Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e 
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

BAZA DANYCH "PIOTRCOVIANA"

 

Baza danych o regionie (nazywana przez nas "Piotrcoviana") jest jednym z istotnych źródeł informacji proponowanych przez BPP. Można ją przeglądać w siedzibie Biblioteki oraz w Internecie, korzystając z widocznego na stronie głównej kolorowego odnośnika zatytułowanego "Piotrcoviana - zbiory regionalne".

 

Baza danych obejmuje opisy bibliograficzne:
- wszystkich posiadanych przez bibliotekę piotrkowską książek o Piotrkowie i okolicach lub choćby częściowo poświęconych tematyce piotrkowskiej,
- wybranych artykułów o Piotrkowie i powiecie piotrkowskim z lat 2001-2015 (i nadal) pochodzących z czasopism: Do Gwiazd, Famka, Forum Nauczycielskie, Kalejdoskop Uniwersytecki, Kurier - Kultura i Rzeczywistość, Nasz Piotrków, Piotrkowski Żak, Pomosty, 7 Dni, Tydzień Trybunalski, Ziemia Łódzka, Ziemia Piotrkowska,
- w
ybranych artykułów z czasopisma naukowego Zbliżenia Piotrkowskie ukazującego się w latach 1992-1997.

 

Zasięg terytorialny materiałów uwzględnianych w tej bazie danych to miasto Piotrków i teren obecnego powiatu ziemskiego, sporadycznie zaś sąsiednie powiaty czy teren dawnego województwa piotrkowskiego (ok. 10% materiałów). Na koniec września 2015 roku Piotrkoviana zawierają 8722 opisy bibliograficzne, z czego prawie 700 to opisy wydawnictw zwartych. Dobór materiałów jest subiektywny, z uwzględnieniem rozpoznanych i domniemanych potrzeb obecnych i przyszłych użytkowników BPP.

 

"Piotrcoviana" - to baza danych na wszystkie opisywane w mediach tematy związane z życiem regionu, jednak niektóre dziedziny są w niej szczególnie bogato reprezentowane (kultura, oświata, historia, biografie zasłużonych osób, ekologia), inne zaś w stopniu bardziej okrojonym (polityka, gospodarka, sport).

Ukłonem w stronę czytelników, umożliwiającym sprawne i łatwe wyszukiwanie i ocenę przydatności materiałów na podstawie samych tylko opisów bibliograficznych, są towarzyszące tym opisom hasła przedmiotowe, słowa kluczowe będące nazwami opisywanych miejscowości oraz adnotacje. Hasła przedmiotowe, generalnie tworzone na podstawie Słownika Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej, są często uproszczone w związku z ograniczonym zakresem geograficznym i stosunkowo niewielką (nawet docelowo) objętością tej bazy danych. Kartoteka wzorcowa haseł przedmiotowych zaopatrzona jest w bogaty system odsyłaczy orientacyjnych i całkowitych.

Wszystkie dokumenty, na podstawie których sporządzane są opisy, dostępne są stale dla czytelników w czytelni lub wypożyczalni BPP (czasopisma - jedynie na miejscu).

Bieżące rekordy bibliograficzne uzupełniane są partiami kilka razy w ciągu roku.

 

 

 

Oprac. Sylwia Madalińska
Aktualizacja: 15.10.2015