Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

 

EDUKACJA PROZDROWOTNA W GIMNAZJUM I SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BOTWIŃSKI Radosław : Kultura fizyczna w szkole. - Warszawa : WSiP, 1985

BULICZ Ełła, MURAVOV Igor : Wychowanie zdrowotne. Cz. 1 : Teoretyczne podstawy waleologii / przeł. [z ros.] Barbara Jaworska-Wójcik. - Radom: Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 1997

CHROMIŃSKI Zdzisław : Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży : założenia metodyczne i organizacyjne wychowania fizycznego i sportu. - Warszawa: Instytut Związków Zawodowych, 1987

DEMEL Maciej : O wychowaniu zdrowotnym. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1968

DEMEL Maciej : Pedagogika zdrowia. - Warszawa : WSiP, 1980

 GNIEWKOWSKI Wacław, WLAŹNIK Kazimiera : Wychowanie fizyczne. - Warszawa : WSiP, 1985

GRABOWSKI Henryk : Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "IMPULS", 2000

HIGIENA - ochrona zdrowia : podręcznik dla średnich szkół medycznych / red. Cezary Korczak. - Wyd. 11 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990

JANISZEWSKI Mirosław : Biomedyczne podstawy wychowania zdrowotnego. - Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 1996

KOŁODZIEJ Maria, KOŁODZIEJ Jerzy : Wybrane lekcje wychowania fizycznego w klasach 4-8. - Rzeszów : Wydawnictwo "FOSZE", 1994

KULTURA fizyczna w powszechnej szkole średniej : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. L. Denisiuka, G. Badory, R. Botwińskiego. - Warszawa : WSiP, 1980

PIOTROWSKI Przemysław, ZAJĄCZKOWSKI Krzysztof : Profilaktyka w gimnazjum: projektowanie, realizacja i ewaluacja programów. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "IMPULS", 2003

SIENIEK Bartosz : Poradnik sportowy : wychowanie fizyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych . - Starachowice : Pracownia Wydawnicza "HELVETICA", 1997

SOBCZYK Wiktoria : Edukacja ekologiczna i prozdrowotna. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001

STRZYŻEWSKI Stanisław : Ewolucja metod stosowanych w wychowaniu fizycznym. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1988

STRZYŻEWSKI Stanisław : Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : WSiP, 1996

STYPUŁKOWSKI Cezary : Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "IMPULS", 2002

TATARCZUK Józef : Wybrane zagadnienia z metodyki wychowania fizycznego. - Wyd. 2. - Zielona Góra : Wydawnictwo WSP im. T. Kotarbińskiego , 1991

WRÓBLEWSKI Piotr : Zdrowie; Sprawność; Aktywność: program wychowania fizycznego w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. - Kielce : "Mac Edukacja", 2002

WRÓBLEWSKI Piotr : Zdrowie; Sprawność; Ruch: program wychowania fizycznego dla gimnazjum. - Kielce : "Mac Edukacja", 2001

WYBRANE problemy higieny i ekologii człowieka / red. Emilia Kolarzyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000

ZUCHORA Krzysztof : Wychowanie w kulturze fizycznej. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1980

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

Gimnazjum

 ADAMSKA Dorota : Ścieżka prozdrowotna na lekcjach informatyki // Biologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 39-41

BARAŃSKA Agnieszka : Edukacja prozdrowotna - program autorski do realizacji w gimnazjum // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 12, s. 36-39

BŁASZKOWSKA Anna [i in.] : Mój pomysł na zdrowie i radosne życie: projekt ścieżki prozdrowotnej 5 // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2000, z. 1, s. 42-46

JAWORSKA Renata : Dzień bez papierosa : scenariusz imprezy dla gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 1, s. 16

JAWORSKA Renata : Scenariusz lekcji gier i zabaw terenowych w klasie 1 gimnazjum z elementami wiedzy ekologicznej // Lider. - 2004, nr 1, s. 20

KĘDZIERA-OSUCHOWSKA Magdalena : Propozycje programów zdrowotnych // Wszystko dla Szkoły. - 1998, nr 6, s. [19]

KORZYNIEWSKA Irena : Lekcja otwarta aerobiku : scenariusz lekcji aerobiku // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 4, s. (7)- (9)

KUC Jolanta : Co to znaczy zdrowy styl życia? : konspekt lekcji dla klasy 7 // Wszystko dla Szkoły. - 1998, nr 6, s. 11

MAJER Anna : Realizacja ścieżki prozdrowotnej w szkole podstawowej i gimnazjum // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 12, s. 31-36

RANOSZEK Elżbieta : Rola racjonalnego trybu życia w zachowaniu zdrowia : biologia w gimnazjum // Biologia w Szkole. - 2002, nr 4, s. 221-225

SAJDA Beata : Nowe formy aktywności ruchowej w kształtowaniu prozdrowotnym postaw dziewcząt // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 3, s. 11-15

SIELATYCKI Mirosław : Edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego : scenariusz lekcji "Czy Twoja szkoła jest zdrowa?"// Geografia w Szkole. - 1995, nr 5, s. 277-280

SKINER Natalia Wanda : Prozdrowotne nauczanie chemii // Chemia w Szkole. - 2001, nr 2, s. 76-83

STANEK Józef : Terenowy wielobój lekkoatletyczny // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 3, s. (57)- (60)

WALUDA Bożena : Program profilaktyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych "poradzę sobie, będąc sobą" // Szkolne Wieści. - 2003, nr 2, s. 12

WIĘCH Walerian : "Palenie tytoniu, zdrowie albo życie - wybór należy do ciebie": program zajęć profilaktyczno- wychowawczych // Lider. - 2000, nr 7-8, s. 15-16

WOYNAROWSKA Barbara [i in.] : Edukacja prozdrowotna w szkole: program edukacyjny dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów kolegiów nauczycielskich i szkół wyższych "już teraz mogę zadbać o zdrowie swojego przyszłego dziecka"// Lider. - 2000, nr 4, s. 11-22

Szkoły ponadgimnazjalne

JUŚKO Edmund, NIZIOŁEK Barbara : Zachowania zdrowotne uczniów szkół ponadgimnazjalnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 5, s. 42-43

KĘDZIERA-OSUCHOWSKA Magdalena : Propozycje programów zdrowotnych // Wszystko dla Szkoły. - 1998, nr 6, s. [19]

MAJER Anna, MAJER Jacek : Realizacja ścieżki prozdrowotnej w liceum profilowanym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 8-9, s. 30-36

NIZIOŁEK Dagmara : Zachowania zdrowotne młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu tarnowskiego // Lider. - 2002, nr 11, s. 28-29

PUKOWSKA Barbara : Wychowanie zdrowotne w szkole średniej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1998, nr 1, s. 17-19

SAJDA Beata : Znaczenie nowych form aktywności ruchowej w kształtowaniu prozdrowotnych postaw dziewcząt w wieku dorastania // Lider. - 2001, nr 2, s. 26-28

SIELATYCKI Mirosław : Edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego: scenariusz lekcji "Czy Twoja szkoła jest zdrowa?"// Geografia w Szkole. - 1995, nr 5, s. 277-280

STĘPNIEWSKA Czesława : Zdrowa żywność w moim życiu : realizacja ścieżki prozdrowotnej // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2002, z. 4, s. 47-51

SZARZYŃSKI Dariusz : Program autorski z wf dla 3-letniego liceum ogólnokształcącego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 11, s. 24-33

WIĘCH Walerian : "Palenie tytoniu, zdrowie albo życie - wybór należy do ciebie": program zajęć profilaktyczno- wychowawczych // Lider. - 2000, nr 7-8, s. 15-16

WOJTAS-ŚLUBOWSKA Danuta, MASZCZYK Renata : Wpływ edukacji w liceach medycznym i ogólnokształcącym na zachowania zdrowotne dziewcząt // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1998, nr 2, s. 55-61

WOYNAROWSKA Barbara : Edukacja prozdrowotna we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych // Lider. - 2002, nr 10, s. 14-15

Zagadnienia ogólne

BIELSKI Janusz : Nowatorstwo pedagogiczne w wychowaniu fizycznym // Lider. - 2004, nr 2, s. 8-9

BODASIŃSKA Anna, BODASIŃSKI Sławomir : Związek aktywności ruchowej ze zdrowiem w świadomości społecznej młodzieży uprawiającej i nie uprawiającej sportu // Lider. - 1998, nr 6, s. 21-22

BODZIAK Beata : Ścieżka edukacyjna : edukacja prozdrowotna // Lider. - 2001, nr 9, s. 14-16

BULAS Aleksandra : Wychowanie fizyczne i sport - czynniki determinujące zdrowie // Lider. - 2000, nr 1, s. 11-15

CHROMIŃSKI Zdzisław : Podstawowy miernik zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży // Lider. - 2003, nr 11, s. 3-8

CHUTKOWSKA Agnieszka : Efektywność postępowania nauczycieli wychowania fizycznego w rozwijaniu różnych sfer zdrowia ucznia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 10, s. 25-31

DEBRICH Jolanta, NOWOCIEŃ Jerzy : Warsztaty pedagogiczne formą realizacji edukacji zdrowotnej w szkole // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 2, s. 78-82

DENEK Kazimierz : Zdrowie i jego promocja w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych // Edukacja Dorosłych. - 1996, nr 2, s. 55-65

DUCHNOWSKA Anna : Szkoła pleców - szkołą zdrowia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 3, s. 7-10

EDUKACJA zdrowotna - alkohol - sport. Rezolucja ogólnopolskiej konferencji naukowej / oprac. Weronika Wrona // Lider. - 2003, nr 3, s. 10

GAN Iwona, MAZURKIEWICZ-LESZCZYŃSKA Krystyna : Czym jest edukacja zdrowotna? // Problemy Rodziny. - 1998, nr 3, s. 45-49

GARBACIAK Wiesław : Kształtowanie umiejętności życiowych na zajęciach z wychowania fizycznego // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2002, z. 5, s. 44-47

GROENWALD-LUTY Ewa : U progu kariery sportowej // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s. 480-482

IGNAR-GOLINOWSKA Barbara: Wychowanie zdrowotne - możliwości szkół // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1995, nr 2, s. 61-68

JAWORSKI Zygmunt : O potrzebie przedmiotu wychowania zdrowotnego w systemie edukacji szkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 2, s. 4-7

KĘDZIERA-OSUCHOWSKA Magdalena : Edukacja prozdrowotna // Lider. - 1995, nr 9, s. 5-7

KĘDZIERA-OSUCHOWSKA Magdalena, KUZIEL Ewa : Edukacja zdrowotna // Wszystko dla Szkoły. - 1998, nr 6, s. 3

KĘDZIERA-OSUCHOWSKA Magdalena, KUZIEL Ewa : Zajęcia warsztatowe z edukacji prozdrowotnej // Lider. - 1995, nr 9, s. 7-9

KLOSKA Zdzisława : Profilaktyka zdrowotna w edukacji : program indywidualny // Życie Szkoły . - 1999, nr 5, s. 336-339

KŁODECKA-RÓŻALSKA Jadwiga : Aktywność fizyczna a redukowanie agresji u dzieci w okresie dorastania // Opieka Wychowanie Terapia. - 1990, nr 1-2, s. 24-27

KOWALEWSKA Jolanta, GRAEBER Paweł : Kształtowanie postaw zdrowotnych // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 8-14

KRAWAŃSKI Andrzej : Nauczyciel wf w procesie społecznej edukacji prozdrowotnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 2, s. 53-58

KRAWAŃSKI Andrzej : Społeczna edukacja prozdrowotna w procesie szkolnego wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 1, s. 8-16

MASZCZAK Tadeusz : Nauczyciel jako centralna postać w edukacji zdrowotnej uczniów // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 1, s. 33-37

MASZCZAK Tadeusz : Prozdrowotne aspekty szkolnej kultury fizycznej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 3, s. 86-87

