Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ROZWÓD RODZICÓW A DZIECKO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 ANDRZEJEWSKI Marek : Prawna ochrona rodziny. - Warszawa : WSiP, 1999

BADORA Sylwia, CZEREDRECKA Barbara, MARZEC Danuta : Rodzina i formy jej wspomagania. - Kraków : "Impuls", 2001

BEISERT Maria : Rozwód - proces radzenia sobie z kryzysem. - Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2000

DIETRICH Marcin, JANOŚ Ryszard, PAWŁOWSKI Robert : Rozwód i co dalej? - Warszawa : Wydaw. Meander, 1994

DOBOSZ-SZTUBA Alina : Być macochą, być ojczymem. - Warszawa : WSiP, 1992

GROCHOCIŃSKA Rita : Psychospołeczna sytuacja dzieci w rodzinach rozbitych. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 1992

IZDEBSKA Jadwiga : Dziecko w rodzinie u progu XXI wieku : niepokoje i nadzieje. - Białystok : Wydaw. Trans Humana, 2000

METODOLOGICZNE problemy pedagogiki opiekuńczej / pod red. Zdzisława Dąbrowskiego, Grażyny Gajewskiej. - Zielona Góra : Wydaw. 1995 sprawdzić

PROBLEMY współczesnej rodziny w Polsce : materiały z II Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego / red. nauk. Henryk Cudak. - Piotrków Trybunalski : Wydaw. Filii Kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., 1998

RODZICE i dzieci : psychologiczny obraz sytuacji problemowych : praca zbiorowa. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000

RODZINA - jej funkcje przystosowawcze i ochronne / pod red. Edwarda Hałonia. - Warszawa : Centrum Upowszechniania Nauki PAN, 1995

RODZINA : źródło życia i szkoła miłości / red. Dorota Kornas-Biela. - Lublin : Wydaw. Tow. Nauk. KUL, 2001

SALAÜN Paul : Żyjący w separacji, rozwiedzeni : odnaleźć nadzieję. - Poznań : Wydaw. "W drodze", 1997

TYSZKA Zbigniew : Rodzina we współczesnym świecie. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2002

WSPÓŁCZESNE rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian : praca zbiorowa / red. nauk. Zbigniew Tyszka. - Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2001

ZAGROŻENIA życia rodzinnego / red. Grażyna Poraj, Jan Rostowski. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2003

ZUBRZYCKA Elżbieta : Narzeczeństwo, małżeństwo, rodzina, rozwód. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1993

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BEISERT Maria : Rozwód jako wydarzenie krytyczne w cyklu rozwoju rodziny // Problemy Rodziny. - 1994, nr 2, s. 41-46

BRYŁKA Róża : Wpływ rodziny na powstawanie agresji u dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 9, s. 47-50

BRZYCHCY Katarzyna : Samotność w rodzinie niepełnej // Edukacja Humanistyczna. - 2002, nr 1/2, s. 107-114

BUM Mirosława : Rodziny samotnych ojców : przegląd stanowisk // Edukacja i Dialog. 1996, nr 8, s. 36-42

CHOJNACKA Wiesława : Reakcje dzieci na rozwód rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 41-42

CUDAK Henryk : Współczesne uwarunkowania kryzysowej sytuacji rodziny polskiej // Wychowawca. - 1996, nr 4, s. 9-10

CZAPCZYŃSKA Agnieszka : Drugie małżeństwo - prawdy i mity // Remedium. - 2002, nr 6, s. 22-23

DĄBROWSKA-CABAN Zofia : Nietypowe związki małżeńskie w Polsce : doniesienia badawcze // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 32-40

DĄBROWSKA-CABAN Zofia : Z badań nad małżeństwem w Polsce. Uwarunkowania i właściwości // Problemy Rodziny. - 2001, nr 2, s. 3-12

DOLATA-MAKUCH Ewa : Rozwód rodziców a dziecko : wybór literatury za lata 1989-1998 // Nowa Szkoła. - 1999, nr 10, s. 47-49

DZIKOMSKA-KUCHARZ Anna : Rodzina przetrwa kryzys moralny // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 10, s. 11-16

FARNICKA Marzanna : Jak sobie poradzić z rozwodem rodziców (według koncepcji Wallerstein) // Problemy Rodziny. - 1999, nr 2/3, s. 67-71

FARNICKA Marzanna : Rozwód inaczej? // Opieka -Wychowanie -Terapia. - 1999, nr 1, s. 33-36

FARNICKA Marzanna : Sposoby radzenia sobie z rozwodem przez dzieci // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 3, s. 19-22

FARNICKA Marzanna : Sposoby radzenia sobie z rozwodem przez dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, wkł. Przygotowanie do Życia w Rodzinie, s. (6)-(8)

