Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ASPIRACJE DZIECI I MŁODZIEŻY NA PRZEŁOMIE WIEKÓW
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

CUDOWSKA Agata : Orientacje życiowe młodzieży akademickiej lat dziewięćdziesiątych. - S. 135-149 // W: Z problematyki pedagogiki porównawczej / pod red. Wiktora Rabczuka. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1998

DEMBIŃSKI Edward, WASILEWSKA Alina : Aspiracje życiowe wychowanków Domu Dziecka. - S. 335-341 // W: Pedagogika opiekuńcza w okresie demokratycznych przemian / pod red. Jana Żebrowskiego. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1998

ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A - F. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003

KOWALCZYK-SZYMAŃSKA Mirosława : Socjodemograficzne uwarunkowania wspierania potrzeb i aspiracji dzieci w środowisku rodzinnym. [Łódź] : "Reprint", [2001]

KOZUBSKA Alicja : Aspiracje kształceniowe uczniów szkół podstawowych. Czynniki ograniczjące. - S. 265-273 // W: Polska młodzież - zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Karwowskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001

PAWŁOWSKA Róża, JUNDZIŁŁ Elżbieta : Aspiracje życiowe współczesnej młodzieży licealnej w aspekcie przemian ustrojowych i środowiska rodzinnego. - S. 219-229 // W: Polska młodzież - zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej / pod red. Teresy Sołtysiak i Małgorzaty Karwowskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2001

PAWŁOWSKA Róża, JUNDZIŁŁ Elżbieta : Wpływ rodziny na kształtowanie się aspiracji życiowych uczniów. - S. 350-361 // W: Pedagogika opiekuńcza w okresie demokratycznych przemian / pod red. Jana Żebrowskiego. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1998

POZNAŃSKA Maria Wanda : Aspiracje. - S. 23-26 // W: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 1999

SIKORSKI Wiesław : Aspiracje młodzieży uczącej się i ich tło rozwojowe. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1999

SKORNY Zbigniew : Aspiracje. - S. 29-33 // W: Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ARUSZTOWICZ Barbara : Aspiracje i plany życiowe dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 90-95

BARTOSIAK-TOMUSIAK Mariola : Aspiracje edukacyjne społeczeństwa // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 6, s. 4-6

BUKOWSKA Beata : Aspiracje, cele i plany życiowe młodzieży // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 5, s. 26-27

CHROBAK Stanisław : Pedagogika pytań // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 1, s. 28-29

DROZD Ewa : Samoocena i aspiracje młodzieży niepełnosprawnej // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 2, s. 27-32

DYMEK Marzenna : Optymista, pesymista - maturzysta // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 3, s. 60-61

FATYGA Barbara : Dzieci wiejskie i ich problemy // Remedium. - 1999, nr 12, s. 18-20

GALAS Barbara : Czynniki współwystępujące z samooceną i aspiracjami młodzieży // Psychologia Wychowawcza. - 1994, nr 1, s. 11-19

KOROL Irena : Aspiracje ósmoklasistów ze wsi // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 2, s. 50

KUCYPER Krzysztof : Aspiracje życiowe młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim // Chowanna. - T. 1 (1990), s. 82-90

KUTIAK Krystyna : Edukacyjne piętno wsi // Wychowanie na Co Dzień. - 1999, nr 3, s. 9-10

MATUSZCZAK Magdalena : Co cię czeka, gimnazjalisto? // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9/10, s. 10-13

PAWŁOWSKA Róża : Aspiracje życiowe uczniów szkół ponadpodstawowych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 2, dod. "Przygotowanie do Życia" s. (5)-(7)

PIELKOWA Józefa Anna : Aspiracje życiowe wychowanków domów dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 8, s. 344-347

PLANY, dążenia i aspiracje życiowe młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 9, dod. "Przysposobienie do Życia w Rodzinie" s. (2)-(5)

PLUTA Maria : Zagrożenia społeczne a problem aspiracji młodzieży w okresie transformacji systemowej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1997, nr 2, s. 41-43

POROŻYŃSKI Henryk : Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej przed wejściem Polski do Unii Europejskiej // Edukacja. - 2004, nr 1, s. 45-51

POROŻYŃSKI Henryk : Aspiracje życiowe młodzieży // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 60-66

SEUL Sylwia : Aspiracje absolwentów szkoły podstawowej // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 3, s. 62-64

SIKORSKI Wiesław : Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży niedostosowanej społecznie // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 2, s. 70-77

SIKORSKI Wiesław : Aspiracje życiowe młodzieży z małych miast na tle zmian społeczno-ekonomicznych w Polsce // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 1, s. 35-43

SIKORSKI Wiesław : Dynamika aspiracji życiowych młodzieży uczącej się // Edukacja. - 2000, nr 1, s. 43-52

SIKORSKI Wiesław : Jak zapobiegać zaniżonym aspiracjom? // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 6, s. 7-12

SIKORSKI Wiesław : Korekcja zawyżonych aspiracji edukacyjno-zawodowych młodzieży // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 4, s. 344-351

SIKORSKI Wiesław : Postawy rodzicielskie w percepcji dorastających a poziom ich aspiracji edukacyjnych // Psychologia Wychowawcza. - 2000, nr 2/3, s. 190-200

SIKORSKI Wiesław : Psychopedagogiczne wyznaczniki kształtowania się niewłaściwego poziomu aspiracji u młodzieży szkolnej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1997, nr 3, s. 26-30

SIKORSKI Wiesław : Struktura aspiracji młodzieży przestępczej. Badania własne // Edukacja. - 1998, nr 2, s. 90-97

SIKORSKI Wiesław : Zaniżone aspiracje edukacyjne - ich źródła i korekcja // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1999, nr 2, s. 5-10

SIKORSKI Wiesław : Zmienność aspiracji adolescentów // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 10, s. 24-30

SMOLEŃ Monika, TYREK Dariusz : Młodzież uprawiająca sport walki - jej nauka, czas wolny i aspiracje życiowe // Lider. - 2002, nr 3, s. 17-18

STACHURA Jan : Aspiracje szkolne maturzystów liceów ogólnokształcących // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 3, s. 112-115

SZCZUPAŁ Bernadeta : Plany życiowe młodzieży upośledzonej // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 10, s. 31-34

ŚCISŁOWICZ Małgorzata : Aspiracje edukacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych // Szkoła Zawodowa. - 1996, nr 1, s. 2-5

TUROS Magdalena. : Cele, dążenia i aspiracje usamodzielnionych wychowanków domów dziecka// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 10, s. 390-394

WOŁK Zdzisław : Absolwenci szkół zawodowych na starcie // Szkoła Zawodowa. - 1999, nr 8, s. 9-14

WRÓBLEWSKA Walentyna : Transformacja a aspiracje edukacyjne studentów // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 72-82

WRÓBLEWSKA Walentyna : Transformacja a wartości cenione przez młodzież // Nowa Szkoła. - 2000, nr 4, s. 45-47

ZANDECKI Aleksander : Wykształcenie a jakość życia : dynamika orientacji młodzieży szkół średnich. - Toruń ; Poznań : Wydawnictwo Edytor, 1999. - Rec.: Malinowski Jan // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 7/8, s. 37-39

Oprac. Aneta Gałązka
na podstawie zbiorów BPP
Filia w Bełchatowie
Aktualizacja: 02.11.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna