Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

DZIECKO UPOŚLEDZONE UMYSŁOWO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE

WYDAWNICTWA ZWARTE

BORECKA Irena, WONTOROWSKA-ROTER Sylwia : Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. - Wałbrzych : Wydaw. UNUS, 2003

BRAUNER Alfred, BRAUNER Françoise : Postępowanie wychowawcze w upośledzeniu umysłowym. - Warszawa : WSiP, 1995

DZIECKO o specjalnych potrzebach edukacyjnych / red. nauk. Czesław Kosakowski, Marzena Zaorska. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "Akapit", 2000

FRANCZYK Anna, KRAJEWSKA Katarzyna : Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju : ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. - Kraków : "Impuls", 2002

GROCHMAL-BACH Bożena : Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001

KAJA Barbara : Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka. - Wyd. 4. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. WSP, 1998

KARWOWSKA Małgorzata : Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo : (w kontekście społecznych zmian). - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2003

KIELIN Jacek : Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002

KIELIN Jacek : Profil osiągnięć ucznia : przewodnik dla nauczycieli i terapeutów z placówek specjalnych. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002

KOSMOWSKA Barbara : Dzisiaj się bawimy ; rewalidacja indywidualna prowadzona metodą dobrego startu : scenariusze zajęć klas I-VI szkoły specjalnej. - Warszawa : WSiP, 1999

KOŚCIELAK Ryszard : Funkcjonowanie psychospołeczne osób niepełnosprawnych umysłowo. - Warszawa : WSiP, 1996

KOŚCIELAK Ryszard : Integracja społeczna niepełnosprawnych umysłowo. - Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 1995

KOŚCIELSKA Małgorzata : Oblicza upośledzenia. - Warszawa : PWN, 1995

KOSIŃSKA Anna, POLAK Anna, ŻIŻKA Dorota : Uczę metodą ośrodków pracy : materiały pomocnicze dla nauczycieli. - Warszawa : WSiP, 1993

KOTT Tadeusz : Wychowanie pozalekcyjne dzieci o obniżonej sprawności umysłowej. - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1999

KSZTAŁCENIE zintegrowane dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / red. Janina Wyczesany, Adam Mikrut. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2002

LOVAAS Ivar O. : Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo : mój elementarz. - Warszawa : WSiP, 1993

MIKRUT Adam, WYCZESANY Janina : Elementy metodyki nauczania początkowego dzieci upośledzonych umysłowo. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2000

MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria : Bawidła : katalog zabawek dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo. - Wyd. 1 (dodruk). - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2001

NOWATORSKIE i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / red. Władysław Dykcik, Barbara Szychowiak. - Poznań : Wydaw. nauk. UAM, 2001

OLECHNOWICZ Hanna : Portrety psychologiczne dzieci upośledzonych umysłowo i wskazania do pracy wychowawczo-terapeutycznej. - Warszawa : WSPS, 1991

OPIAT Jan : Kształcenie dzieci upośledzonych umysłowo. - Warszawa : Wydaw. Jana Opiata, 1994

OPIEKA i wychowanie w rodzinie / red. Czesław Kępski. - Lublin : wydaw. UMCS, 2003

PLOCH Leszek : Jak organizować czas wolny dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo. - Warszawa : WSiP, 1992

PLOCH Leszek : Praca wychowawcza z dziećmi upośledzonymi umysłowo w internacie. - Warszawa : WSiP, 1997

POPŁAWSKA Joanna, SIERPIŃSKA Bożena : Zacznijmy razem : dzieci specjalnej troski w szkole podstawowej : poradnik dla nauczycieli szkół integracyjnych. - Warszawa : WSiP, 2001

SOWA Józef : Pedagogika specjalna w zarysie. - Rzeszów : Wydaw. Oświatowe "Fosze", 1997

STYMULACJA psychoruchowego rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej / red. Władysława Pilecka, Jan Pilecki. - Wyd. 2. - Kraków: Wydaw. Nauk. Akademii Pedagog., 2000

TKACZYK Grażyna : Metodyka nauczania i wychowania początkowego w szkole specjalnej. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1997

U źródeł rozwoju dziecka : o wspomaganiu rozwoju prawidłowego i zakłóconego : praca zbiorowa / pod red. Hanny Olechnowicz. - Warszawa : WSiP, 1999

WSPOMAGANIE rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / red. Danuta Osik, Anna Wojnarska. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2001

WYCZESANY Janina : Oligofrenopedagogika : wybrane zagadnienia pedagogiki upośledzonych umysłowo. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 AMBROZIAK Halina : Reedukacja indywidualna dzieci upośledzonych umysłowo z wykorzystaniem komputera - scenariusz zajęć // Edukacja Medialna. - 2001, nr 3, s. 42-45

ARCISZEWSKA-BINNEBESEL Alina : Refleksje nauczyciela z pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo uzdolnionymi plastycznie // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 2/3, s. 32-33

BACZŁA Ditta : Dzieci gorszego ustawodawcy // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 1/2, s. 36-37

BOBIK Bogumiła : Szkolna profilaktyka niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 3, s. 165-170

ĆWIEK Marek : Teatr w rewalidacji dziecka upośledzonego umysłowo (z doświadczeń opiekuna teatru szkolnego) // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 10, s. 23-24

FIGIEL-DOBIECKA Beata, SAGANOWSKI Grzegorz, WIKA Maria : Program profilaktyczny "Przeciwdziałanie trudnościom w nauce u uczniów o obniżonej sprawności intelektualnej" // Szkolne Wieści. -2004, nr 2, s. 24-25

GIRYŃSKI Andrzej : Poczucie samotności dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w zależności od postaw rodzicielskich // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 3-18

KIELAŃSKA Monika : Rozwój dzieci z upośledzeniem umysłowym // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 8, s. 41-45

KOPRAS Jerzy : Wprowadzenie dziecka niepełnosprawnego umysłowo w nowe sytuacje społeczne // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 59-61

KOTT Tadeusz : Zajęcia pozalekcyjne z dziećmi o obniżonej sprawności umysłowej inspirowane technikami psychoterapii // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, s. 3-11

KUBIŚ-KNOP Beata, CHRZANOWSKA Elżbieta : Lubisz wiersze i bajeczki..., to zaglądaj do książeczki" // Szkolne Wieści. - 2003, nr 4, s. 13-14

KUBIŚ-KNOP Beata : Moje refleksje z pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo, z wykorzystaniem komputera // Szkolne Wieści. - 2004, nr 2, s. 29-31

KUCHAREWICZ Joanna : Zachowania asocjalne uczniów upośledzonych umysłowo na terenie szkoły : (doniesienia wstępne z badań i obserwacji własnych) // Chowanna. - 2000, t. 1, s. 45-51

KURCEWICZ Maria : Ruch, muzyka i taniec w pracy rewalidacyjnej z dziećmi upośledzonymi umysłowo // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 6, s. 18-19

LACH Joanna : Osoba z upośledzeniem umysłowym też staje się dorosła // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 95-97

LEŚNIAK Maria, JĘDRZEJOWSKA-MITAS Jadwiga : Teatrzyk "Maja" drogą do uspołecznienia dzieci upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 5, s. 262-268

LIGAJ Leszek, PODLEŻYŃSKA Dorota : Kultura fizyczna w funkcjonowaniu osób upośledzonych umysłowo (ze szczególnym uwzględnieniem okresu szkolnego) // Lider. - 2003, nr 3, s. 19-21

LIMINOWICZ Danuta : Zajęcia korekcyjne z dziećmi upośledzonymi umysłowo // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 2, s. 15-16

ŁUKOMSKA Elżbieta : Rola ekspresji plastycznej w rewalidacji dzieci o obniżonej sprawności umysłowej // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 42-46

MARCHEWKA Anna : Rola stowarzyszeń i organizacji społecznych w zagospodarowaniu czasu wolnego osób upośledzonych umysłowo // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 1/2, s. 14-16

MIĘGOĆ Małgorzata : Zabawa w pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 49-53

MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Dziecko upośledzone w rodzinie // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1990, nr 5-6, wkł. Przysposobienie do Życia w Rodzinie, s. 85-90

MODRZEJEWSKA-TROCHA Marlena : Komputer dla upośledzonych umysłowo // Nowe w Szkole. - 2002, nr 12, s. 15-16

NIEDŹWIEDZKA Maria : Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 4, s. 211-214

OSTRYCHARZ Ewa, ŻAK Joanna : Wykorzystanie metody aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo // Szkolne Wieści. - 2004, nr 1, s. 21-22

PEDRYCZ Beata : Upośledzenie umysłowe a twórczość // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 62-64

PIOTROWICZ Radosław : " Rozwiązywanie codziennych problemów"  - metoda Felicji Affolter w procesie uczenia // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 141-148

PLOCH Leszek : Jak opracować nową koncepcję pracy wychowawczej w internacie dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo? // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 5, s. 279-289

RACZKIEWICZ Dorota, TETERYCZ Marzena : Rola zajęć teatralnych w rewalidacji dzieci z upośledzeniem umysłowym // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 102-104

RASZEWSKA Maria : Gorsi - lepsi czy tacy sami ? // Grupa i Zabawa 2000, nr 3, s. 19-22

