Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PRACA NAUCZYCIELA Z UCZNIAMI Z DEFICYTAMI ROZWOJOWYMI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BINDER Gislind, MICHAELIS Richard : Trudności w nauce : skuteczne sposoby pracy z dzieckiem. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, 2003

BOGDANOWICZ Marta : Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie. - Wyd. 2. - Gdańsk : "Harmonia", 2003

COOPER Paul : Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową : poradnik dla rodziców i nauczycieli. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001

CHMIELEWSA Elżbieta : Zabawy logopedyczne i nie tylko : poradnik dla nauczycieli i rodziców. - Kielce : MAC Edukacja, 1995

CZAJKOWSKA Irena, HERDA Kazimierz : Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole : poradnik dla nauczycieli. - Wyd. 3. - Warszawa : WSiP, 1998

DRYŻAŁOWSKA Grażyna : Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna : model kształcenia integracyjnego. - Warszawa : Wydaw. UW, 1997

ELLIOTT Julian, Place Maurice : Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów. - Warszawa : WSiP, 2000

GĄSOWSKA Teresa, PIETRZAK-STĘPKOWSKA Zofia : Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : WSiP, 1994

GÓRNIEWICZ Ewa : Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. - Olsztyn : Wydaw. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 2000

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta : Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wychowawcze. - Warszawa : WSiP, 1992

HALLOWELL Edward M., RATEY John J. : W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych. - Poznań : Media Rodzina, 2004

KAJA Barbara : Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka. - Wyd. 4. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. WSP, 1998

KOSTECZKA Wanda : Dziecko i jąkanie : poradnik dla nauczycieli i logopedów. - Lublin : Polskie Tow. Logopedyczne, 2000

KOZŁOWSKA Anna : Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego. - Warszawa "Żak", 1996

KSZTAŁCENIE zintegrowane z terapią pedagogiczną w teorii i praktyce : praca zbiorowa / red. Elżbieta Marek, Ryszard Więckowski. - Piotrków Trybunalski : Nauk. Wydaw. Piotrkowskie, 2001

NARTOWSKA Hanna : Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo : zaburzenia w zachowaniu i trudności szkolne. - Warszawa : PZWS, 1972

PĘTLEWSKA Halina : Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu : terapia pedagogiczna. - Wyd. 3 poszerz. - Kraków : "Impuls", 2003

PFIFFNER Linda J. : Wszystko o ADHD : kompleksowy, praktyczny przewodnik dla nauczycieli . - Poznań : Zysk i S-ka, 2004

RODAK Hanna : Terapia dziecka z wadą wymowy. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydaw. UW, 1997

U ŹRÓDEŁ rozwoju dziecka : wspomaganie rozwoju prawidłowego i zakłóconego / pod red. Hanny Olechnowicz. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1988

WASZKIEWICZ Elżbieta : Stymulacja psychomotorycznego rozwoju dzieci 6-8 letnich : wyrównanie startu szkolnego. - Warszawa : WSiP, 1991

WOLAŃCZYK Tomasz, KOŁAKOWSKI Artur, SKOTNICKA Magdalena : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci : prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć : książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy. - Lublin : Wydaw. BiFolium, 1999

WSPOMAGANIE rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / red. Danuta Osik, Anna Wojnarowska. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2001

WYBRANE problemy psychologicznej diagnozy zaburzeń rozwoju dzieci / red. Jarosław Rola. - Wyd. 2 zmien. - Warszawa : Wydaw. WSPS, 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BACZYŃSKA Ewa, BOROWIEC-JANCZAK Beta, KUCHCIAK Anna : Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s. 10-14

BARABACH Teresa, JÓŹWIK-PLASKOTA Beata : Praca korekcyjna z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s. 88-92

BUDA Bogusława : Problemy szkolne dzieci z zespołem hiperaktywności w klasach I-III// Kwartalnik Edukacyjny . - 2002, nr 1, s. 71-82

BUJNOWSKA Anna : Poziom rozwoju psychopercepcyjnego a osiągnięcia w nauce czytania uczniów klas drugich // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 1/2, s. 248-258

CZECH Joanna : Praca z uczniem nadpobudliwym // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 1, s. 13

