Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DZIECKO w świecie rodziny : szkice o wychowaniu : praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymary. - Kraków : "Impuls", 1998

GULDA Mieczysław : Postawy młodzieży wobec niektórych wartości życiowych. - Gdańsk : Inst. Badań Probl. Młodź.; Uniw. Gdański, 1988

GULDA Helena : Zmiany postaw młodzieży wobec niektórych wartości życiowych. - Gdańsk : [b.w.], 1990

ŁOBOCKI Mieczysław : Altruizm a wychowanie. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1998

ŁOBOCKI Mieczysław : Wychowanie moralne w zarysie. - Kraków : Impuls, 2002

MAGDA Marzenna : Kształtowanie wrażliwości moralnej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1999

MŁODZIEŻ a wartości : praca zbiorowa / pod red. Hanny Swidy. - Warszawa : WSiP, 1979

TOLERANCJA jako wartość i problem edukacyjny / red. Andrzej M. de Tchorzewski, Wiesława M. Wołoszyn-Spirka. - Bydgoszcz : Wydaw. "Vers", 2000

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMSKI Franciszek : Prawda jako zasada życia społecznego // Wychowawca. - 1998, nr 11, s. 28-30

BANACH Czesław : Wartości w systemie edukacji // Lider. - 2001, nr 3, s. 3-5

BIELIK-ROBSON Agata : Milcząca mądrość // Polonistyka. - 1999, nr 5, s. 260-265

BOROWCZYK Stanisława : Wartości zagubione w wychowaniu szkolnym // Wychowawca. - 1995, nr 2, s. 6-8

BORSA Ewa : Dom jako wartość // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 1999/2000, nr 3, s. 78-84

BRONIKOWSKI Michał : Wychowanie moralne w szkole - kwestia zapomniana? // Nowa Szkoła. - 1999, nr 3, s. 14-18

BRYZGALSKI Piotr : Kilka refleksji na temat "wychowania do wartości" // Wychowawca. - 1999, nr 6, s. 12-13

BRYZGALSKI Piotr : Kształt naszemu życiu nadają wartości // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 3-6

BRYZGALSKI Piotr : Wychowanie do wartości // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 6, s. 18-19

BUDREWICZ Zofia, SIENKO Maria : W gimnazjum - rozmowy o wolności // Polonistyka. - 1999, nr 5, s. 280-285

CHAŁAS Krystyna : Przygotowanie uczniów do kreowania świata wartości // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 9, s. 19-21

CHOJNOWSKA Mariola : System wartości moralnych // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9-10, s. 26-30

CHROBAK Stanisław : Wychowanie przez wartości // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 3, s. 15

CHRZĄSTOWSKA Bożena : Konteksty aksjologiczne // Polonistyka. - 1999, nr 5, s. 272-279

CZERNIAWSKA Mirosława : System wartości w subkulturach młodzieżowych : (na przykładzie skinów, punków i rastamanów? // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 55-65

DENEK Kazimierz : Wartości i cele edukacji szkolnej // Edukacja. - 2000, nr 3, dod. s. 4-13

DRABIK Krzysztof : Wychowanie moralne w dobie kryzysu tożsamości // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 6, s. 24-26

DRABIK Krzysztof : Wychowanie moralne na płaszczyźnie konfliktu rodzice - dzieci // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 6, s. 8-10

DZIEWIECKI Marek : Wychowanie ku wartościom. Cz. 1-3 // Wychowawca. - 1998, nr 9, s. 4-6; nr 10, s. 20-21, nr 11, s. 12-13

DZIKOMSKA-KUCHARZ Anna : Preferowane wartości we współczesnej rodzinie w opinii młodzieży // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 7/8, s. 53-55

EKLER Beata : Ucieczka z kina "wolność" // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 6, s. 7-10

GOŁASZEWSKA M., GOŁASZEWSKI T. : O ideałach moralnych // Oświata i Wychowanie. - 1988, nr 29, s. 25-25
Cykl: Edukacja moralna.

GOŁASZEWSKA M., GOŁASZEWSKI T. : Wzory osobowe // Oświata i Wychowanie. - 1988, nr 29, s. 26-29
Cykl: Edukacja moralna

GROTH Jarosław : Tożsamość a rozwój moralny // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 5, s. 15-20

GRZELAK Ewa, CZAJKOWSKA Dorota : W poszukiwaniu systemu wartości szkoły podstawowej // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 5-7

GRZĘDA Agnieszka : Zaistnieć jako wartościowa osoba // Grupa i Zabawa. - 1999, nr 2, s. 34-36

HAJTO Barbara : Świat wartości młodzieży gimnazjalnej z perspektywy wychowawcy i polonisty // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s. 34-37

HOROBOWSKI Adam : Kultura w edukacji // kwartalnik Edukacyjny. - 2001, nr 3, s. 3-14

HURAS Bolesław : Wychowanie przez przeżywanie wartości i aktywność emocjonalną // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 1, s.21-25

JABŁONSKA Bernadetta : Jak wychowywać młodzież do miłości? // Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 1, s. 5-7

JĄDER Mariola : Wzrastanie ku wartościom : jak wprowadzam w świat wartości dzieci sześcioletnie // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 1/2, s. 75-81

JEDLIŃSKI Ryszard : Wartości preferowane przez uczniów kończących szkołę podstawową // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1996/97, nr 5, s. 7-18

KAWULA Stanisław : Dysonans społeczny w wychowaniu // Nowa Szkoła. - 1991, nr 7, s. 408-412
Nasz model i strategię życia ostatnio zdominowała orientacja "mieć" przy równoczesnym "być"...

KLIMEK Lilianna : Dokąd zmierza młodzież? : cele i dążenia życiowe współczesnej młodzieży // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 4, s. 5-8

KOJŁO Magdalena : Rola PCK w wychowywaniu dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 10, s. 20-22

KOMORNICKA Renata : O przekazywaniu wartości w dzisiejszym świecie: (przykłady gier i zabaw dla dzieci młodszych i najmłodszych) // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s. 23-24

KORDZIŃSKA Ewa, KORDZIŃSKI Jarosław : Wychowanie do wartości // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 9, s. 25-27

KOSIŃSKA Ewa : Wychowanie do prawdy : czy szkoła przygotowuje ucznia do życia w prawdzie? // Wychowawca. - 2001, nr 3, s. 10-11

KOSIŃSKA Ewa : Wychowywać do radości // Wychowawca. - 1997, nr 9, s. 55

KOSIAREK Małgorzata : Wartości moralne - podstawą autorytetu // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 6-10

KOWALEWSKA Jolanta : Budowanie systemu wartości w programie wychowania // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 7, s. 398-4000

KUTIAK Krystyna : Rodzinne wartości wychowawcze // Edukacja. - 1999, nr 4, s. 67-74

KUTIAK Krystyna : Wychowawczy aspekt wartości miłości w rodzinie // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 3, s. 22-24

LULEK Barbara : Miłość jako prawda istnienia : pedagogika personalistyczna // Wychowawca. - 1998, nr 9, s. 6-7

ŁAGUNA Mariola : Kryzys edukacji jako odbicie kryzysu wartości : koncepcja A. Avirama // Nowa Szkoła. - 1996, nr 6, s. 7-8

ŁOBOCKI Mieczysław : O wartościach w wychowaniu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 9, s. 569-575

ŁOBOCKI Mieczysław : O wychowaniu moralnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 7, s. 5-6

ŁOBOCKI Mieczysław : W sprawie wychowania moralnego w szkole // Edukacja. - 1995, nr 2, s. 28-55

MACH Bogdan W. : Międzypokoleniowy przekaz wartości : kilka uwag o edukacji dla kapitalizmu w Polsce // Społeczeństwo Otwarte. - 1995, nr 2, s. 55-59

MAGDA Marzenna : Wrażliwość moralna a rozwój moralny człowieka // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 1/2, s. 11-14

MAŁOTA Monika : Świat wartości sześciolatka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 3, s. 141-143

MATULKA Zofia : Przekazywanie wartości w procesie edukacji szkolnej // Kultura i Edukacja. - 1998, nr 1, s. 9-15

MYRDZIK Barbara : Trudne tematy, trudne rozmowy na lekcjach języka polskiego w gimnazjum // Język Polski w Gimnazjum. - 2000/20001, nr 2, s. 52-57

NAGAJOWA Maria : Kształcenie kulturalne, kształcenie językowe i wychowanie moralne na lekcjach języka polskiego // Język Polski w Szkole dla kl. IV-Viii. - 1998/99, z. 6, s. 19-27

NOGA Henryk : Wzór osobowy jako nośnik wartości // Wychowawca. - 2004, nr 6, s. 11-12

NOWAK Danuta : Młodzież wobec deklarowanych wartości // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 7/8, s. 9-12

NOWICKA Agnieszka : Wychowanie w prawdzie i miłości // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 3, s. 31-38

OLBRYCHT Katarzyna : Dlaczego boimy się wartości w wychowaniu? // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 2, s. 26-32

OLEK-REDLARSKA Zofia : Edukacja moralna - szansą? // Życie Szkoły. - 1999, nr 2, s. 138-139

ORCZYK Adam : Wychowanie oralne jako podstawowy wymiar katechezy z perspektywy pedagogiki i katechetyki // Katecheta. - 2001, nr 10, s. 3-12

OSTROWSKA Krystyna : Wartości w naszym życiu // Wychowawca. - 2004, nr 6, s. 5-7

OSTROWSKA Małgorzata : Alternatywne sposoby oddziaływania wychowawczego drogą do prawdziwych wartości // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 1/2, s. 25-27

PIĄTKOWSKA Małgorzata : Edukacja poprzez pryzmat wartości // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 3, s. 19-22

PILCH Tadeusz : Pytania o świat moralności w zreformowanej szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 3, s. 3-6

PISARSKI Marek : Wychowanie sumienia i wolności działania // Wychowawca. - 1999, nr 1, s. 16-17

POLAK Krzysztof : Wychowanie etyczne w szkole podstawowej // Nowa Szkoła. - 1996, nr 5, s. 11-16

POPLUCZ Jan : Uczciwość jest wartością // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 8, s. 14-17
O kształtowaniu postawy uczciwości jako wartości.

POZNAŃSKA Maria Wanda : Altruizm jako styl życia // Kultura i Edukacja. - 1999, nr 1, s. 12-18

PYRZYC Ireneusz : Prawda w rozumieniu fenomenologicznym jako podstawa procesu edukacji // Kultura i Edukacja. - 2000, nr 1/2, s. 63-69

ROJEK Bożena : Wychowanie przez miłość // Wychowawca. - 2004, nr 6, s. 22-23

RÓG Anna, ORZECHOWSKA Melania : Wychowanie do wartości // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 11-18

RUCINSKI Tadeusz : Twórcza miłość wychowawcy, czyli o wychowaniu do wolności, miłości i ... samowychowania [ Cz. I i II ] // Wychowawca. - 1997, nr 4, s. 6-7; nr 6, s. 8-9

RUSIECKI Mieczysław : Chrześcijańskie wychowanie // Wychowawca. - 1996, nr 5, s. 4
O trzech zasadniczych systemach wychowania: chrześcijańskim, liberalnym, socjalistycznym.

RUSIECKI Mieczysław : Prawda w naszym życiu // Wychowawca. - 1996,nr 2, s. 4
O wychowaniu w prawdzie.

RYBARCZYK Anna, Sewera Aleksandra : Świat wartości wychowanków Pogotowia Opiekuńczego i licealistów : analiza porównawcza // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 4, s. 9-11

RYBICKI Romuald : Pedagogiczne treści w nauczaniu Jana Pawła II // Wychowawca. - 1995, nr 11, s. 5-7
O wychowawczych zadaniach rodziców, wychowaniu do wolności, wychowaniu do miłości, wychowaniu w prawdzie, wychowaniu przez pracę.

RYSZKA Rafał : Dziecięcy system wartości // Wychowawca. - 2004, nr 6, s. 17

SEMKÓW Jerzy : Świat wartości koniecznym punktem odniesienia kształcącego się człowieka // Kultura i Edukacja. - 2000, nr 2/3, s. 97-103

SKÓRNY Zbigniew : Wartości a wychowanie // Edukacja. - 1990, nr 2, s. 17-30

SŁAWIŃSKI Stanisław : Wychowanie ku wartościom // Wychowawca. - 1999, nr 2, s. 38-39

SORZAŁA Dariusz : Sztuka dokonywania wyboru // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 3, s. 3-9

SORZAŁA Dariusz : Wychowanie do wartości w dobie prularizmu // Wychowawca. - 2000, nr 9, s. 4-7

STRZAŁKOWSKA Anna : Wychowanie do wartości // Wychowawca. - 1997, nr 7/8, s. 10-12

SUCHOCKA Anna Agnieszka, SUCHOCKA-MIESZKUNIEC Agnieszka : Wychowanie dla przyszłości : edukacja wobec wartości : VI Ogólnopolska Konferencja, Gdynia, 16-18 maja 2001 roku // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 116-117

SZAMAŃSKI Mirosław Józef : Wartości młodzieży, jej nauczycieli i rodziców // Edukacja. - 2002, nr 1, s. 45-56

ŚLIWIERSKI Bogusław : Wprowadzanie w życie wartościowe // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 3, s. 10-18

ŚRODA Magdalena : O domowej edukacji etycznej // Problemy Rodziny. - 2000, nr 2/3, s. 35-39

TALARCZYK Małgorzata : Znaczenie wartości // Wychowawca. - 2004, nr 6, s. 8-10

TATAROWICZ Jan : Dramowe drogowskazy. "Kształcenie moralne może być przedsięwzięciem ryzykownym..." : przykłady rozwiązań dramowych // Drama. - 1997, z. 22, s. 6-10
W artykule - problemy moralne w konspektach zajęć w "Dramie" - analiza wybranych przypadków

TATAROWICZ Jan : O słabnącej mocy wartości podstawowych // Nowa Szkoła. - 1997, nr 5, s. 55-59

TOKARZ Tomasz : Historia - nauka o wartościach // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 5, s. 37-41

TUBEK Stanisław : Zgodność słów z czynami // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 11-12

WARZECHA Iwona : Wartości - scenariusz lekcji wychowawczej w liceum // Wychowawca. - 2004, nr 6, s. 29

WĘGRZYŃKSA Anna : Jaka edukacja, czyli o wprowadzaniu uczniów w świat wartości // Życie Szkoły. - 2004, nr 5, s. 331-334

WIŚNIEWSKI Czesław : Wartości a wychowanie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 3, s. 6-10

WORONOWICZ Wanda : Uwagi o edukacji refleksyjnej // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 5, s. 26-28

WRÓBEL Teresa : Wolność od uzależnień i współuzależnień - ważnym zadaniem wychowania // Wszystko dla Szkoły. - 1997, nr 5, s. 1-5
Zamieszczone m.in. ankietę dla uczniów, służącą do badania postaw wobec alkoholu i innych środków uzależniających.

WRÓBLEWSKA Walentyna : Transformacja a wartości cenione przez młodzież // Nowa Szkoła. - 2000, nr 4, s. 45-47

ZIELIŃSKA Joanna : Jak się odnaleźć chaosie wartości? // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 2, s. 3-9

 

Oprac. Jolanta Wachnik,
Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.07.2004


© Biblioteka Pedagogiczna