RASZEWSKA Maria : Rola "ślizgów" w terapii i korektywie dziecka z upośledzeniem umysłowym oraz próba ich systematyki // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 1/2, s. 13-18

RASZEWSKA Maria : Techniki masażu klasycznego w "aktywnej relaksacji" dzieci upośledzonych // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 135-138

ROLA Jarosław : Wartość podejścia terapeutycznego W. Axline, J. Carr, E. Gruszczyk-Kolczyńskiej w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo // Szkoła Specjalna. - 1995, nr 3, s. 164-169

SCHINDLER Jolanta : Specyfika pracy z dzieckiem niewidomym z dodatkowym upośledzeniem // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, s. 45-46

SZECÓWKA Adam : Problemy resocjalizującego kształcenia uczniów z obniżoną sprawnością umysłową // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 4, s. 204-214

ŚLIZ Maria : "Sprawni inaczej" są wśród nas - otwórzmy przed nimi życie // Szkoła Specjalna. - 1994, nr 1, s. 45-48

TKACZYK Grażyna : Znaczenie metody studium indywidualnego przypadku w terapii logopedycznej dzieci upośledzonych umysłowo // Logopedia T. 26 (1999), s. 227-232

ŻÓŁTAK Zofia : Idea i dorobek pedagogiczny Marii Montessori w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 4, s. 227-229

ŻÓŁTAK Zofia : Idea i dorobek pedagogiczny Marii Montessorii w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo (na przykładzie wdrożenia metody w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 102 w Poznaniu) // Wychowanie na co Dzień. - 1995, nr 6, s. 5-6

ŻYTA Agnieszka : Terapia pedagogiczna osób upośledzonych umysłowo w ośrodkach rehabilitacyjno - wychowawczych. Szanse i zagrożenia // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1-2, s. 22-24

DZIECKO UPOŚLEDZONE UMYSŁOWO W STOPNIU LEKKIM I UMIARKOWANYM

WYDAWNICTWA ZWARTE

BADANIA efektywności kształcenia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim / pod red. Krystyny Kuligowskiej. - Warszawa : WSPS, 1992

BAŁACHOWICZ Józefa : Umiejętność czytania uczniów szkół podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim : cechy-rozwój-uwarunkowania. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 1992

BORZYSZKOWSKA Halina : Izolacja społeczna rodzin mających dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim . - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997

GŁODKOWSKA Joanna : Poznanie ucznia szkoły specjalnej : wrażliwość edukacyjna dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim : diagnoza i interpretacja. - Warszawa : WSiP, 1999

GŁODKOWSKA Joanna : Zabawa i nauka w kręgu baśni : metoda wspomagania wrażliwości edukacyjnej dziecka lekko upośledzonego umysłowo w wieku wczesnoszkolnym. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001

KOZUBSKA Alicja : Opieka i wychowanie w rodzinie dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. Akademii Bydgoskiej, 2000

KULESZA Ewa Maria : Rozwijanie przedmiotowo-zabawowej działalności dzieci niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2000

ŁUKOMSKA Elżbieta : Rola plastyki w rewalidacji dzieci lekko upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 1, s. 32-39

NAUCZANIE i wychowanie osób lekko upośledzonych umysłowo / red. nauk. Czesław Kosakowski. - Toruń : Wydaw. Edukacyjne "AKAPIT", 2001

PAŃCZYK Jan : Metody dydaktyczne wykorzystywane przez nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w szkołach podstawowych dla upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. - Warszawa : Inst. Wydaw. Związków Zawodowych, 1990

PAŃCZYK Jan : Poziom rozwoju cech motorycznych uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, 1992

PELC Zofia : Przystosowanie społeczne uczniów lekko upośledzonych umysłowo w wieku 14-15 lat. - Rzeszów : WSP, 1993

PORADNIK metodyczny dla nauczycieli uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Tkaczyk, Teresy Serafin. - Warszawa : MEN, 2001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BACH-ŻELEWSKI Cezary : Elementy kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona na lekcjach języka polskiego uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 4, s. 237-240

BONIECKA-WINCENCIAK Beata : Współwystępowanie zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu u dzieci lekko upośledzonych umysłowo // Szkolne Wieści. - 2004, nr 4, s. 26-27

DMITRUK-SIEROCIŃSKA Katarzyna : Operacyjne rozumowanie uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim a edukacja matematyczna w pierwszych latach nauki // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 116-130

FILEK Bernadeta : Trudności w nauczaniu dzieci niesłyszących upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z dodatkowymi sprzężeniami // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 139-142

