Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 

STRATEGIA ROZWOJU BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMI JEJ FILII W BEŁCHATOWIE,
OPOCZNIE, RADOMSKU I TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
NA LATA 2014-2015

Niniejsza strategia została opracowana w oparciu o analizę realizacji dwóch poprzednich tego typu dokumentów, a mianowicie strategii na lata 2004-08 oraz 2010-12 opracowanych metodą SWOT a także nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (DzU nr 53, poz.369).

Cele strategiczne i operacyjne:

I. WSZYSTKIE PLACÓWKI BIBLIOTECZNE BPP POSIADAJĄ ODPOWIEDNIĄ BAZĘ UMOŻLIWIAJĄCĄ REALIZACJĘ ICH ZADAŃ STATUTOWYCH.

1. Kontynuacja starań o podniesienie standardów warunków lokalowych bibliotek BPP.

2. Starania o pozyskanie nowego lokalu dla biblioteki piotrkowskiej z substancji lokalowej we władaniu Województwa Łódzkiego lub w inny sposób.

3. Systematyczna wymiana starego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem we wszystkich placówkach.

 

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA BPP JEST WŁAŚCIWA UMOŻLIWIAJĄCA DOBRĄ REALIZACJĘ ZADAŃ STATUTOWYCH.

1. Dokonywanie niezbędnych zmian w strukturze organizacyjnej BPP oraz organizacji pracy w celu polepszenia dostępu do usług bibliotecznych.

 

III. OBSADA KADROWA PLACÓWEK BPP JEST WYSTARCZAJĄCA. KADRA PEDAGOGICZNA BPP POSIADA OKREŚLONE W ROZPORZĄDZENIU WYKSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE. KADRA NIEPEDAGOGICZNA POSIADA WYMAGANE PRZYGOTOWANIE DO PEŁNIENIA POWIERZONYCH FUNKCJI.

1. W BPP i filiach zatrudnia się pracowników merytorycznych działalności podstawowej mających pełne kwalifikacje bibliotekarskie oraz pedagogiczne.

2. Kadra niepedagogiczna posiada wymagane przygotowanie zawodowe.

3. Corocznie fundusz na doskonalenie pracowników pedagogicznych będzie wspierał wszystkie formy kształcenia bibliotekarskiego, informatycznego, naukę języka obcego pracowników oraz udział w ogólnopolskich konferencjach bibliotekarskich.

4. W budżecie zapewnia się środki na doskonalenie zawodowe kadry niepedagogicznej.

5.Będzie kontynuowana organizacja wewnętrznych szkoleń w ramach WDN.

 

IV. WSZYSTKIE PLACÓWKI BIBLIOTECZNE BPP POSIADAJĄ BOGATE ZBIORY GROMADZONE ZE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH I POZYSKIWANE W INNY SPOSÓB. ZAPEWNIAJĄ EFEKTYWNĄ ELEKTRONICZNĄ OBSŁUGĘ CZYTELNIKA W OPARCIU O POSIADANE BAZY I PROGRAMY.

1. Czynienie starań o coroczne większe zakupy zbiorów ze środków budżetowych.

2. Aktywność w uczestniczeniu w różnych akcjach i przedsięwzięciach mających na celu pozyskiwania zbiorów w formie darów dla bibliotek.

3. Jak najszybsze dokończenie tworzenia baz zbiorów w Opocznie i Tomaszowie Mazowieckim.

4. Zapewnienie użytkownikom łatwego dostępu do zasobów. Systematyczne dostosowywanie świadczonych usług do zmieniających się potrzeb użytkowników i nowych możliwości technologicznych.

 

V. WSZYSTKIE BIBLIOTEKI BPP POSIADAJĄ STRATEGIĘ SKUTKUJĄCĄ WZROSTEM CZYTELNICTWA NA ICH TERENACH. VI. W OPARCIU O POSIADANE ZASOBY BIBLIOTEKI BPP WSPIERAJĄ SZKOŁY I PLACÓWKI OŚWIATOWE NA SWOICH TERENACH W REALIZACJI ICH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH, W TYM W WYKORZYSTYWANIU TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ.

Biblioteki BPP:

1. Dla potrzeb szkół i placówek oświatowych gromadzą i opracowują potrzebną literaturę.

2.Tworzą elektroniczne bazy ułatwiające dostęp do gromadzonych zasobów.

3. Wspomagają proces edukacji poprzez organizację i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów w oparciu o własne programy edukacyjne.

4. Promują edukację czytelniczą i medialną.

5.Organizują szkolenia nauczycieli.

6. Publikują materiały edukacyjne.

7. Wspierają pracę bibliotek szkolnych poprzez:
-stworzenie sieci współpracy i samokształcenia,
- instruktaż w siedzibie własnej lub bibliotece szkolnej,
- organizację i prowadzenie różnorodnych form szkoleniowych,
- publikację materiałów szkoleniowych,
- działalność wydawniczą - merytoryczne i techniczne opracowywanie pisma BPP "Warsztaty Bibliotekarskie" oraz broszurowej serii wydawniczej "Biblioteka Pedagogiczna prezentuje",
- spotkania promujące księgozbiór i integrujące środowisko bibliotekarskie w regionie.

 

VI. BIBLIOTEKI BPP AKTYWNIE PROMUJĄ SWE DZIAŁANIA W LOKALNYM ŚRODOWISKU.

1. Budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki w środowisku lokalnym oraz bibliotekarskim. Współpraca ze szkołami, placówkami oświatowymi i kulturalnymi.

2. Biblioteki BPP popularyzują swe działania poprzez aktywny kontakt z mediami.

3. Promują swe placówki w środowisku internetowym.

4. Realizują różne projekty o charakterze kulturalno -promocyjnym.


STRATEGIA opracowana na posiedzeniu zespołu kierowniczego BPP w dniu 16.09.2013 roku, po konsultacjach społecznych zatwierdzona uchwałą Rady Pedagogicznej nr 5/2013 z 26.10.2013 roku.

 

 

Aktualizacja: 30.10.2013


© Biblioteka Pedagogiczna