Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

EDUKACJA KULTURALNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

EDUKACJA kulturalna w społeczeństwie obywatelskim / red. Jan Żebrowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskie, 1997

EDUKACJA kulturalna i aktywność artystyczna : praca zbiorowa / red. Dierżymir Jankowski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1996

EDUKACJA kulturalna i egzystencja człowieka / red. Bogdan Suchodolski. - Studia prognostyczne. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1986

EDUKACYJNE konteksty kultury popularnej / red. Witold Jakubowski, Edyta Zierkiewicz. - Kraków : "Impuls", 2002

HORBOWSKI Adam : Edukacja kulturalna jako system działań społeczno-wychowawczych : (analiza systemowa i projekcja modelowa). - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2000

JEDLEWSKA Barbara : Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych. - lublin : Wydawnictwo UMCS, 1999

RZĘSIKOWSKI Stanisław : Kształcenie literackie i kulturalne w klasie 8. - Warszawa : WSiP, 1990

SZCZEPAŃSKA Mariola : Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym. - Kraków : "Impuls", 2000

SZTUKA w życiu osób niepełnosprawnych : wybrane zagadnienia / red. Ewelina Jutrzyna. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2003

TYSZKA Andrzej : Uczestnictwo w kulturze : o różnorodności stylów życia. - Warszawa : PWN, 1971

UCZESTNICTWO młodzieży w kulturze jako element stylu życia : raport z badań : praca zbiorowa / red. Wiesława Bielasińska. - Warszawa : Instytut Kultury, 1991

WARSZTATY edukacji twórczej / pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch. - Wrocław : Wydaw. Europa, 2001

ŻURAW Hanna : Uczestnictwo kulturalne młodzieży niepełnosprawnej. -Warszawa : "Żak", 1996

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AKTYWNOŚĆ kulturalna młodzieży : z badań CBOS // problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 10, s. 14-17

BIAŁA Alina : Człowiek w świecie kultury : plan pracy polonistycznej w klasie I zasadniczej szkoły zawodowej // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 1, s. 62-74

BIELAWSKA A. : Edukacja kulturalna : (zadania priorytetowe) // Poradnik Bibliotekarza. - 1993, nr 1/2, s. 1-3

BIELICKA-MARCIŃCZYK U. : Kształcenie kulturalne w szkole podstawowej // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1993/1994, z. 4, s. 7-12

BOSKI Paweł : Z jednej strony wszystkie światy // Charaktery. - 2004, nr 5, s. 8-13

BROSZKIEWICZ Barbara : Edukacja teatralna jako sposób na wychowanie // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 1, s. 33-35
Autorski program klasy aktywności twórczej.

CICIAK Anna : Dom w inicjacji kulturalnej uczniów klasy IV // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1996/1997, z. 1, s. 17-22

CIENIEK Elżbieta : Dzieło filmowe jako integralny element kształcenia kulturalnego w szkole podstawowej // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1996/1997, z. 4, s. 29-33

DANKIEWICZ Małgorzata : Kultura a rozwój człowieka // Wychowawca. - 2004, nr 1, s. 20-21

GAŁAŚ Mieczysław : Edukacja kulturalna jako wyzwanie współczesności // Edukacja. - 1999, nr 3, s. 15-25

GRABIEC Anna : Propozycja systemu wychowawczego szkoły // Wychowawca. - 2004, nr 1, s. 21-22

GRODECKA Ewa : Edukacja kulturalna // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 2, s. 14

JAKUBOWSKI Wiltold : Kultura popularna i edukacja kulturalna // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 1999, nr 1, s. 55-68

JAŃCZYK G. : Edukacja kulturalna to nie tylko teatr i film // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 8, s. 35-38

KADŁUCZKO Wanda, ŻĄTKOWSKA Anastazja : Interdyscyplinarna wycieczka edukacyjna - zakopane młodopolską stolicą życia kulturalnego // Forum Humanistów. - 2001, nr 2, s. 34-38

KOWALEWSKA Małgorzata : Kultura jako źródło wzorców i norm // Język Polski w Szkole Gimnazjum. - 1999/2000, nr 1, s. 62-74

KUJAWSKA Iza : Uczy, bawi, wychowuje ... // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 9, s. 22-24
Pałac Młodzieży w Warszawie - największa placówka wychowania pozaszkolnego w Polsce.

LICHOŃ Katarzyna : Wierzchołek góry kulturowej // Charaktery. - 2004, nr 5, s. 14-16

MACH Elżbieta : Polska szkoła a wyzwania międzykulturowości // Edukacja. - 2001, nr 2, s. 87-96

MALINOWSKI Jan A. : Wsparcie społeczno-kulturalne w wiejskich środowiskach lokalnych // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 1, s. 11-12

MAPA wrażliwości na kulturę / oprac. Małgorzata Chojnicka, Monika Biłas, Joanna Więckowska // Charaktery. - 2004, nr 5, s. 17

 NAGAJOWA Maria : Kształcenie kulturalne, kształcenie językowe i wychowanie moralne na lekcjach języka polskiego // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1998/1999, z. 6, s. 19-27

NASALSKA Ewa : Edukacja międzykulturowa w polskiej szkole // Kwartalnik Pedagogiczny // 1999, nr 1, s. 73-86

NOWAK-WOLNA Krystyna : Edukacja kulturalna i aktywność artystyczna dorosłych w amatorskich zespołach teatralnych // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 3, s. 96-108

OCHOCKI Zbigniew : Animacja społeczno-kulturalna jako specjalność pedagogiki : standardy i oswajanie nowych przestrzeni działania // Edukacja Dorosłych. - 2003, nr 1, s. 75-82

PIELASIŃSKA Wiesława : Edukacja kulturalna jako kategoria możliwości // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 5, dod. Przygotowanie do życia s. 2-6

PIOTROWSKA Anna : Znaczenie muzyki i wychowania muzycznego w kulturze europejskiej // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 1, s. 50-55

PORADA Ewa : Nurty i zadania kultury // Wychowawca. - 2004, nr 1, s. 5-6

PRZYBYLSKA Jadwiga : Edukacja kulturalna w nowej szkole : (teoria i praktyka) // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 1/2, s. 77-86

RUTKOWSKA Monika : Muzeum jako ośrodek kulturotwórczy // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 6, s. 28-29

RZĘSIKOWSKI Stanisław : Kształcenie kulturalne w szkole podstawowej // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1995/1996, z. 6, s. 48-58

SOWIŃSKA Lucyna : Integracja działań teatralnych i wychowawczych na przykładzie Studia Poetyckiego przy Młodzieżowym Domu Kultury w Toruniu // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 7/8, s. 29-31

TRZYMAŁAM-MOSZYŃSKA Halina : Obcy u siebie, czyli tam i z powrotem // Charaktery. - 2004, nr 5, s. 18-19

ZARĘBA S. : Praca kulturalna w bursie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1002, nr 1, s. 45-46

ZELLMA Anna : Animacja społeczno-kulturalna młodzieży poprzez edukację regionalną // Kwartalnik Edukacyjny. - 2003, nr 1, s. 32-42

ŻARDECKI Wiesław : Animacja kulturalna młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 2, s. 16-19

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.12.2004


© Biblioteka Pedagogiczna