GAWLIK Krystyna, ZWIERZCHOWSKA Anna : Częstość występowania wad postawy u dziewcząt lekko upośledzonych umysłowo // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2/3, s. 77-80

JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK Zdzisława : Samoocena dzieci lekko niepełnosprawnych intelektualnie // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 9-16

KARAKIEWICZ Beata, KOZIELEC Tadeusz : Wpływ warunków życia rodziny na zdrowie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Problemy Rodziny. - 2000, nr 2/3, s. 62-65

KASPRZYK Halina : Postawy rodzicielskie matek i ojców dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim a ich wrażliwość empatyczna // Chowanna. - 2001, t. 2, s. 46-62 KLUZ Maria : Zajęcia edukacyjne ze sztuki w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 4/5, dod. s. I-V

KOLENDER Danuta : Rola zabawy w terapii zaburzeń mowy dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, s. 3-11

KUSZTAL Bogusława : O celowym nauczaniu, formach i metodach pracy na lekcjach języka angielskiego z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim // Języki Obce w Szkole. - 2001, nr 7, s. 114-115

MALISZAK Janina : Znaczenie zabawy dla rozwoju psychomotorycznego dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 1, s. 8-11

MILLER Hanna : Twórczość plastyczna dziecka lekko upośledzonego umysłowo jako forma rewalidacji // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 124-128

PAPLIŃSKA Małgorzata : Nauczanie orientacji przestrzennej oraz bezpiecznego i samodzielnego poruszania się niewidomych dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 5, s. 287-289

PASTERNAK Edward : Uczeń upośledzony umysłowo w stopniu lekkim : (charakterystyka na przykładzie wybranej grupy) // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1/2, s. 19-21

TOMCZYK Katarzyna : Zachowanie przystosowawcze a powodzenia w nauce szkolnej 12-letnich chłopców upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 4, s. 213-221

TRACZYK Anna : Odkryć swoje ja ... - moja droga do poznania potrzeb ucznia lekko upośledzonego umysłowo // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 1, s. 104-107

TUCHOLSKA Stanisława : Percepcja rodziców przez dzieci upośledzone w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 3, s. 143-149

DZIECKO UPOŚLEDZONE UMYSŁOWO W STOPNIU ZNACZNYM I GĘBOKIM

WYDAWNICTWA ZWARTE

FRÖHLICH Andreas : Stymulacja od podstaw : jak stymulować rozwój osób głęboko wielorako niepełnosprawnych. - Warszawa : WSiP, 1998

OLECHNOWICZ Hanna : Metody aktywizowania głębiej upośledzonych umysłowo. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1987

OLECHNOWICZ Hanna : Wyzwalanie aktywności dzieci głębiej upośledzonych umysłowo : programy i metody. - Warszawa : WSiP, 1994

ROZWÓJ daje radość : terapia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim / red. Jacek Kielin. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BYCZKOWSKA Urszula : Spotkanie z dzieckiem głębiej upośledzonym drogą do zawodu pedagoga specjalnego // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1-2, s. 28-29

CHMURA Jan : Uwagi dotyczące lekcji wychowania fizycznego z dziećmi głębiej upośledzonymi umysłowo // Lider. - 2002, nr 2, s. 11-15

DOMARECKA-MALINOWSKA Elżbieta : Edukacja głęboko upośledzonych umysłowo // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 5, s. 15-19

FUERST Hanna : Wykorzystanie oprogramowania edukacyjnego na zajęciach edukacyjno-terapeutycznych z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 3, wkł. s. IV-VII

GAJ Daniela : Problemy edukacji dzieci głęboko upośledzonych umysłowo w szkole życia // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 143-144

KASIOR-SZERSZEŃ Iwona : Rehabilitacja dzieci głęboko upośledzonych prowadzona w szkołach państwowych na przykładzie Kilmer Centem w Fairfax (Virginia, USA) // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, s. 51-57

KOSECKA BOROŃ Monika : Zajęcia plastyczne z dziećmi głębiej upośledzonymi umysłowo // Szkolne Wieści. - 2002, nr 2, s. 19

MALICKA Maria : Nagrody i kary w wychowaniu dziecka głębiej i lekko upośledzonego // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 3, s. 131-137

MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych dzieci głębiej upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2-3, s. 67-75

MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Miejsce zabawy w terapii logopedycznej i rewalidacji dzieci głębiej upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 4, s. 260-268

MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Zabawa w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci głębiej upośledzonych umysłowo // Logopedia T. 26 (1999), s. 105-117

SADOWSKA Sławomira : Kilka uwag o programach wychowania i nauczania dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym// Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 12, s. 23-28

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.10.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna