Zestawienia

BEZDOMNOŚĆ i UBÓSTWO

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte:

 1. BALCERZAK-PARADOWSKA Bożena, Ubóstwo rodzin w Polsce // W: Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian / praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Tyszki. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2004. – (Seria Socjologia ; Nr 30). – S. 343-354 Sygn.: 39713

 1. BARANOWICZ Sylwia, Aktywizacja bezdomnych jako forma zapobiegania marginalizacji na przykładzie wspólnoty „Betlejem” w Jaworznie // W: Edukacja dorosłych wobec zjawiska marginalizacji / red. nauk. Artur Fabiś. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda, 2007. – S. 331-343. Sygn.: 42777

 1. BIAŁOBRZESKA Katarzyna, Dzieciństwo w biedzie – w poszukiwaniu perspektywy badawczej // W: Zagrożone człowieczeństwo. T. 1, Zagrożenia w obszarze rodziny, dzieciństwa i okresu dorastania / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Cezary Kurkowski. - Kraków : "Impuls", 2012. – S. 303-311. Sygn.: 42489

 1. BOCZOŃ Jerzy, TOCZYSKI Witold, ZIELIŃSKA Anna, Ubóstwo jako zjawisko społeczne oraz przedmiot pracy socjalnej // W: Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / red. Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk. - Wyd. 2 rozsz. i popr. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 1995. – S. 341-366.

Sygn.: 36528 C, 36525, 36687, 36527

 1. CĘCELEK Grażyna, Bieda i ubóstwo a funkcjonowanie rodziny // W: Wybrane problemy współczesnej pedagogiki społecznej / red. Zofia Matulka, Mirosław Wójcik. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda, 2008. – S. 79-85 . Sygn.: 42774

 1. CĘCELEK Grażyna, Sytuacja szkolna dziecka z rodziny ubogiej. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 2011. Sygn.: 41647

 1. CZABAŃSKI Krzysztof, Rodziny specjalnej troski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. O pożytkach z interesowania się ubóstwem, s. 9-23.

Sygn.: 27413

 1. DĘBOWSKI Przemysław, Wielkomiejscy rozbitkowie : „złomiarstwo” jako sposób na życie osób ubogich // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2005. - (Problemy Pracy Socjalnej). – S.123-135. Sygn. 42375

 1. GIDDENS Anthony, Socjologia / tł. Alina Szulżycka. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Ubóstwo, s. 332-342. Bezdomni, s. 351-352 Sygn.: 39557, 40133

 1. GIDDENS Anthony, Socjologia / współpr. Philip W. Sutton ; tł. Olga Siara, Alina Szulżycka, Paweł Tomanek. - Wyd. nowe. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Ubóstwo, wykluczenie społeczne i państwo opiekuńcze, s. 475-519. Sygn.: 42713

 1. GIERMAKOWSKA Regina, Oblicza bezdomności. Teoria i praktyka // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2005. - (Problemy Pracy Socjalnej). – S. 73-89. Sygn. 42375

 1. GILL-PIĄTEK Hanna, KRZYWONOS Henryka, Bieda : przewodnik dla dzieci. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2010. Sygn.: 41981

 1. GŁÓD Franciszek, Bezdomni : psychologiczno-pastoralna analiza życia, osobowości i próby resocjalizacji. - Wrocław : [b. w.], 2008. - (Rozprawy Naukowe ; 68). Sygn.: 43036

 1. HOŁYST Brunon, Suicydologia. – Wyd. 2 zm. i rozszerz. – Warszawa : „LexisNexis”, 2012. Suicydogenne aspekty bezdomności, s. 802-809. Sygn.: 41942

 1. KUBICKA Hanna, Bezdomność – przykład zagrożenia rozwoju społeczno-kulturowego przez stopniową utratę związków z innymi a instytucjonalne możliwości i granice włączenia społecznego // W: Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. T. 1 / Ewa Marynowicz-Hetka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. – S. 336-351.

