Statut Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim

Zarządzeniem Dyrektora BPP nr 8/2018 z dnia 16.04.2018 roku

na podst. uchwały Rady Pedagogicznej nr 5/2018 z dnia 05.04.2018 roku

wydaję tekst jednolity

STATUTU

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE .
II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI .
III. ORGANY I ORGANIZACJA BIBLIOTEKI .

IV.PRACOWNICY.
V. ZBIORY BIBLIOTEKI .
VI. GOSPODARKA FINANSOWA.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1.Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, zwana dalej "Biblioteką" jest placówką publiczną - wojewódzką jednostką budżetową, działającą na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198
z późn. zmianami.);

2) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm)

3) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 , poz. 574 z późn. zmianami.);

4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U.
z 2013 r. , poz.369 z późn. zmianami);


2.Siedzibą Biblioteki jest miasto Piotrków Trybunalski.


3. Biblioteka działa na terenie województwa łódzkiego.

§ 2.

1. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.
2. Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi.

 

Rozdział II
CELE I ZADANIA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 3.

1.Biblioteka służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, innych placówek oświatowych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.

2.Do zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie oraz udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych;

2) organizowanie i prowadzenie wspomagania:

a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;

3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej dla użytkowników;

4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;

5) wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

3. Biblioteka może ponadto:

1) prowadzić działalność wydawniczą;
2) organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne
i spotkania autorskie.

§ 4.

Wspomaganie, o którym mowa w § 3 ust.2 pkt 2, jest organizowane i prowadzone
z uwzględnieniem:

 1. kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty;

 2. wymagań stawianych szkołom i placówkom kontrolowanych w procesie ewaluacji zewnętrznej;

 3. realizacji podstaw programowych;

 4. wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego;

 5. wyników sprawdzianu i egzaminów;

 6. innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki.

§ 5.

Wspomaganie, o którym mowa w § 3 ust.2 pkt 2, polega na :

 1. zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły i placówki działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

d) wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji.

 1. organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.

§ 6.

W realizacji tych zadań Biblioteka może współpracować:

a) ze szkołami , placówkami i instytucjami oświatowymi , zwłaszcza powiatu piotrkowskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego,radomszczańskiego;

b) z uczelniami wyższymi ;

c) z bibliotekami pedagogicznymi oraz bibliotekami innych typów;

d) z innymi organizacjami w ramach realizacji własnych zadań statutowych.

§ 7.

1.Zadania, o których mowa w § 3 ust.2 pkt 2, w sposób określony w § 4 i 5, biblioteka ma obowiązek realizować od 01 stycznia 2016 roku.

2.Zadania,o których mowa w § 3 ust.2 pkt 2, w sposób określony w § 4 i 5 ,biblioteka może realizować do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Rozdział III
ORGANY I ORGANIZACJA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 8.

1. Organami Biblioteki są:
1) dyrektor Biblioteki - używający symbolu D;
2) rada pedagogiczna - używająca symbolu RP.

§ 9.

1.Biblioteką kieruje dyrektor.
2. Funkcję dyrektora powierza i z funkcji tej odwołuje Zarząd Województwa Łódzkiego.
3. Do obowiązków dyrektora należy:
1) kierowanie działalnością Biblioteki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) sprawowanie w placówce nadzoru administracyjnego, organizacyjnego, finansowego i pedagogicznego;
3) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
4) wykonywanie wobec pracowników czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;
5) realizacja zadań statutowych, zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących placówkę;
6) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
7) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji wszystkich zadań statutowych Biblioteki.

§ 10.

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Bibliotece.
3. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
1) uchwalanie Statutu Biblioteki oraz regulaminu rady;
2) zatwierdzanie wieloletniej strategii rozwoju oraz rocznych planów pracy Biblioteki;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w Bibliotece.
4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Biblioteki;
2) projekt planu finansowego;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.
5. Organizację działalności rady pedagogicznej określa szczegółowo regulamin rady.

 

§ 11.

Organy Biblioteki współpracują ze sobą w zakresie ww. ich kompetencji.

