Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ROLA INSTYTUCJI SOCJALNYCH WE WSPOMAGANIU RODZIN
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANDRZEJEWSKI Marek : Prawna ochrona rodziny. - Warszawa : WSiP, 1999

BADORA Sylwia, CZEREDRECKA Barbara, MARZEC Danuta : Rodzina i jej formy wspomagania. - Kraków : "Impuls", 2001

DANILEWICZ Wioletta, IZDEBSKA Jadwiga, KRZESIŃSKA-ŻACH Beata : Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym. - Białystok : Wydaw. Dniw. "Trans Humana", 1995

HAJDUK Edward, HAJDUK Barbara : Pomoc i opieka - różne postacie. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2001

KARWOWSKA Małgorzata : Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo : (w kontekście społecznych zmian). - Kraków : "Impuls", 2003

LEPALCZYK Irena, MARYNOWICZ-HBSKA Ewa : Instytucjonalna? pomoc dziecku i rodzinie. - Kraków, 1988

MARYNOWICZ-HETKA Ewa : Praca socjalno-wychowawcza z rodziną niepełną. - Wyd. 2 mzmp. - Warszawa : IWZZ, 198S

NOWACZYK Czesław : Losy potomstwa rodzin objętych nadzorem społecznym. - Jelenia Góra : Karkonoskie Towarzystwo Naukowe, 1991

PODMIOTY opieki i wychowania / red. Zofia Brańka. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2002

POMOC społeczna : Praca socjalna : teoria i praktyka. T. 1-2 / red. Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003

PRACA socjalna służbą człowiekowi : materiały z konferencji naukowej 7 listopada 1997 / red. Ludwig Malinowski, Małgorzata Orłowska. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 1998

PRACOWNICY socjalni i wolontariusze a możliwości reformy pomocy społecznej / red. Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydaw. WSP, 1998

PROBLEMY rodziny w polityce społecznej / red. Adam Kurzynowski. - Warszawa, 1991

PRZECIW biedzie : programy, pomysły, inicjatywy / red. nauk. Elżbieta Tarkowska. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2002

PRZECIW ubóstwu i bezrobociu : lokalne inicjatywy obywatelskie / red. Józefina Hrynkiewicz. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002

RODZINA, społeczeństwo, gospodarka rynkowa / pod red. nauk. Janusza Kroszela. - Opole: Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 1995

RODZINA w okresie transformacji systemowej / pod red. Adama Kurzynowskiego. - Warszawa : Wydaw. WSP Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 1995

SPOŁECZEŃSTWO, demokracja, edukacja : nowe wyzwania w pracy socjalnej / red. Krystyna Marzec-Holka. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczel. Akademii Bydgoskiej, 2000

WALIGKI R. : Pomoc społeczna w Polsce 1995. - Warszawa, 1995

WÓDZ K. : Praca socjalna w środowisku zamieszkania. - Warszawa, 1991

ŻUKIEWICZ Arkadiusz : Praca socjalna Ośrodków Pomocy Społecznej. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRZEJEWSKI Marek : Rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze jako instytucje pomocy społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 3, s. 11-18

ANUSZKIEWICZ Justyna : Sytuacja dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym // Problemy Rodziny. - 2000, nr 4, s. 24-26

BALCERZAK-PARADOWSKA Bożena : Sytuacja materialna młodych rodzin w Polsce // Problemy Rodziny. - 1995, nr 4, s. 55-56

BIAŁAS Agnieszka : Bieda i ubóstwo - konsekwencje dla dziecka i rodziny // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2001, nr 2, s. 5-9

BIELECKA Elżbieta, SAWICKI Krzysztof : "Chyba jestem czegoś wart" - analiza przypadku wspierania rodziny z problemem alkoholowym // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2000, nr 3, s. 41-45

BLUMSZTAJN Anna : Problemy niedożywienia dzieci w Polsce : konferencja w Warszawie // Polityka Społeczna. - 2003, nr 3, s. 38-40

CUDAK Henryk : Współczesne uwarunkowania kryzysowej sytuacji rodziny polskiej // Wychowawca. - 1996, nr 4, s. 9-10

DOLATA Anna : Świetlica szkolna środowiskiem wspomagającym rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z rodzin z problemem alkoholowym // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 20-22

DYCZEWSKI Leon : Rodzina wielodzietna w okresie transformacji systemowej // Problemy Rodziny. - 1995, nr 6, s. 18-27

GRĄDZKI Władysław : Pomoc jako forma opieki // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 1998, nr 4, s. 5-13

GRANIEWSKA Danuta : Rodzina a bezrobocie - sytuacja w Polsce : [skrót ref.] // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3, s. 9-17

GRANIEWSKA Danuta : Rodziny niepełne w warunkach bezrobocia // Problemy Rodziny. - 1995, nr 2, s. 16-19

JANIEC Stanisław : Pomoc rodzinie - instytucje, poradnie, edukacja prorodzinna i prozdrowotna. Informacje podstawowe // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 1997, nr 1, s. 55-58

JASTRZĄBEK Wioleta : Formy pomocy socjalnej matkom samotnym : diagnoza i propozycje zmian // Problemy Rodziny. - 1996, nr 1, s. 25-27

JAŹWIŃSKA Zofia : Placówki opiekuńczo-wychowawcze w systemie pomocy społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 10, s. 15-16

JUNDZIŁŁ Elżbieta : Dom Samotnej Matki w Gdyni : (badanie monograficzne) // Problemy Rodziny. - 1995, nr 5, s. 55-57

KOŁACZEK Bożena : Dzieci w Polsce w okresie transformacji // Polityka Społeczna. - 1995, nr 10, s. 18-25

KOŁAOZEK Bożena : Opieka państwa nad dziećmi z rodzin dysfunkcjonalnych // Polityka Społeczna. - 1995, nr 2, s. 9-12

KORAL Jolanta : Żadna nie powie, że nie kocha // Gazeta Wyborcza. - 2000, nr 259, s. 16-17

KOZDROWIOZ Ewa : Pomoc dzieciom z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 3, s. 41-42

KOZDROWIOZ Ewa : Szkolny Ośrodek Pomocy Rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 4, s. 166-171

KRZYSZKOWSKI Jerzy : Jakość i standardy w pracy socjalnej i pomocy społecznej w literaturze brytyjskiej // Polityka Społeczna. - 2000, nr 8, s. 22-24

KRZAK Beata : Pomoc społeczna i problemy alkoholowe // Świat Problemów. - 2002, nr 1, s. 28-29

KURCZ Alicja : Przygotowanie pracowników socjalnych do pomocy dziecku i rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 10, s. 38-46

MARZEC Helena : Psychospołeczne aspekty funkcjonowania rodzin żyjących w ubóstwie // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 3, s. 33-37

MARZEC Helena : Wspomaganie rodzin bezrobotnych // Piotrkowskie Studia Pedagogiczne. - 1999, t. 6, s. 63-75

MOCZUK Eugeniusz : Postrzeganie problemów alkoholowych przez pracowników pomocy społecznej // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 3, s. 7-10

NOWAK Anna : Prawne aspekty funkcjonowania rodzin w Polsce // Problemy Rodziny. - 1999, nr 5/6, s. 3-10

PIEKUT-BRODZKA Danuta : Aktualny system pomocy społecznej w Polsce // Problemy Rodziny 1992, nr 5, s. 22-28

POKÓJ Maria : Rodziny zastępcze w systemie pomocy społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 10, s. 17-21

POLKOWSKI Tomasz : Standardy usług profilaktyczno-opiekuńczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 5, s. 9-12

RACZKOWSKA J. : Instytucje wspierające rodzinę // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1988, nr 6, s. 162-178

RODZINA w polityce społeczno-gospodarczej lat dziewięćdziesiątych : według Raportu 1995 pt. "Analiza sytuacji rodzin i dzieci w Polsce" przygotowanego przez Polski Komitet UNICEF pod kierunkiem prof. Adama Kurzynowskiego // Problemy Rodziny. - 1994, nr 2, s. 9-18

SYSTEM pomocy rodzinie w opiece nad dzieckiem : IX Ogólnopolska Konferencja Stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej "FORUM" // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2000, nr 4, dod. s. 3-22

SZATAN Marzena : By zmienić wizerunek pomocy społecznej // Świat Problemów. - 2000, nr 3, s. 30-31

SZCZEPAŃSKI J. : Rodziny polskie w okresie przemian ustrojowych // Problemy Rodziny. - 1994, nr 2, s. 5-8

SZCZEPKOWSKI Jacek : Pomagamy ofiarom przemocy domowej i rodzinie z problemem alkoholowym // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 9, s. 23-25

SZTUMSKI Janusz : Ubóstwo jako problem społeczny // Polityka Społeczna. - 1995, nr 8, s. 45-44

SZYMAŃSKA Danuta : Reforma systemu pomocy dziecku i rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 8, s. 57-59
V Ogólnopolska Konferencja w Waplewie.

TRYFAN Barbara : Rodziny wiejskie wobec bezrobocia // Problemy Rodziny. - 1995, nr 4, s. 57-41

TYSZKA Zbigniew : Determinanty bezrobocia i jego skutki dla rodzin // Polityka Społeczna. - 1995, nr 7, s. 15-15

TYSZKA Zbigniew : Rodzina robotnicza a bezrobocie ((wstępne wyniki badań prowadzonych w Poznaniu) // Problemy Rodziny. - 1992, nr 5, s. 56-41

TYSZKA Zbigniew : Społeczno-gospodarcze oraz socjologiczne determinanty bezrobocia w Polsce i jego skutki rodzinne // Problemy Rodziny. - 1995, nr 1, s. 15-18

ULIASZ Tamara : Zmiany w ustawie o pomocy społecznej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 18-20

WASZKIEWICZ-STEFAŃSKA Małgorzata, SADOWSKI Piotr : Świadczenia pomocy społecznej na rzecz rodzin zastępczych // Pedagogika Społeczna. - 2002, nr 2, s. 95-99

WYRWICKA Krystyna : Sukcesy i porażki w budowaniu systemu pomocy dziecku i rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 3-7

ZALEWSKI Dariusz : Rola instytucji pomocy społecznej w przeciwdziałaniu procesowi marginalizacji społecznej // Polityka Społeczna. - 1999, nr 11/12, s. 25-28

ZAWADA Aleksandra : Sytuacja gospodarstw domowych objętych pomocą społeczną ( na podstawie badań empirycznych w Bielsku-Białej i w Kielcach) // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 1/2, s. 6-9

ZAWORSKA-NIKONIUK Dorota : Dylematy systemu pomocy społecznej : (perspektywa klienta i pracownika socjalnego) // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 2/3, s. 27-30

 

Oprac. Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 01.09.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna