Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PORADNICTWO ZAWODWE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2004

   

WYDAWNICTWA ZWARTE  

BUDKIEWICZ Janina, KĄCZKOWSKA Janina : Z dziejów psychologii stosowanej w Polsce do roku 1957 : ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa zawodowego. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszawskiego, 1987  

PASZKOWSKA-ROGACZ Anna : Warsztat pracy europejskiego doradcy kariery zawodowej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2002  

PSYCHOLOGICZNA problematyka doradztwa zawodowego : materiały do studiowania / red. Henryk Skłodowski. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 1999  

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

BARANIAK Barbara : Orientacja i poradnictwo edukacyjne w nowym ustroju szkolnym Rzeczpospolitej Polskiej na tle wzorów europejskich // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 1999, nr 3, s. 92-111  

BARANIAK Barbara : Szkoła miejscem pracy doradcy zawodowego // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, [nr] 3, s. 73-82  

BEDNARCZYK-KOCUN Iwona : Analiza zadań zawodowych doradcy zawodowego w wybranych krajach // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, [nr] 2, s. 65-71  

BOGDAŃSKA Paulina : Poradnictwo zawodowe na odległość (Distance Counselling) // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, [nr] 1, s. 97-104
,,Poradnictwo na odległość'' - projekt pilotażowy Programu Leonardo da Vinci.  

BOKSER Janusz : Wykorzystanie metody wideokonferencji w informacji i poradnictwie zawodowym : zastosowanie projektu "Vogue" w ramach programu "Leonardo da Vinci" / // Służba Pracownicza. - 2003, [nr] 5, s. 7-10  

CIEŚLA Joanna, ROTKIEWICZ Marcin : 10 [Dziesięć] dobrych rad jak nie zostać bezrobotnym absolwentem : raport : z dyplomem po pracę // Polityka. - 2003, nr 13, s. 3-8  

DRABIK-PODGÓRNA Violetta : Ciągłość i zmiana w orientacji i poradnictwie zawodowym w Polsce // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. - 1999, nr 2, s. 87-93  

DROGOSZ-ZABŁOCKA Elżbieta : Poradnictwo zawodowe w zreformowanym systemie edukacji : (Konferencja w MEN) // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 7, s. 51  

ESMUND Kazimierz : Orientacja i poradnictwo zawodowe w liceum // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 9, s. 26-29  

FALKOWSKA Iwona : Decyzje zawodowe młodzieży // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 5/6, s. 17-20  

FIAŁA Urszula : Orientacja zawodowa w treściach programu nauczania gimnazjum // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 4, s. 20-22  

GAWLIK Tadeusz, KUPIDURA Tomasz : Nowe uregulowania prawne z poradnictwa zawodowego // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, [nr] 3, s. 55-64  

GOŁĘBIOWSKI Lucjan : Rola ćwiczeń pedagogicznych w nauczaniu zawodu // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, nr 5, s. 20-22  

GRĄCKA Joanna : System doradztwa zawodowego // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 9, s. 7  

GRĄCKA Joanna : Szok z SzOK // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 33, s. 8-9
Przykładowy plan pracy SzOK.  

IGNACZAK Bożena : Podsumowanie projektu "Nowa Szkoła Zawodowa" // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 2, s. 21-23  

JANICKI Ludwik : Wybór zawodu a kształcenie młodzieży w szkołach zawodowych // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, [nr] 1, s. 24-26  

JANKOWSKA Agnieszka : Szkolenia przygotowujące do rozmowy kwalifikacyjnej w kontekście działalności Klubów Pracy i Biur Karier // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 2, s. [63]-75  

JASIK Aleksandra, KUCHARSKA Wiesława, SŁOWIŃSKA Danuta : Szok w Kozienicach // Nowa Szkoła. - 2004, nr 3, s. 12-14
SzOK - Szkolny Ośrodek Kariery.  

JĘDRZEJOWSKI Sławomir : Kreowanie karier zawodowych we współczesnej placówce edukacyjnej. Cz.3 // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 10, s. 30-35  

JĘDRZEJOWSKI Sławomir : Kreowanie karier zawodowych. Cz.1 // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 7-8, s. 18-20  

KARPIŃSKA Joanna : "Junior" : program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych // Służba Pracownicza. - 2003, [nr] 4, s. 5-10  

KUCHARSKA Krystyna : Przed trudnym wyborem // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 5, s. 13-15
Zajęcia z orientacji zawodowej dla uczniów klas VII lub VIII.  

LELIŃSKA Krystyna : Orientacja i poradnictwo zawodowe w nowym systemie edukacji // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2000, nr 2, s. 31-34  

LELIŃSKA Krystyna : Zarys programu rozwoju poradnictwa zawodowego w warunkach reformy systemu edukacji // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 3, s. 13-22  

LENART-PAWŁOWSKA Zofia : Przygotowanie do wejścia na rynek pracy // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 3, s. 23-30
Cykl lekcji.  