§ 12.

Dyrektor Biblioteki ma prawo wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej w przypadku jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcia kwestii spornych dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Bibliotekę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 13.

Rada pedagogiczna Biblioteki może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ prowadzący Bibliotekę po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. O jego wyniku powiadamia radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 14.

W skład Biblioteki wchodzą jednostki organizacyjne używające następujących symboli:
1) Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim - BPP ;
2) Filia w Bełchatowie – BŁ;
3) Filia w Opocznie – OP;
4) Filia w Radomsku – RD;
5) Filia w Tomaszowie Mazowieckim – TM.

§ 15.

 1. W bibliotece w Piotrkowie Trybunalskim tworzy się wydziały używające następujących symboli:
  1) Wydział Udostępniania - U ;
  2) Wydział Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych –W;
  3) Wydział Finansowo – Administracyjny - FA.

 2. Wydziałem kieruje kierownik, zgodnie z zakresem przydzielonych obowiązków.

 3. Dyrektor ma prawo tworzenia, likwidacji i przekształcania wydziałów Biblioteki.

 4. W BPP działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) służące upowszechnianiu edukacyjnej informacji internetowej użytkownikom biblioteki.

§ 16.

1. Filią kieruje kierownik filii, zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków.
2. Filie tworzy, likwiduje i przekształca organ prowadzący na wniosek dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty,
w ramach posiadanych środków.
3.Filie nie mają struktury wydziałowej.
4. W każdej filii działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej(ICIM) służące upowszechnianiu edukacyjnej informacji internetowej użytkownikom biblioteki.

§ 17.

Strukturę Biblioteki przedstawia "Schemat organizacyjny Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim" stanowiący załącznik nr 1 do Statutu.

§ 18.

1.Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim i jej filie są dostępne dla użytkowników w dniach i godzinach określonych
w "Regulaminie udostępniania zbiorów i informacji Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim oraz jej filii
w Bełchatowie, Opocznie, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim".

2.Biblioteka działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

3.W okresie ferii letnich, w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy placówek w roku szkolnym, zamyka się je dla użytkowników na okres 3 tygodni w terminie wskazanym przez Dyrektora BPP.

4. BPP i jej filie są zamknięte dla użytkowników 2 razy w roku na czas organizacji plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

5. Inne zmiany dotyczące zamknięcia placówek BPP dla użytkowników na okres całego dnia pracy lub dłużej, wynikające
z ważnych przyczyn obiektywnych, sytuacji losowych czy przepisów bhp, mogą być dokonywane tylko za zgodą organu prowadzącego.

6. Decyzje w sprawie skrócenia czasu dostępności w danym dniu BPP i jej filii dla użytkowników, wynikające z ważnych przyczyn obiektywnych, podejmuje dyrektor BPP, powiadamiając o tym organ prowadzący.

7. Szczegółową organizację działania biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny biblioteki, opracowany przez dyrektora biblioteki do dnia 21 kwietnia danego roku, zaopiniowany przez Kuratora Oświaty i zatwierdzony przez organ prowadzący bibliotekę do dnia 29 maja danego roku.

Rozdział IV
PRACOWNICY
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 19.

 1. W Bibliotece mogą być zatrudnieni:
  1) nauczyciele na stanowiskach bibliotekarzy,
  2) nauczyciele na stanowiskach kierowników filii lub wydziałów,
  3) pracownicy ekonomiczno-administracyjni,
  4) pracownicy obsługi.

 2. Zasady zatrudniania pracowników na stanowiskach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, określają odrębne przepisy.

 3. Stanowiska: wicedyrektora, kierowników wydziału i kierowników filii mogą być utworzone bądź zlikwidowane za zgodą organu prowadzącego.

Powierzenia i odwołania z tych stanowisk dokonuje dyrektor Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

 1. Nauczyciele Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarzy realizują zadania statutowe Biblioteki przydzielone wydziałom, w których są zatrudnieni, wg osobistych zakresów obowiązków zawodowych.

 2. Kierownicy wydziałów kierują ich pracą, realizują osobiście zadania własnych komórek oraz wspomagają dyrektora
  w sprawowaniu bezpośredniego nadzoru pedagogicznego wobec nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarzy.

 3. Nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim pracujący w wydziałach realizują poszczególne zadania przypisane tym wydziałom.

Do zadań Wydziału Udostępniania Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim należą:

 1. udostępnianie zbiorów użytkownikom w wypożyczalni oraz czytelni;

 2. prowadzenie elektronicznej bazy użytkowników, z uwzględnieniem bezpieczeństwa zbierania i przetwarzania informacji;

c) udzielanie informacji, realizacja kwerend czytelniczych w oparciu o własny warsztat informacyjny oraz zasoby Internetu

d) opracowywanie wystawek;

e) prowadzenie spotkań promujących Bibliotekę i jej zbiory;

f) realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych;

g) gromadzenie, akcesja oraz prowadzenie kartkowego katalogu czasopism;

h) tworzenie elektronicznej bazy artykułów z czasopism;

i) prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów;

j) nadzór nad funkcjonowaniem ICIM;

k) wypracowywanie dochodów budżetowych.

Do zadań Wydziału Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim należą:

a) gromadzenie, ewidencja, opracowywanie i selekcja zbiorów bibliotecznych;

b) uzgadnianie stanu finansowego zbiorów z księgowością;

c) tworzenie warsztatu informacyjnego Biblioteki poprzez:

- opracowywanie tematycznych zestawień bibliograficznych i wykazów nabytków,

- opracowywanie baz bibliograficznych: „Piotrkowiana”, „Porta”;

d) wspieranie pracy szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych poprzez:

- organizację różnorodnych form szkoleniowych,

- organizację i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów w oparciu o programy edukacyjne Biblioteki,

- publikację materiałów edukacyjnych;

e) wspieranie pracy bibliotek szkolnych poprzez:

- instruktaż w siedzibie własnej lub bibliotece szkolnej,

- organizację i prowadzenie różnorodnych form szkoleniowych,

- publikację materiałów szkoleniowych;

f) organizacja imprez oświatowo-kulturalnych;

g) promocja zbiorów i usług Biblioteki z wykorzystaniem tradycyjnych i elektronicznych mediów;

h) działalność wydawnicza poprzez merytoryczne i techniczne opracowywanie pisma BPP „Warsztaty Bibliotekarskie” oraz broszurowej serii wydawniczej „Biblioteka Pedagogiczna prezentuje”;

i) współpraca z placówkami oświatowo-kulturalnymi regionu piotrkowskiego.


7. Nauczyciele bibliotekarze pracujący w poszczególnych wydziałach mogą wykonywać zadania wspierające inne wydziały.

8. Pracownicy merytoryczni działalności podstawowej BPP angażują się wspólnie
w organizację imprez edukacyjno- kulturalnych.

9. Kierownicy oraz bibliotekarze zatrudnieni w filiach BPP realizują wszystkie zadania związane z udostępnianiem zbiorów, informacją edukacyjną, prowadzeniem działalności dydaktycznej na rzecz wspierania szkół i placówek oświatowych, kulturalnej oraz związane z wypracowywaniem dochodów budżetowych. Poszczególnym pracownikom przydzielone są różne zadania związane z opracowywaniem zbiorów wg zakresu ich obowiązków zawodowych. Kierownicy filii realizują dodatkowo zadania związane z gromadzeniem zbiorów, promocją placówek oraz wspomagają dyrektora w sprawowaniu bezpośredniego nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli bibliotekarzy oraz administracyjnego nad pracą wszystkich pracowników swych placówek.


