Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

KSIĘGOZBIÓR BIBLIOTEKI


Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i pozostałe druki oraz dokumenty na różnych nośnikach pod kątem potrzeb użytkowników, obejmujące w szczególności:

- literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim i językach obcych,
- publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, w tym objęte        
   programem nauczania,
- literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz lektury dla ucznia w wyborze,
- piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
- programy i podręczniki szkolne,
- materiały dotyczące problemów oświaty w regionie.

Na warunkach określonych w regulaminie biblioteki, zbiory biblioteczne są powszechnie dostępne dla czytelników, z pierwszeństwem dla osób prowadzących działalność pedagogiczną i osób przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego.

Zbiory BPP oraz filii wg stanu na dzień 31.12.2015 r. obejmują ogółem 230 589 woluminów, w tym:
214 453 woluminów druków zwartych,
13 511 woluminów czasopism,
2 625 jednostek zbiorów specjalnych.

Księgozbiór podręczny

W czytelni umiejscowiony jest, udostępniany tylko na miejscu, księgozbiór podręczny, obejmujący wydawnictwa informacji bezpośredniej i pośredniej, tzn. encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i terminologiczne, informatory statystyczne i inne, bibliografie ogólne i specjalne. Encyklopedie i słowniki ustawione są na półkach według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, na oddzielnych półkach stoją bibliografie i pozostałe wydawnictwa. Księgozbiór ten jest na bieżąco uzupełniany o nowe wydawnictwa. O jego zawartości informuje znajdujący się w czytelni katalog pomocniczy (alfabetyczny i działowy). W katalogach głównych książki te oznaczone są stemplem Czytelnia. W korzystaniu z księgozbioru podręcznego pomaga czytelnikowi dyżurujący bibliotekarz, który podaje żądane wydawnictwa. Również tylko w czytelni udostępniany jest księgozbiór wydzielony, obejmujący przede wszystkim często wypożyczaną literaturę pedagogiczną i psychologiczną, ale także wybrane książki z innych dziedzin zakupione po jednym egzemplarzu oraz cenne i rzadkie. Księgozbiór ten zapewnia czytelnikowi możliwość skorzystania w każdej chwili z często poszukiwanych publikacji. Książki te mają w sygnaturze na karcie katalogowej literę W.

 

 


Aktualizacja: 15.03.2016

 


© Biblioteka Pedagogiczna