Dla Nauczyciela

Home / Oferta / Dla Nauczyciela

Wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych

Wspieramy szkoły i placówki oświatowe w ich rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem pracy nauczycieli bibliotekarzy, organizacji i zarządzania biblioteką szkolną oraz wykorzystania biblioterapii i technologii informacyjno-komunikacyjnych. Do proponowanych form wsparcia należą między innymi: doskonalenie nauczycieli, organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia, gromadzenie literatury, udzielanie informacji, opracowanie wykazów literatury, współpraca ze środowiskiem, promocja czytelnictwa, zajęcia edukacyjne dla uczniów.

Warsztaty, prelekcje, wykłady

Dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych oraz nauczycieli innych specjalności organizujemy szkolenia w formie prelekcji bądź warsztatów. Celem tych spotkań jest wspieranie nauczycieli (głównie z naszego regionu) w pracy dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej oraz rozwoju zawodowym i osobistym. Szkolenia prowadzą zaproszeni profesjonaliści specjalizujący się w danej tematyce, a także nauczyciele bibliotekarze z naszej placówki. Spotkaniom towarzyszą prezentacje literatury.

Konferencje

W 2018 r. konferencją pt. Bibliotekarz w roli zapoczątkowaliśmy cykl jednodniowych, bezpłatnych eventów łączących prelekcje i warsztaty, skierowanych do nauczycieli bibliotekarzy. W kolejnych latach planujemy kontynuować tę formę doskonalenia nauczycieli i wymiany doświadczeń. W charakterze prelegentów będziemy zapraszać pasjonatów i ekspertów, którzy zawodowo zajmują się daną tematyką. Równocześnie organizujemy także konferencje dla nauczycieli innych specjalności, jak np. „Im zawdzięczamy wolność” zorganizowaną z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Instruktaż, konsultacje

Nauczycieli bibliotekarzy szkolnych wspieramy w pracy organizacyjnej oraz edukacyjnej poprzez udzielanie instruktażu oraz konsultacji. Oferujemy pomoc w zakresie ewidencji, opracowania i selekcji zbiorów oraz skontrum w bibliotece szkolnej. Konsultacje dotyczą realizacji zadań i projektów adresowanych do bibliotek szkolnych, m. in. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Proponujemy kontakt osobisty w lokalu biblioteki pedagogicznej, telefoniczny lub e-mailowy oraz na życzenie nauczyciela bibliotekarza w siedzibie biblioteki szkolnej.

Imprezy i akcje czytelnicze

Systematycznie angażujemy się w organizowanie imprez i akcji czytelniczych o zasięgu ogólnopolskim oraz lokalnym. Cała Polska Czyta Dzieciom, Tydzień Bibliotek, Bookcrossing, Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Narodowe Czytanie, to tylko wybrane kampanie i akcje promujące czytelnictwo, w które od wielu lat włącza się nasza placówka. Współuczestniczymy również w lokalnych przedsięwzięciach i projektach, np. Rok Juliana Tuwima w województwie łódzkim (2013 r.), Łódzkie bardziej francuskie (2014 r.), Rok Reymontowski w województwie łódzkim (2017 r.), Wojewódzkie Dni Seniora (2018 r.), Piotrkowski Piknik Nauki i Techniki „Explorer” (2018 r.).

Edukacja czytelnicza i medialna

W ramach edukacji czytelniczej i medialnej realizujemy programy edukacyjne: „Medialna podróż w krainę książki i informacji”, „Planeta Małego Księcia”, „Moje nastroje”. Celem programów jest kompleksowe podnoszenie kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży oraz doskonalenie w zakresie wyszukiwania i wykorzystywania różnorodnych źródeł informacji. Oferta zajęć edukacyjnych skierowana jest do przedszkolaków, oraz uczniów wszystkich poziomów kształcenia, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna jest trwale wpisana w ofertę biblioteczną od 2002 roku. W ramach autorskiego programu „Multimedialna Pracownia Ekologiczna” organizujemy zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji przyrodniczej i środowiskowej. Znaczna liczba tematów zajęć realizowana jest z wykorzystaniem filmów, programów i technik multimedialnych. Stosujemy różnorodne i atrakcyjne metody dydaktyczne sprzyjające efektywnemu uczeniu się. Obok szerzenia wiedzy z zakresu ekologii, wspieramy także nauczycieli, współpracujemy z instytucjami zajmującymi się ww. tematyka oraz organizacjami pozarządowymi.