10. Pracownicy zatrudnieni w Wydziale Finansowo-Administracyjnym Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim realizują zadania wydziału, do których należy ogólnie:

- obsługa budżetu i dochodów budżetowych Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim i filiach ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa zbierania i przetwarzania informacji.
- prowadzenie wszystkich spraw administracyjnych Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim
i filiach, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa zbierania i przetwarzania informacji.
1) Pracownicy administracyjni obsługują budżet i dochody budżetowe placówki.
2) Pracownicy administracyjni zajmują się prowadzeniem sekretariatu BPP, spraw kadrowych BPP i filii, zaopatrzeniem BPP, prowadzeniem spraw bhp oraz zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemów komputerowych
.
3) Pracownicy obsługi zajmują się:

- utrzymywaniem porządku w magazynie zbiorów,

- utrzymaniem w czystości lokalu Biblioteki,
- dostarczaniem korespondencji oraz realizacją innych obowiązków związanych
z funkcjonowaniem placówki.

11. Biblioteki filialne BPP nie zatrudniają pracowników ekonomiczno- administracyjnych. Są w nich zatrudnieni pracownicy obsługi, którzy utrzymują w czystości lokale biblioteczne, dostarczają korespondencję oraz wykonują inne obowiązki związane
z funkcjonowaniem placówek.

Rozdział V
ZBIORY
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 20.

 1. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i pozostałe druki oraz dokumenty na innych nośnikach pod kątem potrzeb użytkowników, obejmujące w szczególności:


1) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim i językach
obcych;

2) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych
ramowymi planami nauczania;

3) literaturę piękną polską i dzieła klasyki światowej a także teksty kultury,
o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;

4) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;

5) podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy
wychowania przedszkolnego;

6) materiały informacyjne o kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz
o zmianach wprowadzanych w systemie oświaty;

7) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek
w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie
wymagań stawianych szkołom i placówkom kontrolowanych w procesie ewaluacji
zewnętrznej;

8) materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej
z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej.

2. Na warunkach określonych regulaminem Biblioteki, zbiory biblioteczne są powszechnie dostępne dla użytkowników,
z pierwszeństwem dla osób prowadzących działalność pedagogiczną i przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego.


3. Zbiory biblioteczne gromadzone są poprzez zakup z finansowych środków budżetowych.


4. Biblioteka pozyskuje zbiory także poprzez dary, depozyty, odkupienie oraz wymianę.

Rozdział VI
GOSPODARKA FINANSOWA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 21.

1. Środki finansowe na utrzymanie Biblioteki zapewnia organ prowadzący Bibliotekę.
2. Biblioteka wypracowuje dochody budżetowe.
3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Biblioteki określają odrębne przepisy.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.

1. Statut uchwala Rada Pedagogiczna BPP na swym plenarnym posiedzeniu.
2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.
3. Dyrektor biblioteki ma prawo po 3 nowelizacjach statutu wydać w drodze własnego zarządzenia jego tekst jednolity.

§ 23.

1.Statut wchodzi w życie od 1 maja 2018 roku.

2. Z dniem 30 kwietnia 2018 roku traci moc Statut obowiązujący  od 1 września 2013 roku.

Załącznik nr 1 do STATUTU

SCHEMAT ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

Zarządzeniem Dyrektora BPP nr 9A/2018 z dnia 22.05.2018 roku w sprawie zmian do STATUTU

Wprowadzam od dnia 22.05.2018 roku nowy

SCHEMAT ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

DYREKTOR

   • WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA

   • WYDZIAŁ WSPOMAGANIA PRACY SZKÓŁI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

   • WYDZIAŁ FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY

   • FILIA W BEŁCHATOWIE

   • FILIA W OPOCZNIE

   • FILIA W RADOMSKU

   • FILIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

   • INFORMATYK

   • INSPEKTOR BHP

   • ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI (ABI)

Zarządzeniem Dyrektora BPP nr 10/2018 z dnia 25.05.2018 roku w sprawie zmian do STATUTU

Wprowadzam od dnia 25.05.2018 roku nowy

SCHEMAT ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

DYREKTOR

   • WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA

   • WYDZIAŁ WSPOMAGANIA PRACY SZKÓŁI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

   • WYDZIAŁ FINANSOWO-ADMINISTRACYJNY

   • FILIA W BEŁCHATOWIE

   • FILIA W OPOCZNIE

   • FILIA W RADOMSKU

   • FILIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

   • INFORMATYK

   • INSPEKTOR BHP

   • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)