Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl


STATUT BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI.
III. ORGANY I ORGANIZACJA BIBLIOTEKI.
IV.PRACOWNICY.
V. ZBIORY BIBLIOTEKI.
VI. GOSPODARKA FINANSOWA.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim, zwana dalej "Biblioteką" jest placówką publiczną - wojewódzką jednostką budżetową, działającą na podstawie przepisów:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU 2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( tekst jedn. DzU 2012 nr 109, poz. 642 z późn.zm.);
3) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (DzU nr 53, poz.369);
4) rozporządzenia MENiS z dnia 29 kwietnia 2003 r, w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej(DzU 2003 nr 89, poz.825).

2. Siedzibą Biblioteki jest miasto Piotrków Trybunalski.

3. Biblioteka działa na terenie województwa łódzkiego.

§ 2.

1. Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

2. Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi.

 

Rozdział II
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 3.

1. Biblioteka służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych,innych placówek oświatowych, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.

2. Do zadań biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie oraz udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych;
2) organizowanie i prowadzenie wspomagania:
a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,
b)bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;
3) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej dla użytkowników;
4) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;
5) wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

3. Biblioteka może ponadto:
1) prowadzić działalność wydawniczą;
2) organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

§ 4.

Wspomaganie, o którym mowa w § 3 ust.2 pkt 2, jest organizowane i prowadzone z uwzględnieniem:
1) kierunków polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty;
2) wymagań stawianych szkołom i placówkom kontrolowanych w procesie ewaluacji zewnętrznej;
3) realizacji podstaw programowych;
4) wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego;
5) wyników sprawdzianu i egzaminów;
6) innych potrzeb wskazanych przez szkoły i placówki.

§ 5.

Wspomaganie, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, polega na :
1) zaplanowaniu i przeprowadzeniu w związku z potrzebami szkoły i placówki działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki, obejmujących:
a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
d) wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków z ich realizacji.

2) organizowaniu i prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.

§ 6.

W realizacji tych zadań Biblioteka może współpracować:
a) ze szkołami, placówkami i instytucjami oświatowymi, zwłaszcza powiatu piotrkowskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego;
b) z uczelniami wyższymi ;
c) z bibliotekami pedagogicznymi oraz bibliotekami innych typów;
d) z innymi organizacjami w ramach realizacji własnych zadań statutowych.

§ 7.

1. Zadania, o których mowa w § 3 ust.2 pkt 2, w sposób określony w § 4 i 5, biblioteka ma obowiązek realizować od 01 stycznia 2016 roku.

2. Zadania,o których mowa w § 3 ust.2 pkt 2, w sposób określony w § 4 i 5, biblioteka może realizować do dnia 31 grudnia 2015 roku.

 

Rozdział III
ORGANY I ORGANIZACJA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 8.

1. Organami Biblioteki są:
1) dyrektor Biblioteki - używający symbolu D;
2) rada pedagogiczna - używająca symbolu RP.

§ 9.

1.Biblioteką kieruje dyrektor.

2. Funkcję dyrektora powierza i z funkcji tej odwołuje Zarząd Województwa Łódzkiego.

3. Do obowiązków dyrektora należy:
1) kierowanie działalnością Biblioteki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2) sprawowanie w placówce nadzoru administracyjnego, organizacyjnego, finansowego i pedagogicznego;
3) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
4) wykonywanie wobec pracowników czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;
5) realizacja zadań statutowych, zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących placówkę;
6) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
7) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji wszystkich zadań statutowych Biblioteki.

§ 10.

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Bibliotece.

3. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
1) uchwalanie Statutu Biblioteki oraz regulaminu rady;
2) zatwierdzanie wieloletniej strategii rozwoju oraz rocznych planów pracy Biblioteki;
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli w Bibliotece.

4. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Biblioteki;
2) projekt planu finansowego;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.

5. Organizację działalności rady pedagogicznej określa szczegółowo regulamin rady.

§ 11.

Organy Biblioteki współpracują ze sobą w zakresie ww. ich kompetencji.

§ 12.

Dyrektor Biblioteki ma prawo wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej w przypadku jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcia kwestii spornych dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Bibliotekę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 13.

Rada pedagogiczna Biblioteki może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego. Decyzję w tej sprawie podejmuje organ prowadzący Bibliotekę po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego. O jego wyniku powiadamia radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku.

§ 14.

W skład Biblioteki wchodzą jednostki organizacyjne używające następujących symboli:
1) Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim - BPP ;
2) Filia w Bełchatowie - BŁ;
3) Filia w Opocznie - OP;
4) Filia w Radomsku - RD;
5) Filia w Tomaszowie Mazowieckim - TM.

§ 15.

1. W bibliotece w Piotrkowie Trybunalskim tworzy się wydziały używające następujących symboli:
1) Wydział Udostępniania - U ;
2) Wydział Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych -W;
3) Wydział Finansowo - Administracyjny - FA.

2. Wydziałem kieruje kierownik, zgodnie z zakresem przydzielonych obowiązków.

3. Dyrektor ma prawo tworzenia, likwidacji i przekształcania wydziałów Biblioteki.

4. W BPP działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) służące upowszechnianiu edukacyjnej informacji internetowej użytkownikom biblioteki.

§ 16.

1. Filią kieruje kierownik filii, zgodnie z zakresem powierzonych obowiązków.

2. Filie tworzy, likwiduje i przekształca organ prowadzący na wniosek dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, w ramach posiadanych środków.

3. Filie nie mają struktury wydziałowej.

4. W każdej filii działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej(ICIM) służące upowszechnianiu edukacyjnej informacji internetowej użytkownikom biblioteki.

§ 17.

Strukturę Biblioteki przedstawia "Schemat organizacyjny Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim" stanowiący załącznik nr 1 do Statutu.

§ 18.

1. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim i jej filie są dostępne dla użytkowników w dniach i godzinach określonych w "Regulaminie udostępniania zbiorów i informacji Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim oraz jej filii w Bełchatowie, Opocznie, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim".

2. Biblioteka działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

3. W okresie ferii letnich, w celu zapewnienia prawidłowej organizacji pracy placówek w roku szkolnym, zamyka się je dla użytkowników na okres 3 tygodni.

4. BPP i jej filie są zamknięte dla użytkowników 2 razy w roku na czas organizacji plenarnego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

5. Inne zmiany dotyczące zamknięcia placówek BPP dla użytkowników na okres całego dnia pracy lub dłużej, wynikające z ważnych przyczyn obiektywnych, sytuacji losowych czy przepisów bhp, mogą być dokonywane tylko za zgodą organu prowadzącego.

6. Decyzje w sprawie skrócenia czasu dostępności w danym dniu BPP i jej filii dla użytkowników, wynikające z ważnych przyczyn obiektywnych, podejmuje dyrektor BPP, powiadamiając o tym organ prowadzący.

7. Szczegółową organizację działania biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny biblioteki, opracowany przez dyrektora biblioteki do dnia 30 kwietnia danego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący bibliotekę do dnia 31 maja danego roku.

 

Rozdział IV
PRACOWNICY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 19.

1. W Bibliotece mogą być zatrudnieni:
1) nauczyciele na stanowiskach bibliotekarzy,
2) nauczyciele na stanowiskach kierowników filii lub wydziałów,
3) pracownicy ekonomiczno-administracyjni,
4) pracownicy obsługi.

2. Zasady zatrudniania pracowników na stanowiskach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, określają odrębne przepisy.

3. Stanowiska: wicedyrektora, kierowników wydziału i kierowników filii mogą być utworzone bądź zlikwidowane za zgodą organu prowadzącego. Powierzenia i odwołania z tych stanowisk dokonuje dyrektor Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.

4. Nauczyciele Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim zatrudnieni na stanowiskach bibliotekarzy realizują zadania statutowe Biblioteki przydzielone wydziałom, w których są zatrudnieni, wg osobistych zakresów obowiązków zawodowych.

5. Kierownicy wydziałów kierują ich pracą, realizują osobiście zadania własnych komórek oraz wspomagają dyrektora w sprawowaniu bezpośredniego nadzoru pedagogicznego wobec nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarzy.

6. Nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim pracujący w wydziałach realizują poszczególne zadania przypisane tym wydziałom.

Do zadań Wydziału Udostępniania Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim należą:
a) udostępnianie zbiorów użytkownikom w wypożyczalni oraz czytelni;
b) prowadzenie elektronicznej bazy użytkowników z uwzględnieniem bezpieczeństwa zbierania i przetwarzania informacji;
c) prowadzenie katalogów kartkowych;
d) udzielanie informacji, realizacja kwerend czytelniczych w oparciu o własny warsztat informacyjny oraz zasoby Internetu;
e) opracowywanie wystawek;
f) prowadzenie spotkań promujących Bibliotekę i jej zbiory;
g) realizacja wypożyczeń międzybibliotecznych;
h) gromadzenie, akcesja oraz prowadzenie kartkowego katalogu czasopism;
i) tworzenie elektronicznej bazy artykułów z czasopism;
j) prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów;
k) nadzór nad funkcjonowaniem ICIM;
l) wypracowywanie dochodów budżetowych.

Do zadań Wydziału Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim należą:
a) gromadzenie, ewidencja, opracowywanie i selekcja zbiorów bibliotecznych;
b) prowadzenie katalogów kartkowych;
c) uzgadnianie stanu finansowego zbiorów z księgowością;
d) tworzenie warsztatu informacyjnego Biblioteki poprzez:
- opracowywanie tematycznych zestawień bibliograficznych i wykazów nabytków,
- opracowywanie baz bibliograficznych: "Piotrkowiana", "Porta".
e) wspieranie pracy szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez:
- organizację różnorodnych form szkoleniowych,
- organizację i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów w oparciu o programy edukacyjne Biblioteki,
- publikację materiałów edukacyjnych.
f) wspieranie pracy bibliotek szkolnych poprzez:
- instruktaż w siedzibie własnej lub bibliotece szkolnej,
- organizację i prowadzenie różnorodnych form szkoleniowych,
- publikację materiałów szkoleniowych.
g) organizacja imprez oświatowo-kulturalnych;
h) promocja zbiorów i usług Biblioteki z wykorzystaniem tradycyjnych i elektronicznych mediów;
i) działalność wydawnicza poprzez merytoryczne i techniczne opracowywanie pisma BPP "Warsztaty Bibliotekarskie" oraz broszurowej serii wydawniczej "Biblioteka Pedagogiczna prezentuje";
j) współpraca z placówkami oświatowo-kulturalnymi regionu piotrkowskiego.

