Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AUTOEWALUACJA w szkole / red. Elżbieta Tołwińska-Królikowska, Martin Baumgartner-Schaffner
[i in.]. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2002

ARENDS Richard : Uczymy się nauczać / tłum. z ang. Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : WSiP, 1994

BIELSKI Janusz : Teoretyczne i metodyczne podstawy efektywności pracy nauczyciela wychowania fizycznego. - Wyd. 2 popr. i rozszerz. - Piotrków Trybunalski : Wydaw. Filii Kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., 2000

BONSTINGE John Jay : Szkoły jakości : wprowadzenie do Total Quality Managment w edukacji. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2002

DURA Marek, MACIEJEWSKA Jadwiga : Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły? : poradnik dla dyrektorów, rad pedagogicznych i organów nadzorujących szkoły. - Poznań : Wydaw. eMPI 2, 2002

DENEK Kazimierz : Cele edukacyjne lekcji we współczesnej szkole. - Poznań ; Kalisz : CDN, 1989

DZIERZGOWSKA Irena : Mierzenie jakości pracy gimnazjum : poradnik. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2001

DZIERZGOWSKA Irena, KALINOWSKA Maria : Mierzenie jakości pracy liceum : poradnik. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2001

DZIERZGOWSKA Irena, KALINOWSKA Maria : Mierzenie jakości pracy liceum : raport. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2001

DZIERZGOWSKA Irena, ROŚCISZEWSKA-WOŹNIAK Monika : Mierzenie jakości pracy przedszkola : poradnik. - Warszawa : Wydaw. CODN, 1998

DZIERZGOWSKA Irena, WLAZŁO Stefan : Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej : poradnik. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2001

DZIERZGOWSKI Sergiusz : Mierzenie jakości pracy gimnazjum : raport. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2001

DZIERZGOWSKI Sergiusz : Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej : raport. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2001

GRELOWSKA Stanisława : Informacja zwrotna a samoocena pracy nauczyciela. - Piła : Pracownia Wydawniczo-Edukacyjna k&k, 2003

HAMER Hanna : Klucz do efektywności kształcenia : poradnik dla nauczycieli. - Warszawa : "Veda", 1994

JAKOŚĆ kształcenia a kompetencje zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych / red. Ryszard Gmoch. - Opole : Wydaw. Uniw. Opolskiego, 2003

JAKUBOWICZ Anna : Strategia organizowania materiału a efektywność nauczania ortografii w klasach początkowych. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP, 1994

JAŚKIEWICZ Małgorzata, JĘDRAS Zbigniew, WUDARSKA Jadwiga Urszula : Mierzenie jakości wybranych obszarów pracy szkoły : Szkolny Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Raport dotyczący funkcjonowania programu wychowawczego pt. "Drogowskazy życia" w latach 1999-2003, program naprawczy. - Toruń : Wydaw. BEA, 2001

KOSZMIDER Maria : O jakości w zarządzaniu pracą szkoły : próba odpowiedzi na wybrane pytania dotyczące doskonalenia jakości pracy szkoły. - Łódź : Wydaw. ANNAŁ, 2000

KULIGOWSKA Krystyna : Doskonalenie lekcji : z problematyki optymalizacji kształ­cenia. - Warszawa : WSiP, 1984

KUPISIEWICZ Czesław : O efektywności nauczania problemowego : z badań nad meto­dami nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. - Wyd. 5. - Warszawa : PWN, 1976

KUŹNIAK Ignacy : Optymalizacja procesu kształcenia. - Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1993

NIEMIERKO Bolesław : Pomiar wyników kształcenia. - Warszawa : WSiP, 1999

NOWE wyzwania dla polonisty : metodyka, pomiar, ewaluacja / red. Barbara Myrdzik, współpr. Renata Bryzek, Wioletta Kozak, Małgorzata Latoch-Zielińska. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2002

OBIDYNIAK Dorota, PFEIFFER Agnieszka : Rozwój zawodowy nauczyciela : opisywanie i analizowanie problemów edukacyjnych. - Katowice : ZNP OUPiS, 2001

OCENA wewnętrzna i zewnętrzna jakości kształcenia w szkołach wyższych / red. Jerzy Brzeziński, Andrzej Eliasz. - Warszawa : Wydaw. SWPS "Academica", 2003

OPIS i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego, wychowawczego, strukturalno-systemowego (programowego, organizacyjnego) : teoria i praktyka z przykładami ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej / red. Henryk Składanowski. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, 2001

PERROTT Elizabeth : Efektywne nauczanie : praktyczny przewodnik doskonalenia nauczania / tłum. Andrzej Janowski. - Warszawa : WSiP, 1995

SEMRAU Joanna : Mierzenie jakości : program rozwoju szkoły : raport : propozycje dla dyrektorów i wizytatorów : tworzenie standardów jakości pracy szkoły oraz raport o jakości edukacji na przykładzie II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu. - Poznań : Oficyna Wydaw. G&P, 2000

TEORETYCZNO-METODOLOGICZNE podstawy badań nad efektywnością kształcenia polo­nistycznego : praca zbiorowa / red. nauk. Mariana Sinicy. - Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1993

WIĘCKOWSKI Ryszard : Efektywność zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w systemie nauczania początkowego. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991

ŻECHOWSKA Barbara : Efektywność pracy nauczyciela : wyznaczniki, tendencje, problemy : studium porównawcze. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARYLUK Wojciech : Efektywność pracy nauczyciela // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s. 25-33

EKIERT-GRABOWSKA Dorota : Efektywna szkoła - dobra szkoła // Dyrektor Szkoły. - 1994, nr 2, s. 27-30

GWIAZDA Adam : Podsumowanie efektywnego modelu kształcenia // Nowa Szkoła. - 1999, nr 2, s. 30-34

JAŃCZYK Grażyna : Aby nauczanie było "nauczaniem skutecznym" // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 4, s. 44-48

JAWORSKI Zygmunt, KORZENIOWSKI Eligiusz, LISICKI Tomasz : Czynniki efektywności pracy nauczyciela wychowania fizycznego w opiniach przedstawicieli wybranych środowisk // Lider. - 1999, nr 3, s. 11-14

KAZIMIERSKI Wacław : Kryteria efektywności dydaktycznej // Dyrektor Szkoły. - 1994, nr 6/7, s. 49-54

KOPAŃSKI Jerzy : Efektywność nauczania : siedem zasad // Fizyka w Szkole. - 2003, nr 3, s. 11-14

ŁUKASZEWSKA Małgorzata : Teoria i praktyka jakości procesu kształcenia pedagogicznego // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 7, s. 22-25

MARCINIAK Maciej : Efektywność kształcenia muzycznego // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8, s. 20, 21, 22, 23

PLEWKO Wiesława : Efektywnie uczyć języków obcych // Nowe w Szkole. - 2002, nr 10, s. 10-11

SEUL Sylwia : Efektywność pracy nauczyciela // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 7, s. 15-18

SEUL Sylwia : Emocjonalne wyznaczniki efektów pracy ucznia // Wychowawca. - 1996, nr 2, s. 32

WARDYŃSKA Magdalena : Wzbogacanie warsztatu pracy i umiejętności pedagogicznych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 3, s. 33-35

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 11.01.2005


© Biblioteka Pedagogiczna