FIJAŁKOWSKI Włodzimierz : Współczesny model rodziny // Wychowawca. - 2001, nr 10, s. 25-26

GRANIEWSKA Danuta : Rozwód a realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 5/6, wkł. Przysposobienie do Życia w Rodzinie, s. 80-84

GRUDNIEWSKI Tadeusz : Funkcje społeczne i struktura rodziny // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 4/5, s. 8-12

JABŁOŃSKI Daniel : Modele rodzinno-małżeńskie i sytuacja w nich dziecka według antropologii kulturowej // Kultura i Edukacja. - 2000, nr 3/4, s. 63-68

JUNDZIŁŁ Elżbieta : Wpływ rodziny rozbitej na rozwój dziecka w starszym wieku szkolnym // Problemy Rodziny. - 1993, nr 5, s. 28-30

KARPOWICZ Marta, KARPOWICZ Ryszard : Współczesna rodzina polska i jej funkcjonowanie // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/6, s. 33-38

KOŁACZEK B : Gdy w rodzinie źle się dzieje // Przyjaciel Dziecka. - 1995, nr 5/6, s. 15-16

KOTOWSKA Irena : Zmiany modelu rodziny Polska - kraje europejskie // Polityka Społeczna. - 2002, nr 4, s. 2-7

KOZŁOWSKI Paweł : Kryzys rodziny // Nowa Szkoła. - 1999, nr 9, s. 54-55

KRAWCZONEK Magdalena : Dzieci a rozwody rodziców // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 57-58

KROMOLICKA Barbara : Przystosowanie szkolne uczniów z rodzin zrekonstruowanych // Problemy Rodziny. - 1998, nr 1, s. 46-49

KRZYMIŃSKA Magda : Dom bez ojca, dom bez matki // Charaktery. - 1999, nr 8, s. 20-21

KUŚMIERZ Wiesława : Wpływrodziny rozbitej na sytuację szkolną dzieci // Życie Szkoły. - 2000, nr 3, s. 137-140

KWAK Anna : Separacja małżeńska w świetle badań // Problemy Rodziny. - 1998, nr 5/6, s. 57-64

PIECHNIK-BORUSOWSKA Jolanta : Czy wolne związki będą alternatywą dla życia małżeńskiego i rodzinnego w Polsce : (na przykładzie badań w województwie opolskim) // Edukacja Dorosłych. - 2001, nr 2, s. 59-67

PRAJSNER Mira : Rodzina dysfunkcyjna // Remedium. - 2002, nr 5, s. 18-19

RACŁAW-MARKOWSKA Mariola : Od jednorodności ku różnorodności : modernizacja rodzin w Polsce // Problemy Rodziny. - 2000, nr 2/3, s. 22-29

ROSTOWSKA Teresa : Co zagraża podstawowym funkcjom rodziny w Polsce // Problemy Rodziny. - 2000, nr 5, s. 21-27

SALOMON Jadwiga : Dlaczego się rozwodzą? // Powiernik Rodzin. - 1999, nr 6, s. 6

SKALSKA Małgorzata E. : Sytuacja emocjonalna dziecka w trakcie procesu rozwodowego rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 8, wkł. s. 120-121

SLANY Krystyna : Definicje pojęć "małżeństwo i "rodzina" w obliczu pojawienia się alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 4, s. 3-8

SLANY Krystyna : Małżeństwo i rodzina w zglobalizowanym świecie // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/6, s. 3-10

STRUŻYŃSKA Krystyna : Śluby i rozwody // Głos Nauczycielski. - 1997, nr 22, s. 4
Dane statystyczne dotyczące warunków życia rodzin w Polsce w latach 1990-1996

SZCZEPKOWSKI Jacek : Dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 7/8, s. 16-17

SZUKALSKI Piotr : Rozwód a przepływy międzypokoleniowe materialnych dóbr i usług // Problemy Rodziny. - 2000, nr 5, s. 27-33

SZUKALSKI Piotr : Ewolucja wielkości i struktury rodzin // Polityka Społeczna. - 2000, nr 4, s. 21-27

TYSZKA Zbigniew : Niełatwe problemy rodziny współczesnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 3, wkł. s. (2)-(4)

TYSZKA Zbigniew : O chronieniu się w rodzinie przed zagrożeniami naszych czasów // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 2, s. 4-6

TYSZKA Zbigniew : Współczesne rodziny polskie : ich stan i kierunek przemian // Problemy Rodziny. - 2001, nr 1, s. 29-31

URBANIAK Andrzej : Zagrożenia rodziny w jednoczącej się Europie // Katecheta. - 2002, nr 1, s. 69-75

WIDEL Ewa : Wpływ rozwodu na psychospołeczny rozwój dziecka - model Petersona // Problemy Rodziny. - 1995, nr 3, s. 31-34

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.12.2004


© Biblioteka Pedagogiczna