CZEPEK Teresa : Konspekt zajęć z terapii językowej dla uczniów klasy II z trudnościami w czytaniu i pisaniu // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3, s. 18-19

DUNIEC Beata Mariola : Wpływ zajęć muzyczno-ruchowych z elementami muzykoterapii na dzieci z nadpobudliwością psychoruchową // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1/2, s. 111-123

FOGIEL-DOBIECKA Beata, SAGANOWSKI Grzegorz, WIKA Maria : Program profilaktyczny "Przeciwdziałanie trudnościom w nauce u uczniów o obniżonej sprawności intelektualnej" // Szkolne Wieści. - 2004, nr 2, s. 24-25

GÓRECKA Alicja : Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych jedną z przyczyn trudności wychowawczych i niepowodzeń szkolnych // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 4, s. 50-60

GÓRNA Ewa : Zaburzenia rozwoju i ich wpływ na niepowodzenia szkolne // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 333-337

GÓRSKA Małgorzata : Dziecko z trudnościami komunikacyjnymi w świetlicy terapeutycznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9 ,s. 34-36

GÓRSKA Sylwia, TOBOLSKA Wiesława : Dziecko nadpobudliwe // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 18, s. 12

GRAD Krystyna : Konsekwencje parcjalnych deficytów rozwojowych dla kariery szkolnej uczniów // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 1/2, s. 36-37

GRZELCZAK Małgorzata, KRAJKOWSKA-MACUK Mirosława, KRUSZEWSKA-KOŚCIUSZENKO Stefania : Praca z uczniami z dysfunkcjami grafomotorycznymi na lekcjach języka obcego - propozycje ćwiczeń // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 55-64

GRZYWNIAK Celestyna : Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności szkolne // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s. 334-338

JANKOWSKA Mariola : Trudności uczniów w pisaniu i czytaniu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 19-23

JASTRZĄB Jadwiga : Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 1/2, s. I-IV

JASTRZĄB Jadwiga, TOMASIK Leonarda : Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 12, dod. s. I-IV

JAWOROWSKA Ewa : Trudności w uczeniu się : zaburzenia spostrzeżeń wzrokowych (rozmowa z rodzicami) // Życie Szkoły. - 2001, nr 5, s. 289-290

KOSOWSKA-STEPNIAK Emilia : Dominacja prawej półkuli mózgowej a problemy szkolne // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 38-42

KRAUZE-SIKORSKA Hanna : Edukacja wczesnoszkolna dzieci o odmiennym rozwoju // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1/2, s. 158-165

KRAWCZONEK Magdalena : Przyczyny trudności szkolnych dziecka a postępowanie korekcyjno-kompensacyjne // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 5, s. 31-33

KRAWIEC Wiesława, SZADKOWSKA Anna : Praca z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 2, s. 21/22

KRZYWOŃ Danuta : Typ lateralizacji - szansa czy bariera w rozwoju poziomu postawy twórczej człowieka? // Chowanna. - 2002, t. 2, s. 87-108

KUBICKA Dorota : Stymulacja rozwoju psychicznego dzieci // Nowa Polszczyzna. - 2000, nr 5, s. 45-51

KUŹNIAR Izabela : Wspomaganie rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym // Kwartalnik Edukacyjny. - 2000, nr 4, s. 43-55

LIGOCKA Magdalena : Trudności w nauce dzieci znerwicowanych // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 4, s. 33-37

ŁOBZOWSKA Hanna : Zajęcia reedukacyjne dla dziecka ze słabo rozwiniętym słuchem fonematycznym // Nowe w Szkole. - 2002, nr 4, dod. s. III

ŁUKASIK Izabella Maria : Różne formy nerwicy problemem dydaktyczno-wychowawczym // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s. 32-35

ŁUKASZUK Elżbieta, ZAORSKA Irena : Pomoc dzieciom nadpobudliwym // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 17, s. 4-5

MAJEWSKA Renata : Program zajęć terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 10, s. 7-8

MARZĘDA-PRZYBYSZ Beata : Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka a powstawanie niepowodzeń szkolnych // Życie Szkoły. - 1999, nr 7, s. 487-490

