Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PRACA RODZICÓW Z DZIEĆMI MAJĄCYMI TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU
(DYSLEKSJA, DYSGRAFIA, DYSORTOGRAFIA)
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WWYDAWNICTWA ZWARTE

BALEJKO Antoni : Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski c-cz : dyslalia - dysleksja. - Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 2001

BALEJKO Antoni : Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski s-sz : dyslalia - dysleksja. - Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 200)

BALEJKO Antoni : Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski z-ż (rz), dz - dż : dyslalia - dysleksja. - Białystok : [b.w.], 2002

BALEJKO Antoni : Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu : dla rodziców i nauczycieli. - Białystok : ORTHDRUK, 2001

BALEJKO Antoni : Uczymy się ojczystej mowy : porady dla nauczycieli i rodziców. - Wyd. 2 uzup. - Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 1995

BOGDANOWICZ Marta : O dysleksji, czyli o specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu - odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. - Lublin : Wydaw. Popularnonaukowe "Linea", 1994

BOGDANOWICZ Marta : Ryzyko dysleksji : problem i diagnozowanie. - Wyd. 2. - Gdańsk : Harmonia, 2003

BREJNAK Wojciech : Kocham i wychowuję : poradnik dla rodziców i nauczycieli. - Warszawa : Oficyna Wydaw. - Poligraf. "Adam", 1993. - S. 90-97 : Dysleksja, dysgrafia

CHMIELEWSKA Elżbieta : Zabawy logopedyczne i nie tylko : poradnik dla nauczycieli i rodziców. - Kielce : "MAC", 2001

CIESZYŃSKA Jadwiga : Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2001

ĆWICZENIA w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych / Krystyna Grabałowska [i in.]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : TNO i K "Dom ORGANIZATORA", 1995

KUJAWA Ewa, KURZYNA Maria : Reedukacja dzieci w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. - Warszawa : WSiP, 1994

KUJAWA Ewa, KURZYNA Maria : Reedukacja dzieci w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : książka do ćwiczeń w czytaniu. - Warszawa : WSiP, 1998

KUJAWA Ewa, KURZYNA Maria : Reedukacja dzieci w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : zestawy do ćwiczeń analizy i syntezy słuchowej. - Warszawa : WSiP, 1998

PĘTLEWSKA Halina : Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu. - Kraków : "Impuls", 1998

RENTFLEJSZ-KUCZYK Amelia : Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? : poradnik dla nauczycieli i rodziców. - Warszawa : "Juka", 1999

SAWA Barbara : Jeżeli dziecko źle czyta i pisze. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Warszawa : WSiP, 1987

SAZON-BRYKAJŁO Janina : Metody terapii niektórych trudności w pisaniu i czytaniu u dzieci dyslektycznych. - Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1999

SELIKOWITZ Mark : Dysleksja i inne trudności w uczeniu się / przeł. [z ang.] A. Wierzejska. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999

WARSZEWSKI Roman : Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji. - Gdańsk : Tower Press, 2002

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOGDANOWICZ Marta : Dysleksja - analfabetyzm funkcjonalny // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 9, s. 30-32

BOGDANOWICZ Marta : Dysleksja - mistrzyni paradoksów // Charaktery. - 2001, nr 1, s. 36-38

DĄBROWIECKA Hanna : Dysleksja, -grafia, -ortografia, -kalkulia // Remedium. - 1996, nr 9, s. 116-125

DĄBROWSKA Małgorzata : O dysleksji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 1, s. 35-40

DICKSON Renata : Ryzyko dysleksji // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 42-46

GÓRNIEWICZ Ewa : Diagnoza dysleksji i dysortografii // Wychowanie na co Dzień. - 1994, nr 3, s. 4-6

JARZĘBSKA Anna : Jak pomóc dzieciom z dysleksją, dysgrafią i dysortografią? // Przegląd Edukacyjny. - 1995, nr 3, s. 1-3

JAWOROWSKA Ewa : Uczniowie z dysgrafią : (rozmowa z rodzicami) // Życie Szkoły. - 2001, nr 4, s. 244-248

KAŃTOCH Barbara : Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi dyslektycznymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 35-36

KOCZAN Teresa, KAFAR Katarzyna : Rozpoznawanie dysleksji u dzieci sześcioletnich // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 7, s. 559-561

KULAS Danuta : Następstwa zaburzeń mowy // Życie Szkoły. - 1991, nr 10, s. 594-597

MIĘTKA Elżbieta : Problemy dzieci dyslektycznych i dysgraficznych // Nauczanie Początkowe. - 1999/2000, nr 3, s. 65-79

PACUT Ewa : Kilka uwag o postępowaniu z dyslektykami // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s. 41-42

RATAJCZAK Regina : Sygnały, których nie wolno lekceważyć // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 1, s. 49-51

SŁOWIK Alicja : Dysleksja podstępny wróg // Nowe w Szkole. - 2003, nr 1, s. 13, 14, 15, 16, 17

STUNDIS Leszek : Dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 30/31, s. 13-20

SZCZYGIEŁ Beata : Funkcjonowanie dzieci z dysgrafią // Życie Szkoły. - 1999, nr 5, s. 327-329

TARKOWSKA Irena : Praca z dziećmi dyslektycznymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 6, s. 14-20

WASZKIEWICZ Elżbieta : Dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu - leniwe, niezdolne, a może dyslektyk? // Życie Szkoły. - 1997, nr 1, s. 54-58

WITKOŚ Maria : Dziecko ryzyka dysleksji // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 18-23

WOJGIENICA Beata : Gry planszowe dla dzieci dyslektycznych // Życie Szkoły. - 1997, nr 3, s. 54-58

WÓJTOWICZ Elżbieta : Czy dysleksja jest chorobą? // Życie Szkoły. - 1997, nr 10, s. 599-602

ZAJĄC Renata : O dzieciach "ryzyka dysleksji" w świetle obserwacji sześciolatków // Życie Szkoły. - 1995, nr 10, s. 596-600

ZAKRZEWSKA Barbara : O metodzie wielofunkcyjnego działania w procesie reedukacji dziecka dyslektycznego // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 13-19

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.08.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna