Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE INTEGRACYJNE
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARŁÓG Krystyna : Efekty procesu integracji dzieci pełnosprawnych oraz z mózgowym porażeniem dziecięcym w młodszym wieku szkolnym. – Rzeszów : Wydaw. WSP, 2001

DRYŻAŁOWSKA Grażyna : Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna : model kształcenia integracyjnego. – Warszawa : Wydaw. UW, 1997

DZIECKO z wadą słuchu w szkole podstawowej / wybór i oprac. Janina Wyczesany. – Kraków : “Sponsor”, 1992

KORZON Aniela, SZYMAŃSKA Maria : Sytuacja dziecka niepełnosprawnego w szkole masowej // W : PRZYGOTOWANIE pedagogów specjalnych do nowych form kształcenia dzieci niepełnosprawnych / pod red. Z. Sękowskiej. – Lublin, 1995. – S. 61-66

KOSIŃSKA Ewa, ŁAGAN Danuta : Jak nadać życiu sens? : spotkania integracyjne dzieci i młodzieży. – Kraków : “Rubikon”, 1999

KOSSEWSKA Joanna : Uwarunkowania postaw : nauczyciele i inne grupy zawodowe wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych. – Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagog., 2000

KRÓL Anna : Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych. – Warszawa : WSiP, 2000

MACIARZ Aleksandra : Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej : poradnik dla nauczycieli. – Warszawa : WSiP, 1992

MACIARZ Aleksandra : Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych. – Kraków : “Impuls”, 1999

MAJEWSKI Tadeusz : Poradnik metodyczny dla nauczycieli pracujących z dziećmi z uszkodzonym wzrokiem w systemie integracyjnym. – Warszawa : MEN, 1997

MINISTERSTWO Edukacji Narodowej o kształceniu integracyjnym i specjalnym / [oprac. Teresa Serafin] [i in.]. – Warszawa : MEN, 2001

MÓJ uczeń nie słyszy : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych / Urszula Buryn [i in.]. – Warszawa : MEN, 2001

PALAK Zofia : Uczniowie niewidomi i słabowidzący w szkołach ogólnodostępnych. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2000

POPŁAWSKA Joanna, SIERPIŃSKA Bożena : Zacznijmy razem : dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej : poradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych. – Warszawa : WSiP, 2001

PORADNIK metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Tkaczyk, Teresy Serafin. – Warszawa : MEN, 2001

SZCZYGIEŁ Beata : Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym : konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć. – Kraków : “Impuls”, 2001

UCZEŃ o obniżonym poziomie umysłowym w szkole podstawowej : poradnik dla nauczycieli : praca zbiorowa / pod red. Janiny Wyczesany. – Częstochowa : WOM, 1993

WSPOMAGANIE rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / red. Danuta Osik, Anna Wojnarska. – Lublin : Wydaw. UMCS, 2001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARANOWICZ Krystyna : Nauczanie wspólnym nurtem // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 5, s. 6-10

BARŁÓG Krystyna : Wartości integracji dzieci zdrowych oraz niepełnosprawnych w warunkach edukacji masowej // Kwartalnik Edukacyjny. – 1999, nr 3, s. 47-57

BASZCZYK Iwona : Moje doświadczenia i organizacja pracy w klasie integracyjnej // Nauczanie Początkowe. – 2000/2001, nr 5, s. 50-58

BĄBKA Jarosław : Między autonomią a izonomią. Uwarunkowania kształcenia integracyjnego pełnosprawnych i niepełnosprawnych // Edukacja. – 1998, nr 4, s. 23-28

BĄBKA Jarosław : Nie integrować nadmiernie // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 3-10

BOROWSKA Iwona : Praca z dziećmi w klasach integracyjnych // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 2, s. 17-19

CZARNECKI Marek : Integracja // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 3-4

CZARNECKI Marek : Jeden dzień z życia ... zapisany w pamiętniku : integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi : scenariusz zajęć dla uczniów klas O-3 // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 5, s. 5-6

CZUCHNOWSKA Jolanta : Warsztaty integracyjne // Nowa Szkoła . – 2002, nr 1, s. 23-26

FICEK Roman : Od izolacji do integracji // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 3, s. 163-167

FLOREK Anna : Integracja dzieci sprawnych i niepełnosprawnych // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 2, s. 20-24

FLOREK Anna : Różne modele integracji // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 2, s. 12-14

FLOREK Anna : Sens i cel placówek integracyjnych // Dyrektor Szkoły. – 1997, nr 2, s. 20-22

GIEJBA Maria : Modele nauczania integracyjnego na świecie i w Polsce // Grupa i Zabawa. – 2000, nr 3, s. 11-18

GRYGIER Urszula : Drama w klasach integracyjnych // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 43-47

GRYGIER Urszula : Pomoc dziecku w klasie integracyjnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 3, s. 43-44

GRYGIER Urszula : Program współpracy nauczycieli w klasach integracyjnych // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 12-16

GRYGIER Urszula : Terapeutyczny wpływ różnorodności // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 2, s. 12-16

IGIELSKA Beata : Krętymi ścieżkami integracji // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 16-19

KOSAKOWSKI Czesław : Dziecko niepełnosprawne w szkole masowej – możliwości i ograniczenia // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 7/8, s. 3-6

KOSIŃSKA Ewa : Wychowanie przez integrację // Wychowawca. – 2000, nr 1, s. 12-13

KOWAŃDY Kazimierz, PENAR Karol : Dziecko z wadą słuchu w szkole masowej – blaski i cienie integracji // Życie Szkoły. – 1998, nr 1, s. 12-17

KRAWCZYK Bogdan J. : Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 9-11

KUSS-KONDRAT Alicja : Nauczyciel w klasie integracyjnej – zapis doświadczeń // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 4/5, s. 39-40

KUSZEK Genowefa : Korzyść dla zdrowych i niepełnosprawnych // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 5, s. 25-27

KWAPISZ Jacek : Kształcenie integracyjne uczniów niepełnosprawnych // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 4-6

LAUSCH-ŻUK Jolanta : Integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną z osobami pełnosprawnymi – szanse czy zagrożenia ? // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 3, s. 15-18

MATERKA Ewa : Nauczyciel i pedagog specjalny w klasie integracyjnej // Nowa Szkoła. – 2002, nr 1, s. 19-22

MAZUREK Beata : Nauczyciel w klasie integracyjnej // Wychowawca. – 1999, nr 10, s. 24-25

MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Dlaczego szkoły nie lubią integracji? // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 8, s. 35-38

MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Idea integracji w praktyce // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 2, s. 5-6

OTRĘBSKI Wojciech : Co warunkuje efektywność kształcenia integracyjnego // Dyrektor Szkoły. – 1997, nr 2, s. 2-3

REGNER Anna, KASSALIK Krzysztof : Szkoła integracyjna przez arteterapię // Nowa Szkoła. – 1996, nr 9, s. 59-60

SMOLEŃSKA Jadwiga : Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do nauki w szkole masowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 6, s. 47-48

SOBOŁTYŃSKA Tatiana Danuta : Klasa szkolna jako miejsce wspólnej nauki dzieci zdrowych i niepełnosprawnych // Wszystko dla Szkoły. – 1998, nr 5, s. 6-7

SOBOŁTYŃSKA Tatiana : Wpływ postaw rodziców na funkcjonowanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w zespole klasowym // Wszystko dla Szkoły. – 1998, nr 5, s. 8-9

ŚLIWERSKI Bogusław : Dziecko niepełnosprawne w szkole publicznej, czyli kogo nie boli // Grupa i Zabawa. – 2000, nr 3, s. 2-11

ZAORSKA Marzena : Dziecko z wadą wzroku oraz równoczesnym uszkodzeniem słuchu i wzroku w szkole masowej // Wychowanie na co Dzień. – 1997, nr 7/8, s. 7-9

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP


© Biblioteka Pedagogiczna