Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 


PROGRAMY AUTORSKIE, PROJEKTY I PRZEDSIĘWZIĘCIA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM


 

Nazwa: Medialna podróż w krainę książki i informacji

Forma: Program autorski

Autor: Dagmara Roszkowska

 

Ogólna charakterystyka programu

Program ten w latach 2008-2010 realizowany był jako innowacja pedagogiczna, obecnie realizowany jest jako program autorski. Jest on ściśle związany z realizacją treści polonistycznych oraz edukacji czytelniczej i medialnej.

Program - to kompleksowe podnoszenie kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży oraz doskonalenie nauczycieli i wychowawców w zakresie wyszukiwania i wykorzystywania różnorodnych źródeł informacji. Celem przyświecającym jest "integracja" w różnorodnym znaczeniu: - integrowanie tradycyjnych form i metod pracy z nowoczesnymi i multimedialnymi, -integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk oraz dzieci z różną niepełnosprawnością, - integracja edukacji czytelniczej i medialnej z innymi treściami nauczania.

Zajęcia realizowane są m. in. z wykorzystaniem edukacyjnych programów multimedialnych, komputerów oraz projektora multimedialnego. Lekcje wzbogacane są metodami aktywizującymi, zabawami edukacyjnymi, grami multimedialnymi. Zajęcia integrowane są z edukacją plastyczną, regionalną, literacką, kulturalną.

Uczestniczą w nich uczniowie wszystkich poziomów kształcenia, wychowankowie domu dziecka oraz adresaci treści kształcenia specjalnego - uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Biblioteka Pedagogiczna w ramach programu aktywnie pracuje z dziećmi i młodzieżą ze środowisk wiejskich, wśród których oferta Biblioteki cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, wyrównując szanse edukacyjne uczniów tychże środowisk, poprzez oswajanie z nowoczesnymi technologiami.

Program wykorzystuje biblioterapię, szczególnie w czasie spotkań z dziećmi chorymi - pacjentami szpitala miejskiego- połączonymi z czytaniem bajek terapeutycznych.

Program ma również za zadnie integrowanie lokalnego środowiska oświatowo-kulturalnego. Biblioteka współpracuje z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w zakresie promowania placówki, jej usług i edukowania nauczycieli regionu piotrkowskiego.

W programie przewidziana jest także działalność informacyjna. Realizacja zapytań czytelniczych, skomplikowanych kwerend oraz informowanie o nabytkach i opracowanych tematycznych zestawieniach bibliograficznych odbywa się z wykorzystaniem różnorodnych kanałów komunikacyjnych usprawniających przepływ informacji oraz skracających czas oczekiwania na realizację zamówienia.

Program wspomaga działalność wydawnicza BPP. Biblioteka Pedagogiczna wydaje czasopismo fachowe w wersji internetowej skierowane do nauczycieli i bibliotekarzy. Pismo pn. "Warsztaty Bibliotekarskie" ma charakter poradnika wspierającego pracę nauczycieli i pedagogów.

Miejscem realizacji programu jest w zasadzie siedziba BPP, ale także siedziby innych placówek kulturalnych i oświatowych, korzystających z usług Biblioteki.

 

 

Nazwa: Multimedialna Pracownia Ekologiczna

Forma: Program autorski

Autor: Wiesława Olczykowska

 

Ogólna charakterystyka programu

Program ten realizowany był w latach 2008-2011 jako innowacja pedagogiczna. Obecnie realizowany jest jako program autorski.

Edukacja ekologiczna będąca jego celem nadrzędnym jest zgodna z zadaniami statutowymi BPP, choć zadania te nie są obligatoryjne dla placówek tego typu. Program nie stanowi dodatkowego kosztu, jej realizacja mieści się w przyznanym bibliotece budżecie.

Celem realizacji programu jest szerzenie wiedzy o przyrodzie, życiu roślin i zwierząt a także budowa od podstaw oraz przebudowa świadomości ekologicznej. Program koresponduje z treściami prozdrowotnymi, uwzględniając tematy związane ze zdrowym stylem życia.