7. Nauczyciele bibliotekarze pracujący w poszczególnych wydziałach mogą wykonywać zadania wspierające inne wydziały.

8. Pracownicy merytoryczni działalności podstawowej BPP angażują się wspólnie w organizację imprez edukacyjno-kulturalnych.

9. Kierownicy oraz bibliotekarze zatrudnieni w filiach BPP realizują wszystkie zadania związane z udostępnianiem zbiorów, informacją edukacyjną, prowadzeniem działalności dydaktycznej na rzecz wspierania szkół i placówek oświatowych, kulturalnej oraz związane z wypracowywaniem dochodów budżetowych. Poszczególnym pracownikom przydzielone są różne zadania związane z opracowywaniem zbiorów wg zakresu ich obowiązków zawodowych. Kierownicy filii realizują dodatkowo zadania związane z gromadzeniem zbiorów, promocją placówek oraz wspomagają dyrektora w sprawowaniu bezpośredniego nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli bibliotekarzy oraz administracyjnego nad pracą wszystkich pracowników swych placówek.

10. Pracownicy zatrudnieni w Wydziale Finansowo-Administracyjnym Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim realizują zadania wydziału, do których należy ogólnie: obsługa budżetu i dochodów budżetowych Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim i filiach oraz prowadzenie wszystkich spraw administracyjnych Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim i filiach, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa zbierania i przetwarzania informacji.
1) Pracownicy ekonomiczni obsługują budżet i dochody budżetowe placówki.
2) Pracownicy administracyjni zajmują się prowadzeniem sekretariatu BPP, spraw kadrowych BPP i filii, zaopatrzeniem BPP, prowadzeniem spraw bhp oraz zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemów komputerowych.
3) Pracownicy obsługi zajmują się:
- utrzymywaniem porządku w magazynie zbiorów,
- donoszeniem zbiorów z magazynu podczas udostępniania,
- utrzymaniem w czystości lokalu Biblioteki,
- dostarczaniem korespondencji oraz realizacją innych obowiązków związanych z funkcjonowaniem placówki.

11. Biblioteki filialne BPP nie zatrudniają pracowników ekonomiczno-administracyjnych. Są w nich zatrudnieni pracownicy obsługi, którzy utrzymują w czystości lokale biblioteczne, dostarczają korespondencję oraz wykonują inne obowiązki związane z funkcjonowaniem placówek.

 

Rozdział V
ZBIORY BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 20.

1. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i pozostałe druki oraz dokumenty na innych nośnikach pod kątem potrzeb użytkowników, obejmujące w szczególności:
1) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim i językach obcych;
2) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania;
3) literaturę piękną polską i dzieła klasyki światowej a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
4) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej;
5) podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego;
6) materiały informacyjne o kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz o zmianach wprowadzanych w systemie oświaty;
7) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie wymagań stawianych szkołom i placówkom kontrolowanych w procesie ewaluacji zewnętrznej;
8) materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Na warunkach określonych regulaminem Biblioteki, zbiory biblioteczne są powszechnie dostępne dla użytkowników, z pierwszeństwem dla osób prowadzących działalność pedagogiczną i przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego.

3. Zbiory biblioteczne gromadzone są poprzez zakup z finansowych środków budżetowych.

4. Biblioteka pozyskuje zbiory także poprzez dary, depozyty, odkupienie oraz wymianę.

 

Rozdział VI
GOSPODARKA FINANSOWA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

§ 21.

1. Środki finansowe na utrzymanie Biblioteki zapewnia organ prowadzący Bibliotekę.

2. Biblioteka wypracowuje dochody budżetowe.

3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Biblioteki określają odrębne przepisy.

 

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22.

1. Statut uchwala Rada Pedagogiczna BPP na swym plenarnym posiedzeniu.

2. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego nadania.

3. Dyrektor biblioteki ma prawo po 3 nowelizacjach statutu wydać w drodze własnego zarządzenia jego tekst jednolity.

§ 23.

1. Statut wchodzi w życie od 01 września 2013 roku.

2. Z dniem 31 sierpnia 2013 roku traci moc Statut obowiązujący od 01 stycznia 2005 roku.

 

 

Zał. nr 1

SCHEMAT ORGANIZACYJNY
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM


Aktualizacja: 04.11.2015


© Biblioteka Pedagogiczna