Sygn.: 39920 - 39921, 40155

 1. MACIEJEWSKI Jan, Ubóstwo jako element marginalizacji w polskim społeczeństwie. Wybrane aspekty socjologiczne // W: Edukacja dorosłych wobec zjawiska marginalizacji / red. nauk. Artur Fabiś. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda, 2007. – S. 213-220. Sygn.: 42777

 1. MATERNE Jerzy, Pedagogika socjalna : systematyzacja zagadnień i pojęć. - Szczecin : "Mater", 1999. Głęboki niedostatek materialny, s. 81-83. Bezdomność, s. 83-84. Sygn.: 38815

 1. MIŚ Lucjan, Prezentacja zjawisk inkluzji bezrobotnych i biednych w informacyjnych programach telewizyjnych TVP1 i TVN // W: Ekskluzja i inkluzja społeczna : diagnoza, uwarunkowania, kierunki działań / red. nauk. Jolanta Grotowska-Leder, Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2005. - (Problemy Pracy Socjalnej). – S. 275-282. Sygn. 42375

 1. NÓŻKA Marcjanna, Marginalizacja osób w środowisku bezdomnych //
  W: Marginalizacja : w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / red. Krystyna Marzec-Holka ; współpr. Halina Guzy-Steinke, Anna Rutkowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. – S. 214-223. Sygn.: 40397

 1. PAWLIK Beata Maria, Bezdomność : modele pracy socjalnej : wsparcie psychologiczne. - Warszawa : "Difin", 2015. - (Engram). Sygn.: 43092

 1. Pedagogika społeczna : dokonania - aktualność perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów / koncepcja i red. nauk. Stanisław Kawula. - Toruń : "Adam Marszałek", 2005. Syndrom 3B = Bezrobocie – Bieda – Bezdomność, s. 540-542. Drogi wyjścia z sytuacji 3B, s. 543-545.

Sygn.: 38472, 39543, 39544

 1. PIETRZYK Agnieszka, WOŹNIAK Marta, Bezdomność młodzieży – przyczyny i style radzenia sobie z nią przez dziewczęta i chłopców // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 455-479. Sygn.: 43195

 1. POROWSKI Michał, Bezdomność – obraz zjawiska i populacji ludzi bezdomnych // W: Pedagogika społeczna : człowiek w zmieniającym się świecie / red. Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk. - Wyd. 2 rozsz. i popr. - Warszawa : "Żak" Teresa i Józef Śniecińscy, 1995. – S. 433-443.

Sygn.: 36528 C, 36525, 36687, 36527

 1. SEGIET Katarzyna, Dzieciństwo zagrożone biedą i ubóstwem jako problem społeczny i pedagogiczny czasów współczesności // W: Marginalizacja : w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / red. Krystyna Marzec-Holka ; współpr. Halina Guzy-Steinke, Anna Rutkowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. – S. 147-154. Sygn.: 40397

 1. STANKIEWICZ Leszek, Zrozumieć bezdomność : (aspekty polityki społecznej). - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2002. Sygn.: 39171

 1. SZACKA Barbara, Wprowadzenie do socjologii. – Warszawa : Oficyna Naukowa, 2008. Bieda, s. 317-319. Oblicze polskiej biedy, s. 342-348. Sygn.: 41727

 1. SZCZYGIELSKA Izabela, Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin. – Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2013. Poziom ubóstwa, s. 98-100. Sygn.: 42419

 1. Ubóstwo i wykluczenie społeczne - perspektywa poznawcza / [red. nauk. Ryszard Szarfenberg, Cezary Żołędowski, Maria Theiss]. - Warszawa : "Elipsa", 2010. Sygn.: 41907

 1. WSZEBOROWSKI Krzysztof, WSZEBOROWSKI Tomasz K., Bezdomność jako problem społeczny na przykładzie województwa pomorskiego // W: Marginalizacja : w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej / red. Krystyna Marzec-Holka ; współpr. Halina Guzy-Steinke, Anna Rutkowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005. – S. 224-232. Sygn.: 40397

 1. ŻYWCZOK Alicja, Metafizyczne aspekty ubóstwa materialnego i duchowego // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z konferencji z okazji setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci profesora Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. - Kraków : "Ignatianum" : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Pedagogiki : Wydawnictwo WAM, 2005. - S. 417-433. Sygn.: 43195

Artykuły:

 1. BIAŁAS Agnieszka : Bieda i ubóstwo – konsekwencje dla dziecka i rodziny // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 2, s. 5-9.

 1. BOKSZCZANIN Anna : Dzieci z bagażem biedy // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 3, s. 121-126.

 1. CĘCELEK Grażyna : Socjalizacja dziecka w biednej rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 8, s. 49-56.

 1. CHARAPKOWSKA-ZIELIŃSKA Aldona : Pomoc bezdomnym // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 1996, nr 3, s. 37-40.

 1. CHRĄŚCIEL Katarzyna : Zjawisko bezdomności w ujęciu nie tylko normatywnym // Praca Socjalna. – 2007, nr 6, s. 17-31.

 1. CZAJKOWSKA Irena : Ubóstwo rodziny a jej uczestnictwo w kulturze // Edukacja. – 2000, nr 3, s. 58-66.

 1. DERDA Danuta : Zamożność i bieda // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 2, s. 113-115.

 1. DUDZIAK Bronisława : Bezdomni w Bielsku-Białej i Cieszynie // Praca Socjalna. – 2007, nr 4, s. 105-116.

 1. FIGURSKI Jacek : Formy wsparcia bezdomnych kobiet i samotnych matek // Praca Socjalna. – 2005, nr 1, s. 60-65.

 1. GAPIŃSKI Bartłomiej : Wigilia na Dworcu Głównym PKP - święto bezdomnych // Praca Socjalna. – 2010, nr 3, s. 68-84.

 1. GŁĄBICKA Katarzyna : Rola ekonomii społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego // Praca Socjalna. – 2010, nr 5, s. 14-23.

 1. GRĄDZKI Władysław : Pomoc jako forma opieki // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 1998, nr 4, s. 5-13.

 1. GRUSZKA Jerzy : Bezdomni w Krakowie – socjodemograficzny portret zbiorowości // Praca Socjalna. – 2015, nr 5, s. 78-100.

 1. HAŃSKA Małgorzata : Gorycz bezdomności // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 5, Wkładka, s. (8)-(12).

 1. ILNICKA Renata Małgorzata : Bezdomność czy wyizolowanie społeczne? // Praca Socjalna. – 2009, nr 5, s. 3-20.

 1. J. R. : Raport UNICEF o ubóstwie dzieci w krajach rozwiniętych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 9, s. 42-45.

 1. KIELAN Dagmara : Sukcesy i klęski readaptacji społecznej byłych więźniów // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2009, nr 3/4 s. 38-41.

 1. KISIELA Marta : Piwnica Kofoeda - istotny element duńskiego systemu pomocy w wychodzeniu z bezdomności // Praca Socjalna. – 2007, nr 5, s. 120-130.

 1. KOPCZYŃSKA SIKORSKA Jadwiga, SZYSZKO Marta : Sytuacja dzieci z rodzin ubogich – realia a potrzeby // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 2, s. 83-90.

 1. KOSTRZYŃSKA Małgorzata : W jaki sposób świat „obcych” staje się światem „swoich”? // Praca Socjalna. – 2010, nr 4, s. 54-68.

 1. KOWALSKA Grażyna : Bezrobocie polskich rodzin i jego konsekwencje // Edukacja. – 2006, nr 2, s. 20-27.

 1. KRUPA Bożena : Skutki rosnącej biedy // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 9, s. 45-47.

 1. MALINOWSKI Ludwik : Refleksje o ubóstwie i wykluczeniu w Unii Europejskiej // Praca Socjalna. – 2011, nr 5, s. 113-123.

 1. MAŁECKA Justyna : Ubóstwo w rodzinach sześciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 5, s. 20-21.

 1. MARTYNEK Piotr : Opieka nad bezdomnymi dziećmi w USA // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1992, nr 7, s. 308-313.

