Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

METODY AKTYWIZUJĄCE W NAUCZANIU POCZĄTKOWYM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AKTUALNE problemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej / red. Elżbieta Szefler. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej, 2001

BADURA-STRZELCZYK Gabriela : Pomóż mi zrobić to samemu : jak wykorzystać idee Marii Montessori we współczesności. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998

BRUDNIK Edyta : Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących. - Cz. II. - Kielce : Zakł. Wydaw. SFS, 2002

BRUDNIK Edyta, MUSZYŃSKA Anna, OWCZARSKA Beata : Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących. - Kielce : Zakł. Wydaw. SFS, 2000

DRAMA w kształceniu zintegrowanym / Grażyna Duszyńska [i in.]. - Płock : Wydaw. "KOREPETYTOR" - M. Gałczyński, 2001

FILIPIAK Ewa, SMOLIŃSKA-RĘBAS Halina : Od Celestyna Freineta do edukacji zintegrowanej : w poszukiwaniu modelu wczesnej edukacji, czyli o tym jak organizować sytuacje edukacyjne wyzwalające aktywność własną dziecka. - Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 2000

GUZ Sabina : Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 1. - Lublin : Wydaw. Uniw. Marii Curie-Skłodowskiej, 1998

HELM Judy Harris, Katz Lilian G. : Mali badacze : metoda projektu w edukacji elementarnej. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2003

KAZBERUK Jan : Poradnik twórczego treningu technicznego : dla nauczycieli klas I-III. - Białystok : "Trans Humana", 1996

KĘDRACKA-FELDMAN Ewa : Aktywizować ? Ależ to całkiem proste : wybrane metody i techniki aktywizacji uczniów. - Wyd. 2. - Warszawa : CODN, 1999

KLAUS-STAŃSKA Dorota : W nauczaniu początkowym inaczej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999

KŁOSIŃSKA Tatiana : Droga do twórczości : wdrażanie technik Celestyna Freineta. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000

KOSIŃSKA Anna, POLAK Anna, ŻIŻKA Dorota : Uczę metodą ośrodków pracy : materiały pomocnicze dla nauczycieli. - Warszawa : WSiP, 1999

KRZYŻEWSKA Jadwiga : Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej. Cz. 1-2. - Suwałki : AU OMEGA, 1998-2000

KUJAWIŃSKI Jerzy : Metody edukacyjne nauczania i wspierania w klasach początkowych : edukacja wczesnoszkolna sprzyjająca doświadczeniu podmiotowości i współpodmiotowości uczniów i nauczycieli. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1998

NALASKOWSKI Stanisław : Metody nauczania. - Toruń : Wydaw. "Adam Marszałek", 1998

NEHRING Alicja, SAWICKA Lidia, SZELĄGOWSKA-STRZYGA Anna : Uczyć ciekawiej, to znaczy jak? : nauczanie zintegrowane - scenariusze zajęć metodami aktywizującymi. - Toruń : "Aksjomat", 2002

NOWACKI Tadeusz W. : O metodzie projektów. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. CODN, 1999

OLSZEWSKA Barbara : Metoda dobrego startu jako system ćwiczeń aktywizujących dojrzałość szkolną dzieci sześcioletnich. - Łódź : Wydaw. "Wing", 2001

PUŚLECKI Władysław : Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1996

PANKOWSKA Krystyna : Edukacja przez dramę. - Warszawa : WSiP, 1997

PANKOWSKA Krystyna : Pedagogika dramy : teoria i praktyka. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2000

RAU Krystyna, ZIĘTKIEWICZ Ewa : Jak aktywizować uczniów : "burza mózgów" i inne techniki w edukacji. - Poznań : Oficyna Wydaw. G&P, 2000

STRZELCZAK Elżbieta : Twórcze lekcje : scenariusze zajęć integralnych dla klas III. - Poznań : Oficyna Wydaw. G§P, 2000

SZMIDT Krzysztof J., BONAR Jolanta : Żywioły : lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym. - Warszawa : WSiP, 1998

SZMIDT Krzysztof J., BONAR Jolanta : Żywioły : lekcje twórczości w nauczaniu zintegrowanym. Klasa I : książka dla nauczyciela. - Warszawa : WSiP, 1998