MAUSACH Jolanta, MAUSACH Karol : Czynniki warunkujące poziom rozwoju funkcji analizatorów wzrokowego i słuchowego u uczniów rozpoczynających naukę szkolną // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 5, s. 260-270

MIĘGOĆ Małgorzata : Zabawa w pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 49-53

MIŚ Teresa : Program zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s. 478-480

MOZOLEWSKA Bożena, ZARZYCKA Dorota : Zachowanie dziecka nadpobudliwego // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 61-67

OSZWA Urszula : Dzieci z zaburzeniami uwagi // Remedium. - 2002, nr 4, s. 10-11

PATYCKA Bożena : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s. 414-420

PĘTLEWSKA Halina : Pipi w szkolnej ławie - czyli o nadpobudliwości psychoruchowej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 4, s. 34-41

PISANKO Marzena : Próba eksperymentalnej redukcji negatywizmu szkolnego uczniów klas V-VII szkoły podstawowej // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 4, s. 321-330

PLIETH-KALINOWSKA Izabela : Och, Karolu... : [ADHD] // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2004, nr 1, s. 8-10

SACHAJSKA Elżbieta : Wpływ wad wymowy na czytanie i pisanie u uczniów klasy II szkoły podstawowej // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 2, s. 40-41

SARWIŃSKA Monika : Prawa, lewa - wszystko jedno // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 19, s. 19

SKURA Małgorzata : Opieka nad dziećmi z zaburzonym rozwojem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 1, s. 24-25

SŁAWIŃSKA Magdalena : Logorytmika : profilaktyka zaburzeń w nauce czytania i pisania // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 3, s. 21

STRUŻYK Łucja : Diagnozowanie trudności w nauce // Życie Szkoły. - 2002, nr 10, s. 610-613

SZMYD-SKÓRZEWSKA Magdalena : Propozycja programu pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo, oparta na doświadczeniach amerykańskich pedagogów // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 60-66

SZYMCZAK-JURKOWSKA Ewa, FIGURSKA Marzenna, ŚWIETLIK Ewa : Jak pracować z dzieckiem z trudnościami w czytaniu i pisaniu? // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 7/8, s. 31-32

SZYMEROWSKA Beata : Pomoc dzieciom o zaburzonym rozwoju // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 33-38

ŚWIĘCICKA Małgorzata : Zaburzenia uwagi czy ich specyficzne strategie : z doświadczeń klinicznych w pracy z dziećmi nieuważnymi // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 2, s. 160-167

TARASZKIEWICZ Małgorzata : Przyczyna choroby tkwi w mózgu dziecka : [ADHD] // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 13, s. 12

TARASZKIEWICZ Małgorzata : To choroba, nie charakter // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 45, s. 16

TURBIARZ Iwona : Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Nadpobudliwością Psychoruchową i Ich Rodzinom "Pomost" // Remedium. - 2004, nr 4, s. 20-21

WEINER Michał : Nauczyciel szkoły masowej a dziecko z zaburzeniami rozwojowymi // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 4/5, s. 24-28

WEJNER Teresa : Wspomaganie rodziny i dziecka zagrożonego ryzykiem nieprawidłowego rozwoju // Przegląd Edukacyjny. - 1999, nr 3, s. 12-14

WIERCIOCH Urszula : Ocenianieuczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 29-33

WIĘCKOWSKI Ryszard : Udział nauczyciela w stymulowaniu rozwoju dziecka // Życie Szkoły. - 2001, nr 9, s. 515-517

WIŚNIEWSKI Daniel : Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 49-51

ZAGOZDON Małgorzata : Rozwój ucznia a praktyka szkolna // Życie Szkoły. - 2001, nr 9, s. 542-546

ZALESKA Małgorzata : Specyficzne trudności w uczeniu się wyznacznikiem wielofunkcyjnej roli terapeuty : (z doświadczeń w pracy w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej) // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 3, s. 19-21

ZIĘBA Elżbieta : Zaburzenia psychomotoryczne uczniów a nauczanie matematyki // Wychowanie na co Dzień, 2003, nr 4/5, s. X-XI

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.02.2005


© Biblioteka Pedagogiczna