mira : Dzieciństwo bez przemocy. - Remedium. - 2001, nr 5, s. 5-7

RUMUŃSKI Stanisław : Zespół maltretowanego dziecka (opis przypadków w wieku szkolnym) // Lider. - 1996, nr 5, s. 12-13

SAJKOWSKA Monika : Krzywdzenie dzieci w świetle badań empirycznych // Remedium. - 2001, nr 5, s. 1-4

SIKORKI Wiesław : Dziecko okaleczone urazem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 10, s. 15-20

SIKORKI Wiesław : Stres a przemoc rodziców wobec dzieci // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 1, s. 27-32

SOBKOWSKA Aleksandra : Przemoc wobec dziecka w rodzinie // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 8, s. 61-66

STANIK Jan Maria : Wzory zachowań nauczycieli na zjawisko przemocy wobec dzieci // Chowanna. - 2000, t.1, s. 7-20

STASIAK Alicja : Rola wychowawcy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie // Szkolne Wieści. - 2002, nr 1, s. 12-14

SZCZEPKOWSKI Jacek : Przeciw przemocy domowej // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1/2, s. 38-40

TUCHOLSKA Stanisława : Charakterystyka sprawców przemocy domowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 34-38

WOJCIECHOWSKI Mieczysław : Dzieci bite będą biły! // Remedium. - 2004, nr 6, s. 8-9

 

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.03.2005


© Biblioteka Pedagogiczna