ŁODYGA Olga : Kariera zawodowa elementem sukcesu życiowego w opiniach uczniów szkół średnich // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 9, s. 29-33  

ŁODYGA Olga: Poradnictwo zawodowe w szkole w kontekście reformy edukacji // Szkoła Zawodowa. - 2000, nr 2, s. 17-19  

MAGNOWSKI Tomasz : Model wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2003, [nr] 1, s. 76-83  

MAJEWSKA-OPIEŁKA Iwona : Sukces w pełni życia // Charaktery. - 2000, nr 11, s. 18-20  

MICHALSKA Danuta : Rola doradców zawodowych w reformowanym systemie edukacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 10, s. 46-48  

ORIENTACJA szkolna i zawodowa w gimnazjum : rola nauczyciela / oprac. pod kierunkiem Jolanty Bednarskiej ; rec. Małgorzata Koroś // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2000, nr 1, s. 24  

ORZECHOWSKA Ewa : Osoby i czynniki wpływające na wybór zawodu // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, [nr] 3, s. 19-22  

OSICKA Grażyna : Bilans dokonań KOWEZ w roku 2000 // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 2, s. 10-12  

PARZĘCKI Ryszard : Wspomaganie uczniów w wyborze zawodu i kierunku kształcenia komponentem procesu poradnictwa zawodowego // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 7/8, s. 23-25  

PARZĘCKI Ryszard : Wybory zawodowo edukacyjne młodzieży w stadium dorastania // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 53-60  

PATURSKA Krystyna : Czynniki wpływające na wybór zawodu - raport z badań ankietowych // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 3, s. 15-17  

PIELOK Cecylia : Idea tworzenia Szkolnych Ośrodków Kariery // Służba Pracownicza. - 2003, [nr] 11, s. 17-18  

PIELOK Cecylia : Poradnictwo zawodowe jako forma pomocy jednostce w planowaniu kariery zawodowej // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 4, s. 16-20  

PIELOK Cecylia : Poradnictwo zawodowe jako forma pomocy jednostce w planowaniu kariery zawodowej // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2001, nr 4, s. 16-20  

PIELOK Cecylia : Poradnictwo zawodowe : nowe zadania publicznych służb zatrudnienia // Służba Pracownicza. - 2004, [nr] 4, s. 31-32  

PIKULIK Jolanta : Poradnictwo zawodowe w Nadrenii-Westfalii // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 35. - s. I-III
Różne formy poradnictwa: Internet, centra informacyjne, Europejskie Centrum Doradztwa Zawodowego, poradnictwo psychologiczne.  

POMÓŻMY zaplanować karierę / oprac. Wojciech Obraniak // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 16, s. 19-20  

POTIOPA Janina : Lokalny system edukacji ponadgimnazjalnej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 1, s. 19-22  

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego // Dziennik Ustaw. - 2003, nr 143, poz. 1391  

SARWIŃSKA Monika : Nowoczesne poradnictwo zawodowe // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 33/34, s. 9  

SOŁTYSIŃSKA Grażyna : Znaczenie poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla środowiska szkolnego // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 1, s. 22-24  

SUCHY Stanisław : Biura Karier szansą dla absolwentów i pracodawców // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 1, s. 75-86  

SZARZYŃSKA Ewa : Doradztwo zawodowe w perspektywie emancypacyjnej // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, nr 2, s. 63-66  

TRZECIAK Włodzimierz : Modernizacja poradnictwa zawodowego w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej // Służba Pracownicza. - 2001, nr 6, s. 1-8  

TRZECIAK Włodzimierz : Niepubliczne poradnictwo zawodowe - perspektywy jego rozwoju // Służba Pracownicza. - 2003, [nr] 1, s. 6-9  

TRZECIAK Włodzimierz : Nowe trendy w poradnictwie zawodowym // Służba Pracownicza. - 2003, [nr] 5, s. 1-5  

TYLUŚ Urszula : Kariera zawodowa uczniów wiejskich szkół podstawowych // Nowa Szkoła. - 2003, nr 2, s. 42-44  

WIATROWSKI Zygmunt : Kształcenie przedzawodowe, prozawodowe i zawodowe w nowym systemie edukacji w Polsce // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 7, s. 3-5  

WIERZCHOWSKA-SZYMANEK Anna : Szkoła dobrej praktyki doradztwa zawodowego czy lokalna się partnerstwa dla doradztwa zawodowego? // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2004, [nr] 3, s. 69-72  

ŻBIKOWSKA Zofia : Szkolny doradca zawodowy // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2003, [nr] 2, s. 4-6  

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 05.01.2005


© Biblioteka Pedagogiczna