Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

       

 

STRUKTURA BIBLIOTEKI

 

Wydział Udostępniania Zbiorów udostępnia zbiory w wypożyczalni i czytelni, udziela informacji o zbiorach, prowadzi statystykę wypożyczeń, dba o porządek w magazynie zbiorów, gromadzi czasopisma, przygotowuje roczniki do oprawy oraz do złożenia kompletów w magazynie, współuczestniczy w prowadzeniu lekcji bibliotecznych oraz udzielaniu instruktażu z bibliotekarstwa, pozyskuje środki pozabudżetowe oraz prowadzi związaną z tym dokumentację a także od września 2006 roku - zamówienia, akcesję czasopism, wprowadzanie roczników do bazy elektronicznej oraz prowadzenie katalogu czasopism.

Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów śledzi ruch wydawniczy na rynku księgarskim, przegląda oferty wydawnicze, dokonuje zamówień książek na podstawie ofert oraz zakupów w księgarniach, hurtowniach, na terenie całego kraju, na targach książek oraz w wydawnictwach; prowadzi komputerową ewidencję zbiorów zwartych, zbiorów av, prowadzi rejestr przybytków oraz ubytków, sporządza protokoły zbiorów odpisywanych z inwentarza; kataloguje i klasyfikuje zbiory, zajmuje się opracowaniem technicznym książek, powielaniem kart do katalogu systematycznego i przedmiotowego, wpisywaniem książek do bazy komputerowej oraz prowadzeniem katalogów kartkowych: alfabetycznego, systematycznego, przedmiotowego, zbiorów av, okresowymi melioracjami i modyfikacjami tych katalogów. Opracowuje również elektroniczną kartotekę "Piotrkowiana" oraz udziela bibliotekarzom szkolnym fachowego instruktażu z zakresu opracowywania zbiorów oraz prowadzenia dokumentacji ewidencji i selekcji, współuczestniczy w prowadzeniu lekcji bibliotecznych, pełni dyżury w punkcie informacji bibliotecznej.

Multimedialne Centrum Informacji i Promocji - wydział ten udziela informacji o zbiorach w oparciu o tradycyjny warsztat oraz bazy online, pomaga czytelnikom w sporządzaniu tematycznych bibliografii. Opracowuje zestawienia bibliograficzne na poszukiwane tematy, stale współpracuje z WODN w Piotrkowie Tryb. poprzez zamieszczanie zestawień bibliograficznych w "Forum Nauczycielskim" oraz promowanie biblioteki na konferencjach i spotkaniach z nauczycielami organizowanych przez tę instytucję, popularyzuje zbiory poprzez wysyłanie o nich informacji do szkół i placówek rejonu czytelniczego, zwłaszcza o zakupionych nowościach, zamieszcza bibliografie w ""Warsztatach Bibliotekarskich" z wkładką, które w wersji elektronicznej zamieszcza na stronie internetowej; przygotowuje wystawki w gablotach, prowadzi instruktaż dla bibliotekarzy szkolnych z zakresu sporządzania opisów bibliograficznych i prowadzenia kartotek, prowadzi rejestr zgłoszeń na lekcje biblioteczne. Zajmuje się również promocją placówki na różnych serwisach, również własnej stronie internetowej, którą ma obowiązek systematycznie aktualizować, jak również zamieszczaniem na stronie internetowej opracowanych zestawień bibliograficznych a także elektroniczną dystrybucją pisma BPP oraz korespondencją z internatami - użytkownikami biblioteki. Od września 2007 r. wydział pełni dyżury w punkcie informacji bibliotecznej, a od listopada 2007 roku zajmuje się opracowywaniem zbiorów - tworzeniem elektronicznej bazy bibliograficznej artykułów z prac zbiorowych oraz rozdziałów z książek "Porta" w systemie CDS/ISIS.

Medialna Pracownia Edukacyjna organizuje i prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu ścieżki ekologicznej wg programu autorskiego dyrektora placówki dla uczniów szkół różnych typów, począwszy od klasy 0 oraz z zakresu ścieżki "edukacja czytelnicza i medialna". Ponadto zadaniem pracowników wydziału jest tworzenie wzorcowych konspektów i scenariuszy lekcji ekologicznych, publikowanie ich we wkładce "Edukacja Ekologiczna", opracowywanie zestawień bibliograficznych z zakresu wiedzy o przyrodzie i ochronie środowiska oraz na inne tematy, przygotowywanie wystawek w gablotach oraz pełnienie dyżurów w punkcie informacji bibliotecznej.

Multimedialne Centrum Informacji i Promocji ściśle współpracuje z Medialną Pracownią Edukacyjną w zakresie opracowywania zestawień na zapotrzebowanie czytelników, udzielania czytelnikom informacji w oparciu o bazy online, prowadzenia lekcji bibliotecznych oraz promocji placówki. Wydział Finansowo-Administracyjny zajmuje się prowadzeniem księgowości budżetowej oraz środków pozabudżetowych Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i podległych filii, sporządzaniem i wysyłaniem korespondencji na zlecenie dyrektora, sprawozdawczością do różnych instytucji: finansową, statystyczną, prowadzeniem ewidencji czasu pracy, sporządzaniem dokumentów w związku z zatrudnianiem, zwalnianiem oraz wynagradzaniem i premiowaniem pracowników, zaopatrywaniem placówki w materiały piśmiennicze, środki czystości, utrzymywaniem w czystości lokalów bibliotek, prowadzeniem spraw bhp, zapewnianiem sprawności sprzętu komputerowego.

Filie BPP nie mają struktury wydziałowej ze względu na zbyt małą obsadę kadrową. Wszyscy pracownicy, poza przydzielonymi obowiązkami związanymi z gromadzeniem, ewidencją, selekcją oraz opracowaniem zbiorów, pracują przy udostępnianiu.

Wydział Finansowo-Administracyjny.

 

 

Oprac. Wiesława Olczykowska
Aktualizacja: 06.04.2009


© Biblioteka Pedagogiczna