Biblioterapia

W edukację biblioteczną wplatamy elementy biblioterapii. Realizujemy autorski program Moje nastroje, który ma na celu rozbudzenie u dzieci umiejętności rozpoznawania i wyrażania uczuć własnych i cudzych oraz radzenia sobie z trudnymi emocjami, tj. złością, strachem, gniewem. Prowadzone w ramach programu warsztaty mają za zadanie wzbudzić wśród uczniów zainteresowanie lekturą, wzbogacić zasób słownictwa oraz uświadomić młodym czytelnikom, że książka pomaga rozwiązywać problemy i może być inspiracją do własnego rozwoju  i pomocą w radzeniu sobie z przeciwnościami losu.

Teatrzyk Kamishibai

Prowadzimy zajęcia z wykorzystaniem techniki Kamishibai (jap. kami – papier, shibai – sztuka). Dzięki papierowemu teatrowi obrazkowemu prezentujemy uczniom literaturę w niecodzienny sposób. Kamishibai to czytanie opowieści, któremu towarzyszy magiczny nastrój sprzyjający koncentracji i zapamiętywaniu. Czytający przekłada papierowe slajdy – plansze z barwnymi ilustracjami i w ten sposób utrzymuje zainteresowane młodej widowni. Literatura prezentowana w Bibliotece Pedagogicznej z wykorzystaniem Kamishibai dotyczy przede wszystkim edukacji ekologicznej, edukacji globalnej oraz bajek i baśni dla dzieci.

Współpraca

Współpracujemy ze szkołami w regionie, lokalnymi placówkami oświatowymi i kulturalnymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz instytucjami o zasięgu ogólnopolskim. Wynikiem podejmowanych działań jest między innymi organizowanie w naszym lokalu wystaw tematycznych skierowanych do uczniów i nauczycieli, prezentowanie prac uczniów, prelekcje, organizowanie konkursów, konferencji i przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym-kulturalnym. Systematycznie współpracujemy ze szkołami regionu piotrkowskiego, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną czy Instytutem Pamięci Narodowej.

Wystawy

Prowadzimy działalność wystawienniczą przygotowując krótkie ekspozycje tematyczne. Organizujemy lub współorganizujemy wystawy z innymi placówkami w Piotrkowie Trybunalskim i kraju. Współpracujemy m. in. z Miejskim Ośrodkiem Kultury, dzięki któremu możemy gościć w naszej siedzibie ciekawe wystawy plastyczne autorstwa lokalnych artystów. Zawarcie porozumienia z dużymi, krajowymi instytucjami, do których należy m. in. Instytut Pamięci Narodowej zaowocowało możliwością prezentacji profesjonalnie przygotowanych wystaw edukacyjnych. Wybranym ekspozycjom towarzyszą spotkania, na których eksperci z danej dziedziny przybliżają tematykę wystawy lub kontekst jej powstawania.

Warsztaty Bibliotekarskie (czasopismo online)

Warsztaty Bibliotekarskie są czasopismem fachowym założonym w roku 2002 przez dyrektor Biblioteki Pedagogicznej – Wiesławę Olczykowską. W latach 2002-2003 wydawaliśmy pismo w formie drukowanej. W latach 2003-2016 ukazywało się w postaci elektronicznej z częstotliwością półroczną. Na strukturę Warsztatów Bibliotekarskich składały się przede wszystkim publikacje specjalistyczne z zakresu bibliotekarstwa, nauki o książce, literatury, kultury, regionalizmu oraz oświaty i edukacji. Pismo skierowane było do bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych, trenerów oraz wychowawców. Od roku 2016 działalność pisma została zakończona.