MASZCZAK Tadeusz : Wychowanie fizyczne i zdrowotne w edukacji // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2/3, s. 54-55

MASZCZAK Tadeusz : Wychowanie fizyczne jako teren edukacji i integracji // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 3, s. 2-3

MICHALSKA Monika : Szkolna edukacja zdrowotna a narkotyki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 3, s. 37-39

NITECKA-WALERYCH Anna : W jakiej kondycji do Unii Europejskiej?: Edukacja prozdrowotna // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s. 15-18

NOWOCIEŃ Jerzy : Postawy prozdrowotne nauczycieli wobec zagrożeń współczesności // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 4, s. 35-38

OŹDZIŃSKI Jan, CHALCARZ Wojciech : Zdrowie przez wychowanie i sport // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1994, nr 4, s. 193-197

PAJĄK Ilona : Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej: stan i oczekiwania // Edukacja. - 2001, nr 1, s. 108-110

PAPIERNIK Henryk : Spojrzenie na wychowanie fizyczne // Lider. - 2004, nr 2, s. 3-7

PAWŁUCKI Andrzej : Kultura zdrowotna jako zadanie i wyzwanie edukacyjne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 3, s. 91-94

ROBACHA Jadwiga : Zachowania prozdrowotne i własne zdrowie w autoocenie uczniów szkół państwowych i społecznych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1995, nr 1, s. 16-19

SŁOŃSKA Zofia : Ewolucja modeli edukacji zdrowotnej // Kultura Fizyczna. - 1994, nr 5/6, s.16-20

SOKOŁOWSKA Maria : Edukacja do zdrowia w szkole // Lider. - 1994, nr 6, s. 8-9

SOKOŁOWSKA Maria : Edukacja zdrowotna a szkolny program profilaktyki // Remedium. - 2004, nr 2, s. 6-7

SOKOŁOWSKA Maria : Projektowanie działań dydaktyczno- wychowawczych w ramach edukacji zdrowotnej // Lider. - 1999, nr 9, s. 7-9

SROKOSZ Wacław : Prospekcja - podstawowe zadanie każdej lekcji wf // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 2, s. 62-64

STĘPIEŃ Danuta : Zdrowie i ekologia - o ciągłym splataniu się dwóch ścieżek edukacyjnych // Forum Nauczycielskie. - 2002, nr 20, s. 12

SZEWCZYK Joanna : Rytualizm w wychowaniu zdrowotnym // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 2, s. 26-29

WŁOSTOWSKA Kunegunda, FILEWICZ Monika : Postawy prozdrowotne młodzieży licealnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . - 2004, nr 4, s. 11-15

WOYNAROWSKA Barbara : Edukacja dla zdrowia // Lider. - 2000, nr 3, s. 10-12

WOYNAROWSKA Barbara : Edukacja prozdrowotna w szkole : materiały informacyjno- metodyczne // Lider . - 2000, nr 2, s. 12-17

WOYNAROWSKA Barbara [i in.] : Edukacja zdrowotna w szkole: strategia pracy szkoły, treści, metody realizacji // Lider. - 1998, nr 1, s. 3-12

WOYNAROWSKA Barbara, MAZUR Joanna : Nieprawidłowości w zakresie zachowań młodzieży szkolnej w Polsce w 1998 roku // Lider. - 2000, nr 2, s. 18-19

WOYNAROWSKA Barbara : Podstawy teoretyczne i strategia edukacji zdrowotnej w szkole // Lider. - 1999, nr 1, s. 14-19

WOYNAROWSKA Barbara : Program edukacji zdrowotnej // Lider. - 1999, nr 1, s. 11-14

WOYNAROWSKA Barbara, BURZYŃSKA Ilona : Strategia wdrażania wszechstronnej edukacji zdrowotnej w szkole // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 3, s. 114-122

WOYNAROWSKA Barbara [i in.] : Zachowania zdrowotne młodzieży : raport WHO // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 4, s. 128-134

 

Oprac. Sylwia Wydra
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.11.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna