Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

BEZROBOCIE, BEZDOMNOŚĆ, UBÓSTWO
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BEZROBOCIE : strategie zaradcze i wzory pomocy psychologicznej. Psychologia : badania i aplikacje / red. Zofia Ratajczak. T. 2. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1998

CZEKAJ Krzysztof : Labirynty współczesnego społeczeństwa : kluczowe problemy społeczne w kształceniu pracowników socjalnych. – Katowice : “Śląsk”, 1999. – S.169-183 : Bezrobocie; S. 183-210 : Ubóstwo

ELEMENTARNE pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. Danuta Lalak, Tadeusz Pilch. – Warszawa : “Żak”, 1999. – S. 30-31 : Bezdomność; S. 33-35 : Bezrobocie; S. 320-321: Ubóstwo

ENCYKLOPEDIA socjologii. T. 1, A-J . – Warszawa : Oficyna Naukowa, 1998. – S.60-64 : Bezdomność; S.64-67 : Bezrobocie

MARZEC Helena : Dziecko w rodzinie z ubóstwem materialnym. – Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna, 2001

MARZEC Helena : Funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodzin bezrobotnych. – Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii Kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., 1999

ORGANIZACJA. Praca. Bezrobocie / red. Grażyna Kranas. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1999

PEDAGOGIKA społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie / red. Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk. – Wyd. 2 rozsz. i popr. - Warszawa : Żak”, 1995. - S. 341-366 : Ubóstwo, jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej; S.367-387 : Bezrobocie – nowa kwestia społeczna; S. 433-443 : Bezdomność – obraz zjawiska
i populacji ludzi bezdomnych

POLITYKA gospodarcza / red. Henryk Ćwikliński. – Wyd. 3 zm. i uzup. - Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2001. – S. 36-39, 40-41, 42 : Bezrobocie

POLITYKA społeczna : materiały do studiowania / red. Antoni Rajkiewicz [i in.]. – Katowice : 'Śląsk” , 1998. – S. 137-148 : Kwestia ubóstwa; S. 169-179 : Kwestia bezrobocia

RESZKE Irena : Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy. – Katowice : “Śląsk”, 1999

RÓŻNE oblicza bezrobocia / red. Małgorzata Szylko-Skoczny. – Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 1999

SOCHA Mieczysław, SZTANDERSKA Urszula : Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999

SOCJOLOGIA bezrobocia / wybór Tadeusz Borkowski [i in.]. – Katowice : “Śląsk”, 1999

STRES, bezrobocie, rozwód : poradnik bibliograficzny : praca zbiorowa : propozycje i materiały / red. Elżbieta Barbara Zybert. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 1999

ŻYĆ i pracować w enklawach biedy : (klimaty łódzkie) / red. Wiesława Warzywoda-Kruszyńska. – Łódź : Absolwent, 2001

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMSKA Mariola : Kategorie ludzi bezdomnych // Wychowanie na co Dzień. – 1999, nr 12, s. 7-9

BALICKA Mariola : Bezrobocie na życzenie // Polityka. – 2001, nr 11, s. 68-70

BALICKA Mariola : Udręka zbędnych rąk // Polityka. – 2000, nr 46, s. 68-70

BANASZKIEWICZ Dorota : Sytuacja bytowa osób długotrwale bezrobotnych // Polityka Społeczna. – 1998, nr 5/6, s. 14-19

BARTZ Brunon : Prognozy zatrudnienia i bezrobocia w krajach Unii Europejskiej // Polityka Społeczna. – 1999, nr 5/6, s. 26-28

BUGAJ Ryszard : Więcej solidarności : (jak walczyć z bezrobociem) // Polityka. – 2001, nr 13, s. 69-70

CHUDZICKA Agata : Potrzeba afiliacji i otrzymywane wsparcie społeczne u osób bezrobotnych // Chowanna. – 1998, t. 1, s. 60-68

CZAJKOWSKA Irena : Ubóstwo rodziny a jej uczestnictwo w kulturze // Edukacja. – 2000, nr 3, s. 58-64

CZUBAJ M., MARKIEWICZ W., Pęczak M. - Bez roboty : Raport “Polityki” // Polityka. – 2000, nr 48, s. 3-10

CZUMA Iwona, WALCZAK Renata : Bezrobocie a patologia społeczna // Problemy Alkoholowe. – 2000, nr 1, 11-12

DERDA Danuta : Zamożność i bieda // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 2, s. 113-115

EDUKACJA wobec ubóstwa // Nowa Szkoła. – 2001, nr 3, s. 48

GRZESZAK A., DZIADUL J. : Drugie danie co trzeci dzień : z czego żyją bezrobotni? // Polityka. – 2002, nr 7, s. 58-60

JANECKI Stanisław : Ostatnie wakacje : przybywa bezrobotnych z wyższym wykształceniem // Wprost. – 2000, nr 34, s. 22-24

JAŹDZIKOWSKI Marek : Praca psychologiczna z bezdomnymi alkoholikami // Świat Problemów. – 2000, nr 6, s. 24-32

JAŹDZIKOWSKI Marek : Syndrom bezdomności // Świat Problemów. – 2000, nr 6, s. 4-7

JERUSZKA Urszula Teresa : Bezrobocie absolwentów – trudny problem // Szkoła Zawodowa. – 1998, nr 9, s.29-35

KNAP Jarosław : Ludzie podziemia // Wprost. – 2000, nr 39, s. 30-31

KOŁODZIEJCZYK Marcin : Gorąca zupa : [o ubóstwie] // Polityka. – 2002, nr 3, s. 19-20

KOPCZYŃSKA-SIKORSKA Jadwiga : Sytuacja dzieci z rodzin ubogich – realia a potrzeby // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 2, s. 83-90

KOZŁOWSKI Paweł : Bezrobocie i wymuszony indywidualizm // Nowa Szkoła. – 1999, nr 6, s. 53-55

KOZŁOWSKI Paweł : Bezrobocie w Polsce // Nowa Szkoła. – 2001, nr 8, s. 53-54

KOZŁOWSKI Paweł : Zatrudnieni – bezrobotni – wykluczeni // Nowa Szkoła. – 2001, nr 9, s. 55-56

KULIK Andrzej, SZCZĘSNY Jacek : Ludzie bezdomni // Wprost. – 1998, nr 49, s. 36-39

LEGUTKO Piotr : Nie bezdomni, lecz wykorzenieni // Rzeczpospolita. – 1999, nr 39, s. 8

LEŚNIEWSKI Bartłomiej, ZIELIŃSKI Michał : Bezrobocie : polityczne rękodzieło // Wprost. – 2001, nr 8, s. 21-23

MAKSELON Bożena : Atrybucje przyczyn utraty pracy a wybór strategii zaradczych przez osoby bezrobotne // Chowanna. – 1998, t. 1, s. 69-78

MARKIEWICZ Wojciech : Etat pozorowany : [o bezrobociu] // Polityka. – 2001, nr 44, s. 20-22

MARSZOWSKI Ryszard : Bezrobocie i jego wpływ na rozwój lokalnego rynku pracy : prognozowane kierunki zmian // Polityka Społeczna. – 1999, nr 3, s. 15-18

MARZEC Krystyna : Instytucjonalne wspomaganie rodzin bezrobotnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 10, wkładka s. 7-9

MĘCINA Jacek : Staż u pracodawcy jako nowa forma przeciwdziałania bezrobociu absolwentów // Polityka Społeczna. – 1998, nr 9, s. 39-43

MIZERSKI Sławomir : Lokatorzy Czarnej Dziury : [o bezdomności] // Polityka. – 1998, nr 51, s. 32-34

MORDASIEWICZ Jeremi : Więcej konkurencji : [o bezrobociu] // Polityka. – 2001, nr 13, s. 70-73

MOSIEK Piotr : Edukacyjne możliwości przezwyciężania bezrobocia w środowisku lokalnym // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 1999, nr 4, s. 92-98

MOSIEK Piotr : Edukacyjny wymiar wsparcia społecznego rodzin bezrobotnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 4, s. 54-55

NIKODEMSKA Sabina : Bezdomni pacjenci lecznictwa odwykowego // Świat Problemów. – 2000, nr 6, s. 40-43

OKTABA Lidia, APANOWICZ Piotr, MICHALSKI Andrzej : Przedsiębiorczym trzeba pomóc : pracodawcy o bezrobociu // Rzeczpospolita. – 2001, nr 44, s. A8

PIETRZYK Agnieszka : Dzieci ubogich Ślązaków : nowe wyzwania edukacyjne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 9, s. 34-37

PRACA zarobkowa dzieci na świecie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 4, wkładka s. 2-5

PRAŻMOWSKI Stanisław : Kształcenie zawodowe młodzieży a bezrobocie // Dyrektor Szkoły. – 1998, nr 4, s. 18-19

RYBIŃSKI Krzysztof : Prywatna inicjatywa zamiast robót publicznych : w Holandii i Irlandii wiedzą, jak walczyć z bezrobociem // Polityka. – 2001, nr 31, s. 59-60

SOLSKA Joanna : Walka klas : Bezrobotnych więcej niż związkowców // Polityka. – 2002, nr 13, s. 17-18

STANKIEWICZ Leszek : Zjawisko bezdomności : zarys problematyki // Edukacja. – 1999, nr 2, s. 116-122

SZULC Anna : Eugeniusz Pokutnik : [o bezdomności] // Polityka. – 2000, nr 4, s. 80-81

SZYLKO-SKOCZNY Małgorzata : Bezrobocie jako kwestia społeczna : współczesne problemy i tendencje // Polityka Społeczna. – 1998, nr 3, s. 7-9

SZYPERSKA Urszula : Twardy bruk do zgryzienia : [o bezdomności] // Polityka. – 2002, nr 20, s. 62-64

TARNOWSKI Paweł : Siły na zasiłek : bezrobocie dramatycznie rośnie // Polityka. – 2000, nr 17, s. 78-80

TKACZYK Tadeusz : Łaska pracodawcy : polemika w sprawie bezrobocia // Polityka. – 2001, nr 20, s. 68

WALCZAK Renata : Bezrobocie a zmiany osobowości // Problemy Alkoholizmu. – 1998, nr 3, s. 16-17

WIERZBICKI Andrzej : Aktywność długotrwale bezrobotnej młodzieży na rynku pracy // Polityka Społeczna. – 1998, nr 3, s. 10-14

WRÓBLEWSKI Andrzej K.: Stół na pół : [o bezrobociu] // Polityka. – 2001, nr 9, s. 18

WYGNAŃSKA Julia : Różnice w podejściach : [o bezdomności] // Świat Problemów. – 2000, nr 6, s. 8-10

 

Oprac. Dagmara Roszkowska,
Maria Pomorska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 10.10.2002

 


© Biblioteka Pedagogiczna