 1. MIERZWA Tadeusz : Rodzaje bezdomności i bezdomni we Włoszech // Praca Socjalna. – 2009, nr 4, s. 107-126.

 1. MIERZWA Tadeusz : Włoskie organizacje pozarządowe działające na rzecz bezdomnych // Praca Socjalna. – 2010, nr 4, s. 103-125.

 1. MŁYŃSKI Józef : Deprywacja społeczna integralną częścią pracy socjalnej // Praca Socjalna. – 2008, nr 4, s. 3-13.

 1. MURZYŃSKA Urszula : Program zapobiegania bezdomności // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 8, s. 39-41.

 1. NAPORA Elżbieta : Pogoda dla klasowych bogaczy // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 3, s. 87-94.

 1. NOWAK Joanna : Bezdomność – konieczność czy wybór? : komunikat z badań // Praca Socjalna. – 2006, nr 1, s. 71-77.

 1. PIETRZYK Agnieszka : Style wychowywania dzieci w polskich rodzinach ubogich i zamożnych : podobieństwa i różnice // Problemy Rodziny. – 2001, nr 2, s. 29-34.

 1. PŁOWIEC Kamila : Pomoc bezdomnej młodzieży w Wielkiej Brytanii // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 42-48.

 1. PRZYBYLSKA Joanna : Program wyrównywania szans // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 4, s. 10-15.

 1. PRZYMEŃSKI Andrzej : Polityka społeczna wobec problemu bezdomności w Polsce po 1990 roku // Praca Socjalna. – 2006, nr 4, s. 3-23.

 1. SAWICKA Katarzyna : Sytuacja dzieci ze środowiska biedy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1997, nr 3, Wkładka, s. (6)-(12).

 1. SIERPOWSKA Iwona : Sytuacja prawna osoby bezdomnej w Polsce // Praca Socjalna. – 2011, nr 3, s. 85-105.

 1. SPIŻEWSKA Anna : „Famuły” – świadectwo pauperyzacji Łodzi przemysłowej // Praca Socjalna. – 2008, nr 6, s. 43-55.

 1. STANKIEWICZ Leszek : Zjawisko bezdomności : zarys problematyki // Edukacja. – 1999, nr 2, s. 116-122.

 1. STRZELEC Agnieszka : Ubóstwo łódzkich dzieci a ich osiągnięcia szkolne // Wychowanie Na Co Dzień. – 2005, nr 10/11, s. 6-10.

 1. SZWEDA-LEWANDOWSKA Zofia : Przegląd globalnych problemów pracy socjalnej // Praca Socjalna. – 2010, nr 6, s. 100-112.

 1. TRAFIAŁEK Elżbieta : Praca socjalna w modelu aktywnej polityki społecznej // Praca Socjalna. – 2008, nr 1, s. 37-48.

 1. TRUPACZ Monika : Realizacja rządowego programu „Bezdomność” w woj. mazowieckim // Praca Socjalna. – 2007, nr 2, s. 102-124.

 1. TUROWSKI Stanisław : Bieda antywychowuje // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 39-41.

 1. TYL Magdalena : Dysfunkcjonalność rodziny a bezdomność // Praca Socjalna. – 2005, nr 1, s. 46-59.

 1. WAGNER Iwona : Metody ograniczania i przezwyciężania nierówności społecznych // Praca Socjalna. – 2011, nr 4, s. 53-72.

 1. WAGNER Iwona : Praca socjalna wobec ubóstwa i zagrożenia marginalizacją // Praca Socjalna. – 2010, nr 1, s. 3-20.

 1. WIĄCEK Aneta : O standaryzacji usług świadczonych na rzecz bezdomnych // Praca Socjalna. – 2011, nr 4, s. 114-127.

 1. WOJTCZAK Dorota : Bieda i ubóstwo – skutki pauperyzacji // Praca socjalna. – 2006, nr 3, s. 25-44.

Oprac. na podstawie zbiorów BPT