Odbiorcami programu są dzieci i młodzież od klasy 0 do szkół ponadgimnazjalnych regionu piotrkowskiego. Biblioteka nie ma problemu z zapewnieniem sobie odbiorców programu, ponieważ działania proekologiczne poprzedzające jego realizację, odbiorców tych już jej zapewniły.

jest możliwy do realizacji dzięki posiadaniu przez BPP bogatego zasobu zbiorów tematycznych z zakresu wiedzy o przyrodzie, a więc o życiu na Ziemi we wszystkich jego przejawach, o zjawiskach w otaczającym świecie i ich wpływie na życie ludzi i całej przyrody, o degradacji środowiska przyrodniczego, potrzebie ochrony przyrody, parkach i rezerwatach przyrody, instytucjach i organizacjach proekologicznych. Biblioteka posiada zbiory na różnych nośnikach: na nośniku papierowym - książki, w tym zbiór wydawnictw albumowych, czasopisma tematyczne oraz na nośniku elektronicznym - filmy DVD, programy multimedialne, kasety VHS.

Również kwalifikacje zawodowe posiadane przez kadrę biblioteki a także istnienie odpowiednio wyposażonej pracowni edukacyjnej warunkują pozytywną realizację programu. Miejscem realizacji programu jest pracownia medialna.

Podstawę programową nauczania przedmiotów przyrodniczych na szczeblach nauczania od kl. 0 do szkół ponadgimnazjalnych program kształtuje wybiórczo, ponieważ jej zadaniem jest jej wspieranie, nie zaś systemowe nauczanie, co jest niemożliwe ze względu na specyfikę placówki. Kładziony jest za to szczególny nacisk na wybór interesujących materiałów do prezentacji, poszerzanie wiedzy uczniów o ciekawostki przyrodnicze, których nie ma w podręczniku szkolnym, zastosowanie ciekawych, aktywizujących metod dydaktycznych oraz wykorzystywanie w każdej lekcji posiadanych multimediów. Pokazywane są fragmenty z życia zwierząt i ptaków oraz roślin, fragmenty z życia mieszkańców mórz i oceanów, głosy zwierząt, zjawiska przyrodnicze, prezentowana jest Deklaracja Praw Zwierząt oraz sceny z ich okrutnego traktowania przez człowieka, przykłady degradacji środowiska naturalnego, klęski żywiołowe. Obrazy te sprzyjają kształtowaniu zachowań proekologicznych i poszanowania dla wszystkich istot żyjących na Ziemi.

Tematyka i sposób prezentowania uzależnione są od wieku uczniów. Szczególnie frapująca jest praca z małymi dziećmi, które bawią się i uczą przy muzyce, malują, grają w gry komputerowe, oglądają fragmenty filmów.

Zajęcia edukacyjne realizowane są metodami aktywizującymi, wśród których na uwagę zasługują:
- ćwiczenia praktyczne z użyciem komputera
- gry i zabawy dydakyczne
- burza mózgów
- mapa pojęciowa
- metaplan
- eksponujące (film)

Czasami zamiast zajęć sensu stricte edukacyjnych organizowane są projekcje posiadanych ciekawych filmów. W program wpisane są też konkursy dla uczniów.

Na wszystkie tego rodzaju zajęcia Biblioteka odnotowuje bardzo duże zapotrzebowanie ze strony środowiska edukacyjnego regionu piotrkowskiego.

Przyjeżdżają nawet wycieczki z odległych miejscowości. Współpracę z biblioteką cenią sobie szczególnie nauczyciele z małych szkół wiejskich gorzej wyposażonych w multimedia oraz techniczne środki odtwarzające.

Uczniom szkół ponadgimnazjalnych Biblioteka wypożycza również zbiory tematyczne, pomaga w znalezieniu literatury.

Jeżeli chodzi o nauczycieli, program wspiera ich dydaktycznie poprzez pomoc w dotarciu do literatury tematycznej, opracowywanie zestawień bibliograficznych i wykazów nowości tej literatury. Dla tej grupy odbiorców wydawany jest elektroniczny dodatek do pisma BPP "Warsztaty Bibliotekarskie"; tytuł dodatku - "Edukacja Ekologiczna". Dodatek prezentuje scenariusze i konspekty lekcji o treści ekologicznej opracowywane przez pracowników BPP oraz inne.

Dla nauczycieli bibliotekarzy w serwisie internetowym BPP utworzony jest dział "Ekologia", który wyodrębnia takie poddziały, jak np.: Działalność proekologiczna BPP, Internetowe serwisy ekologiczne, Bazy online dotyczące przyrody i ekologii, Czasopisma proekologiczne, instytucje, ośrodki i organizacje ekologiczne w powiecie piotrkowskim. Pełni on rolę informacyjno-promocyjną.