UMIASTKOWSKA Danuta, RUTKOWSKA Ewa : Żywe lekcje w nauczaniu zintegrowanym : podstawy teoretyczne, propozycje praktycznych rozwiązań. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls"

WAY Brian : Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży / przeł [z ang.] Krystyna Pankowska, Elżbieta Nerwińska. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : WSiP, 1995

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARCIŃSKI Zbigniew : Metody nauczania-uczenia się w oparciu o wiodącą metodę aktywizacji // Grupa i Zabawa. - 1999, nr 3, s. 10-20

BAUMANN Krystyna : Drama w szkole-fajna rzecz! // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 3, s. 58-62

BERNACIAK Elżbieta : Wspomaganie osobistego rozwoju uczniów poprzez zastosowanie metody Paula Dennisona // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 3, s. 11-13

BŁAŻEJEWSKA Halina : Metoda projektu // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s. 12

BOROWICZ Zofia : Drama - atrakcyjna metoda pedagogiczna // Wychowanie na co Dzień. - 1994, nr 4/5, s. 20-22

BORTNOWSKI Stanisław : Czy rewolucja w metodach nauczania? // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 3, s. 49-59

BRAŃSKA Ewa : Zajęcia twórcze w przedszkolu - propozycja metodyczna Sylwii Drance // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 9, s. 731-732

BRYŁA Ryszard : Wybrane metody aktywizacji i ich zastosowanie w praktyce szkolnej : bibliografia // Edukacja. - 2000, nr 3, s. 103-110

CHWASTEK Danuta : O metodzie projektów // Forum Humanistów. - 2000, nr 4, s. 44-46

CIOMBOR Anna : Swobodne teksty jako jedna z technik Celestyna Freineta // Życie Szkoły. - 1996, nr 8, s. 464-465

CZORNIK Małgorzata : Problemy uczniów rozwiązywane nową metodą aktywizującą "story line" // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 84-87

DERESZYŃSKA Danuta : Techniki Freineta w szkole XXI wieku // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 40, s. 16

DOLIŃSKI Artur : "Aby chciało nam się chcieć" jako warunek wykorzystania w działalności opiekuńczo-wychowawczej aktywizujących metod i form pracy // Grupa i Zabawa. - 2000, nr 4, s. 2-7

DZIKOWSKA Ewa, SOLA-KUNA Ewa : Zastosowanie metody "Story line" w nauczaniu zintegrowanym // Grupa i Zabawa. - 1999, nr 3, s. 20-24

FRINDT Maria, GRODZKA Katarzyna : Aktywizacja uczniów na zajęciach kształcenia zintegrowanego // Nauczyciel z Klasą. - 2002, nr 1, s. 22-23

GAŁKIEWICZ Jolanta : Scenariusze zajęć z wykorzystaniem technik twórczego myślenia i metod pedagogiki zabawy // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 4, s. 10-11

GRYGIER Urszula : Tajemnice skutecznej aktywizacji : (poradnik dla zniechęconych) // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1, s. 24-28

GUDRO Maria : Drama metodą całościowego rozwoju dziecka // Forum Humanistów. - 2000, nr 1, s. 35-37

JARGIŁO Jolanta : Zajęcia twórcze w nauczaniu zintegrowanym // Życie Szkoły. - 2001, nr 9, s. 529-539

KILIJANEK Małgorzata : Metoda kreatywnego nauczania // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 45-46

KLASIŃSKA Barbara : Metoda projektów i jej zastosowanie w nauczaniu początkowym // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7/8, s. 22-24

KLASIŃSKA Barbara : Z teorii i praktyki metody projektów // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 67-73

KOBZA Marta : Moja metoda dobrego startu // Nowe w Szkole. - 2002, nr 12, s. 11-13

KRZYSZTOFIK Anna : W poszukiwaniu idealnej metody // Języki Obce w Szkole. - 2000, nr 6, s. 150-157

KWAŚNIEWSKI Dariusz : Krótki test o zabijaniu nudy // Nowa Szkoła. - 1994, nr 4, s. 205-207 (Aktywizujące metody nauczania)

LUŚTYK Jolanta : Czy dzieci można nauczyć wszystkiego? : aktywizujące metody w nauczaniu // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 19-20

ŁACEK Marianna : Zanim się dobierze metody lekcyjnej pracy // Nowa Polszczyzna. - 2000, nr 3, s. 24-26

MASZCZYŃSKA-GÓRA Grażyna : Nowoczesna szkoła francuska technik Celestyna Freineta podstawą innowacji we współczesnym modelu edukacji wczesnoszkolnej // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 35-37

MICHALSKI Jarosław : Metody aktywizujące // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s. 25

MILCZAREK Jarosław : Metody aktywizujące // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 8, s. 22-23

MORZYSZEK-BANASZCZYK Ewa : Scenariusze zajęć z wykorzystaniem technik twórczego myślenia // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 4, s. 10-11

OLSZEWSKA Bożena : Wokół tzw. metod aktywnych // Warsztaty Polonistyczne. - 2000 nr 2, s. 61-65

OZIEMBLEWSKA Beata : Animacje teatralne źródłem aktywności edukacyjnej dziecka // Życie Szkoły. - 2001, nr 5, s. 297-301

PASTERNAK Anna : Nauczanie matematyki metodą stymulowania aktywności twórczej dziecka // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 4, s. 5-7

RAFALSKA-KAWALEC Jadwiga : Metoda dobrego startu propozycją naszej szkoły // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 80-87

RAUCH Małgorzata, STEC-ŚWIDERSKA Bogumiła : Celowość, stosowność, różnorodność // Nowa Polszczyzna. - 2000, nr 3, s. 3-7

REWIZORSKA Elżbieta : Metody aktywne w nauczaniu // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 38, s. 6

ROSIAK Anna : Zastosowanie metod aktywizujących - przykłady własnej praktyki pedagogicznej // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 1, s. 56-68

ROZNER Danuta : Pedagogika zabawy // Życie Szkoły. - 2000, nr 1, s. 9-12

SIKORKA-ŻYREK Beata : Drama w edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. - 1997, nr 2, s. 77-80

SOKOŁOWSKA Krystyna : Metody aktywizujące myślenie i działanie uczniów podczas lekcji // Życie Szkoły. - 1998, nr 10, s. 605-607

SYGUŁA Teresa: O aktywizowaniu uczniów // Życie Szkoły. - 2001, nr 10, s. 598-601

SZUCHNIK Grażyna : Techniki Freineta w pracy z dziećmi klasy III : swobodny tekst // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 175-178

WĘGRZYŃSKA Ewa : Aktywizujące metody i techniki w mojej pracy z uczniami klas I-III // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 74-79

WIECZÓR Elżbieta : Metody aktywne - szansą dla edukacji // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9/10, s. 35-39

WIELGOSZ Ewa : Jak rozwijać aktywność uczniów klas I-III? // Życie Szkoły. - 2001, nr 7, s. 392-394

WIĘCKOWSKI Ryszard : Metody wspierania aktywności edukacyjnej dzieci // Życie Szkoły. - 1992, nr 8, s. 451-456

WIĘCKOWSKI Ryszard : Techniki Freineta we współczesnej edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. - 1998, nr 1, s. 3-6

WOŁOSZYN-KORCZYK Agnieszka, DROST Małgorzata : Aktywizować przez zainteresowanie // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 6, s. 14,15,16,17,18

WYSZYŃSKA Krystyna : Czym jest metoda projektów? // Życie Szkoły. - 2001, nr 9, s. 549-552

ZATOŃ Teresa : "Chodzi więc o stworzenie atmosfery, która sprzyja ekspresji uczniów"... // Dyrektor Szkoły. - 1996, nr 5, s. 13-14 (Metoda holistyczna w nauczaniu początkowym)

ZYZIK Elżbieta : Wykorzystanie techniki swobodnych tekstów Celestyna Freineta w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 28-34

ŻUCHOWSKA Wiesława : Memento w sprawie metod // Nowa Polszczyzna. - 2000, nr 3, s. 27-32

 

Oprac. Aneta Gnyp,
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 13.08.2004


© Biblioteka Pedagogiczna