Materiał do ewaluacji programu stanowią : arkusze hospitacji zajęć dydaktycznych, karty kontroli wydziałów, notatki sporządzane przez nauczycieli-opiekunów grup uczniowskich, ankiety wypełniane przez dzieci i młodzież. Analiza i ocena pracy pracowni dokonywana jest w każdym szkolnym roku jej pracy przez dyrektora BPP - autora programu.

Podstawowe cechy programu:
1. Podjęcie się zadań wykraczających poza ramowy statut bibliotek pedagogicznych, realizacja w dużym wymiarze przez placówkę nieposiadającą uczniów zajęć dydaktycznych.
2. Prowadzenie bogatej działalności proekologicznej.
3. Prowadzenie wszystkich zajęć z wykorzystaniem zbiorów na elektronicznych nośnikach w nowocześnie wyposażonej pracowni medialnej, metodami aktywizującymi uczniów.
4. W zakresie działalności informacyjnej - prowadzenie informacji o zbiorach z wykorzystaniem nowoczesnych kanałów informacyjnych.
5. W zakresie działalności dydaktycznej dla nauczycieli - edukacja na łamach własnego pisma.

 

Inne programy realizowane w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim:

1) Program edukacyjny "O słownikach (i nie tylko), które są dobre na wszystko", autor - Renata Woźniakowska

2) Program edukacyjny "Planeta Małego Księcia", autor - Sylwia Kubicka

3) Program biblioterapeutyczny "Moje nastroje", autor - Beata Adamus

4) "Komputer i multimedia w nauczaniu przyrody w szkole podstawowej", autor - Aneta Gnyp

5) Techniczny program "CDS/ISIS w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim", autor - Dagmara Roszkowska

6) Program praktyk zawodowych w BPP, autor - Dorota Bańska

7) Program wspomagania. Kompleksowe wsparcie szkół i placówek oświatowych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim. 2013-2015

 

Projekty aktualne:

1) Tydzień Bibliotek

2) Dzień Odkrywania Talentów

3) Kreatywny Dzień Kobiet

4) Targi Wydawnictw Edukacyjnych

5) Akademia Mistrzów Gry - cykl warsztatów gier fabularnych (we współpracy z Piotrków Dungeon)

6) zGRAna Biblioteka

7) Spotkania Kratywne, czyli warsztaty artystyczno-rękodzielnicze w BPP

8) Kampania edukacyjna EKO-WYZWANIA


Projekty zakończone:

1) Łódzkie bardziej francuskie - 2014

2) Rok 2013 - rokiem Juliana Tuwima

3) Z folklorem w tle

4) Bądź piękna i odstresowana na wiosnę

 

Przedsięwzięcia:

1) "Warsztaty Bibliotekarskie. czasopismo nie tylko dla bibliotekarzy", redaktor naczelna Dagmara Roszkowska - http://warsztatybibliotekarskie.pedagogiczna.edu.pl/

2) "News. Internetowa informacja oświatowo-kulturalna Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim" - przedsięwzięcie promujące bibliotekę, autor: Aneta Gnyp

3) "Sonda. Internetowe badania ankietowe" - badanie opinii użytkowników, autor: Dagmara Roszkowska

4) "Rzecznik prasowy. Media Relations w Bibliotece Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb." , ,autor: Sylwia Kubicka

5) Przedsięwzięcie "Cała Polska czyta dzieciom", autorzy: Aneta Gnyp, Sylwia Brzeżańska, Sylwia Kubicka

6) "Czytelniku, podaruj książce drugie życie" - przedsięwzięcie Wydz. Udostępniania mające na celu pozyskiwanie zbiorów

7) "Kocie adopcje. Serwis internetowy BPP patronem medialnym" - przedsięwzięcie wspierające program ekologiczny, autor: Dagmara Roszkowska

8) "Biblioteka Pedagogiczna dla..." - cykl informacyjnych spotkań panelowych, promujących zbiory i usługi BPP dla różnych grup nauczycieli, przedsięwzięcie Wydziału WPSiPO

 

Prz

 

Aktualizacja: 29.09.2015


© Biblioteka Pedagogiczna