Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e 
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

CZASOPISMA PRZYRODNICZE I EKOLOGICZNE

 

Poniższy spis zawiera większość periodyków dostępnych na rynku wydawniczym poświęconych całkowicie lub częściowo ekologii oraz zagadnieniom pokrewnym a także tych drukujących dodatki ekologiczne. W wykazie umieszczono czasopisma ukazujące się w wersji drukowanej lub w wersji online, podano adresy internetowe stron WWW, na których można znaleźć pełne teksty artykułów, ich fragmenty lub informacje zawierające charakterystykę czasopisma i jego zakres tematyczny.

Poniższa lista czasopism nie jest wykazem periodyków prenumerowanych przez BPP.

Czasopisma prenumerowane przez BPP poruszające na swych łamach problemy dotyczące ekologii i zagadnień przyrodniczych są wymienione i pokrótce scharakteryzowane w dziale CZASOPISMA.

 

ACTA PALAEBOTANICA
http://www.ib-pan.krakow.pl/ibwyd/ib-online/actpal-online.html
(wydaw. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)

AGRO-SERWIS
http://www.agroserwis.pol.pl/wordpress/
To ogólnopolski ilustrowany dwutygodnik dla rolników, biznesu rolnego i firm z otoczenia rolnictwa, ukazujący się od 1992 r.

ALU WIEŚCI
http://www.recal.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=9%3Anowe-qalu-wieciq&Itemid=49
(wydaw. Fundacja na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych)
Periodyk poświęcony problemom rynku aluminium, kampaniom prowadzonym przez Fundację RECAL, konkursom dla szkół i przedszkoli, działaniom edukacyjnym.

ARCHIWUM OCHRONY ŚRODOWISKA
Kwartalnik wydawany przez Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu.

ARKADIA
(wydaw. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne "Kolektyw Automistów)
Pismo poświęcone zagadnieniom związanym z prawami zwierząt i prawami człowieka.

ASOCJACJE
(wydaw. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych "Asocjacje")

AURA
http://www.aura.krakow.pl/
(wydaw. Sigma-Not Sp. z o.o. Warszawa)
Miesięcznik popularnonaukowy o zasięgu ogólnokrajowym poświęcony ekologii, kształtowaniu i ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami. Czasopismo zawiera dodatek ekologiczny dla szkół oraz stały dział "Środowisko a zdrowie". Pismo Naczelnej Organizacji Technicznej.

BIOLOGIA W SZKOLE
(wydaw. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne na zlecenie MEN)
Dwumiesięcznik dla nauczycieli przyrody i biologii na wszystkich poziomach nauczania i w różnych typach szkół.

BIONOTATKI
http://www.bionotatki.com/
Czasopismo internetowe "Bionotatki" od 2006 roku informuje i pomaga w nauce. Jego czytelnikami są uczniowie, studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane szeroko pojętą biologią. Serwis tworzony jest przez pasjonatów i dla pasjonatów, ale także dla osób, które chcą, by biologia nie była tylko przykrym obowiązkiem szkolnym. Na www.bionotatki.com można znaleźć bieżące informacje m.in. na temat ekologii i ochrony przyrody, zapowiedzi imprez naukowych i konkursów oraz fotorelacje z nich a także ciekawostki i artykuły.

BIOSKOP : nauka w służbie natury
(wydaw. "Malamut")
kwartalnik

BIULETYN INFORMACYJNY LASÓW PAŃSTWOWYCH
http://www.lasy.gov.pl/dokumenty/biuletyn-informacyjny-lasow-panstwowych
Miesięcznik wydawany przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.

BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZYSIEKU

BIULETYN INSTYTUTU GOSPODARKI ODPADAMI
Kwartalnik

BIULETYN Instytutu na Rzecz Ekorozwoju
Tematyka związana z różnymi aspektami ochrony środowiska.

BIULETYN OTWARTY OKRĘGU LUBUSKIEGO POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO

BIULETYN ORGANIZACYJNY Ligi Ochrony Przyrody
(wydaw. Zarząd Główny LOP)

BIULETYN POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO
(wydaw. Zarząd Główny Polskiego Klubu Ekologicznego)
Cd.: Natura i Kultura

BIZNES I EKOLOGIA
Periodyk ukazujący się nieregularnie.

BOCIEK
http://www.kp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=146
Biuletyn przeznaczony przede wszystkim dla członków Klubu Przyrodników. Ukazuje się drukiem od roku 1983.

CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ
(wydaw. Instytut Ochrony Przyrody PAN)
Dwumiesięcznik popularnonaukowy propagujący zagadnienia i osiągnięcia ochrony przyrody w Polsce i zagranicą. Jest organem Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Ukazuje się od 1945 r.

CZŁOWIEK I ŚRODOWISKO
http://czlowiekisrodowisko.igpim.pl/
(wydaw. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej)
Kwartalnik poświęcony gospodarce przestrzennej i innym zagadnieniom związanym z kształtowaniem środowiska człowieka.

CZYSTA ENERGIA
http://www.czystaenergia.pl/
(wyd. ABRYS Sp. z o.o.)
Miesięcznik ogólnopolski ukazujący się od września 2001 r. Poświęcony sprawom związanym z energią przyjazną środowisku, niekonwencjonalnym w tym odnawialnym jej źródłom oraz technologiom wytwarzania zgodnym z zasadami ochrony środowiska, a także sprawom poszanowania energii i poprawy efektywności energetycznej.

DZIKIE ŻYCIE
http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie
(wydaw. Stowarzyszenie Pracownia Na Rzecz Wszystkich Istot)
Miesięcznik Stowarzyszenia Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i Native Forest Network Polska, poświęcony jest ochronie dzikiej przyrody i bioregionalizmowi oraz popularyzowaniu nurtu głębokiej ekologii. Pismo istnieje także w wersji elektronicznej.

ECHA LEŚNE
http://www.lasy.gov.pl/zakladki/aktualnosci/echa-lesne-w-nowej-odslonie
Miesięcznik Przyrodniczo-Kulturalny Leśników. Magazyn dostępny online w formacie .pdf.

EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA
http://ebis.ibe.edu.pl/
Kwartalnik dla nauczycieli biologii, przyrody, ochrony środowiska, nauczycieli akademickich zajmujących się naukowo problemami dydaktyki oraz wszystkich zainteresowanych kształtowaniem postaw i wpływaniem na świadomość środowiskową. Czasopismo ma na celu podnosić poziom nauczania przedmiotów przyrodniczych, przekazywać informacje o osiągnięciach dydaktyków, zachęcać nauczycieli do udziału w badaniach naukowych, promować programy i podręczniki oraz pomagać w awansie zawodowym.

EKOBAŁTYK
(wydaw. Fundacja EkoBaltic)

EKOGMINA : zielona energia
(wydaw. Fundacja Promocji Gmin Polskich)
dwumiesięcznik

EKO DOM W KRAJU I NA ŚWIECIE
Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Gospodarstwa Domowego.

EKO I MY - Poradnik Ekologiczny
http://www.most.org.pl/ekoimy/
(wydaw. Agencja Wydawnicza Eko Medium)
Miesięcznik przeznaczony dla młodzieży, urzędów miast i gmin oraz wszystkich zainteresowanych ekologią.

EKOINŻYNIERIA
Dwumiesięcznik.

EKOLOGIA
(wydaw. "Infomax")

EKOLOGIA DZIŚ
(wydaw. Polskie Towarzystwo Ekologiczne)

EKOLOGIA I TECHNIKA
http://www.btn.utp.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=83
(wydaw. Bydgoska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i Bydgoskie Towarzystwo Naukowe)

EKOLOGIA I RYNEK
(wydaw. New Business Look)
miesięcznik

EKONATURA
(wyd. Stowarzyszenie Ekonatura Polskie Centrum Edukacji, Promocji Produktów i Urządzeń Ekologicznych)

EKONOMIA I ŚRODOWISKO
(wydaw. Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych)

EKOPARTNER
(wydaw. Fundacja Green Park Warszawa)
Miesięcznik ogólnopolski. Profesjonalne pismo poruszające tematy związane z ochroną i zarządzaniem środowiskiem oraz promocją nowych technologii. Pismo jest zalecane przez MEN jako lektura uzupełniająca dla szkół i wyższych uczelni.

EKO-PROBLEMY
Kwartalnik ukazujący się na rynku wydawniczym od 1992 roku, poświęcony zagadnieniom ochrony środowiska. Do 2004 r. wydawcą był PROCHEM, a od 2005 r. Fundacja "Czysta Woda", której głównym sponsorem pozostaje PROCHEM. Od 2007 roku wydawanie kwartalnika zostało zawieszone.

EKOPROFIT - Finanse, Technologie, Prawo
(wydaw. Telpress- Agencja Telewizyjno-Prasowa S.C.)
Specjalistyczny kwartalnik traktujący o związkach ochrony środowiska z rozwojem gospodarczym kraju. Na jego łamach wypowiadają się politycy, przedsiębiorcy, menedżerowie oraz uznane autorytety naukowe.

EKO RADEK
http://www.ekoradek.po.opole.pl/
Internetowe wydanie Biuletynu Akademickiego Stowarzyszenia Ekologicznego Klubu Ekoinżyniera adresowane do wszystkich osób interesujących się sprawami ekologii i ochrony środowiska.

EKOŚWIAT - OGÓLNOPOLSKI MIESIĘCZNIK EKOLOGICZNY
(wydaw. EkoŚwiat)
Miesięcznik poświęcony ekologii, ochronie środowiska i edukacji ekologicznej. W przystępny sposób wskazuje na cel i sposoby chronienia środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności młodzieży szkolnej, dzieci przedszkolnych oraz organizacji młodzieżowych. Poradnik dla nauczycieli jak efektywnie uczyć ekologii.
Od 2010 roku - zawieszony.

EKOTECHNIKA
Ogólnopolski kwartalnik o technice w ochronie środowiska.

ENFOŚ - Miesięcznik Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

FLORA SŁODKOWODNA POLSKI
(wydaw. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie)

GAZETA GMIN, POWIATÓW I WOJEWÓDZTWA RP
Numer Specjalny - wrzesień 2000 r.
Tematyka: edukacja ekologiczna, gospodarka odpadami, utylizacja śmieci, prawo ochrony środowiska, recykling, normy dotyczące odpadów w EU, omówienie cyklu konferencji "Ochrona Środowiska -działalność samorządów terytorialnych w aspekcie integracji z UE" Dodatek Specjalny - listopad 2000 r. - "Ekologia - czysta woda, ścieki"
Tematyka: finansowanie inwestycji ekologicznych, integracja Polski z UE, czystość wód, gospodarka ściekami.

GREEN HORIZON
http://greenhorizon.rec.org/

GOSPODARKA WODNA
Kwartalnik poświęcony sprawom budownictwa wodnego, dróg wodnych, portów, sił wodnych, melioracji oraz zagadnieniom ekonomicznym i prawniczym z dziedziny gospodarki wodnej
(wyd. Naczelna Organizacja Techniczna)

INFORMACJA O PRAWIE EKOLOGICZNYM
(wydaw. Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska we Wrocławiu)

INŻYNIERIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
(wydaw. Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej)

JEZIORANIN
(wydaw. Gminny Ośrodek Kultury "Strażak" w Jeziorach Wielkich)
Już się nie ukazuje.

KLUB "CZE-NE-KA"
http://www.czeneka.org/index.php?dzial=wydawnictwa_10
Czasopismo Fundacji
Przyjaźni Ludzi i Zwierząt

KOŃ POLSKI
http://www.konpolski.pl
Pismo miłośników koni.

KROPLA - MAGAZYN EKOLOGICZNY
http://kropla.eko.org.pl/newkropla/index.php?pismo=34
(wydaw. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju)

KRÓLESTWO PRZYRODY. MAGAZYN ILUSTROWANY
Kwartalnik.

KULON
http://m-sto.org/index.php?option=com_content&view=category&id=65&Itemid=120
(wydaw. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne i Kozienicki Park Krajobrazowy)
Regionalne czasopismo przyrodnicze, wydawane z częstotliwością - dwa zeszyty w ciągu roku (w latach 1996-2005), od roku 2006 - rocznik. Ukazuje się od roku 1996.

 

LAS POLSKI
http://www.laspolski.net.pl/index.html
Niezależne czasopismo branżowe leśników. Ukazuje się od 1921 r., obecnie w cyklu dwutygodniowym. Podejmuje tematykę z zakresu leśnictwa, ochrony przyrody.

MAZOWIECKA EKOLOGIA
(wydaw. Radomska Agencja Prasowa)
Przestało ukazywać się.

MÓJ PIES
http://www.psy.pl
Miesięcznik

NATIONAL GEOGRAPHIC POLSKA
http://www.national-geographic.pl/
(wydaw. Towarzystwo National Geographic)

NASZE AKWARIUM
http://www.akwarium.pl/
Magazyn akwarystyczny

NASZE ŚRODOWISKO: biuletyn informacyjny Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(wydaw. NFOŚiGW)
kwartalnik

NOWE ECHO PODLASIA
(wydaw. Siedlecka Oficyna Wydawnicza "Podlasie" Sp. z o.o.)
Pismo zawiera dodatek ekologiczny EKO ECHO.
Tygodnik.

NOWOCZESNE ROLNICTWO
(wydaw. Centralna Biblioteka Rolnicza)
Przestało ukazywać się.

OCHRONA POWIETRZA I PROBLEMY ODPADÓW
Dwumiesięcznik naukowo-techniczny poświęcony zagadnieniom ochrony środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem.
(wydaw. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne EkoEdycja)

OCHRONA PRZYRODY = NATURE CONSERVATION
(wydaw. Polska Akademia Nauk. Instytut Ochrony Przyrody)
rocznik

OCHRONA ŚRODOWISKA
(wydaw. Wydawnictwa Prawnicze PWN)
miesięcznik

OCHRONA ŚRODOWISKA W PRAKTYCE: aktualności prawne, interpretacje, sprawozdania
miesięcznik

ODPADY I ŚRODOWISKO: prawo, finanse, technika, organizacja
(wydaw. Dziennikarska Agencja Wydawnicza "Maxpress")
dwumiesięcznik

OIKOS - BIULETYN
Wydawany przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka.

PARKI NARODOWE
Kwartalnik.
(wydaw. Krajowy Zarząd Parków Narodowych)

PARKI NARODOWE I REZERWATY PRZYRODY
(wydaw. Białowieski Park Narodowy)

 

PLANETA ZWIERZĄT
http://www.planetazwierzat.pl/
Ogólnopolski dwutygodnik o zwierzętach domowych i hodowlanych. Artykuły i duża ilość ogłoszeń drobnych.

POZNAJ SWÓJ KRAJ
(wydaw. Oficyna Wydawnicza "AMOS")
Miesięcznik krajoznawczo-turystyczny.

POZNAJ ŚWIAT
http://www.poznaj-swiat.pl/
miesięcznik
(wydaw. Poznaj Świat S. A.)

POZNAJMY LAS. DWUMIESIĘCZNIK DLA  MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH, KTÓRYM NIEOBOJĘTNE SĄ SPRAWY LASU
http://www.poznajmylas.com.pl/
(wydaw. Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk)

PRAWO I ŚRODOWISKO
Kwartalnik poświęcony prawnym aspektom ochrony środowiska.
(wydaw. Dziennikarska Agencja Wydawnicza "Maxpress")

PROBLEMY EKOLOGII
Ogólnopolskie czasopismo naukowe wydawane przez Górnośląską Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Mysłowicach oraz Wyższą Szkołę Ekonomii i Administracji w Bytomiu. Dwumiesięcznik adresowany jest do pracowników nauki, studentów, nauczycieli, pracowników administracji państwowej i samorządowej oraz osób zajmujących się zawodowo ochroną środowiska. Jest czasopismem interdyscyplinarnym poświęconym problematyce zrównoważonego  i trwałego rozwoju. Tematyka publikowanych prac dotyczy: prawa i ekonomii, problemów globalizacji, stanu i technologii oczyszczania środowiska, gospodarki przestrzennej i problemów logistyki, ochrony bioróżnorodności, ekofilozofii, socjologii i bioetyki oraz edukacji ekologicznej.

PROBLEMY OCEN ŚRODOWISKOWYCH
http://ekokonsult.pl/38.html
Kwartalnik. (wydaw. Eko-Konsult Biuro Projektowo-Doradcze)

PRZEGLĄD LEŚNICZY
http://www.przegladlesniczy.com.pl/
Miesięcznik adresowany jest do leśników, drzewiarzy i myśliwych.

PRZYJACIEL PIES
http://www.pies.pl
Miesięcznik

PRZYRODA POLSKA
(wyd. Liga Ochrony Przyrody)
Czasopismo ekologiczne o ochronie przyrody w Polsce i na świecie ukazujące się w trybie miesięcznym. Bogato ilustrowane zdjęciami przyrodniczymi.

PRZYRODA WOKÓŁ NAS - PTAKI
Biuletyn Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
Porusza problem ochrony ptaków oraz edukacji w dziedzinie ornitologii.

PSUBRATY
Kwartalnik praw zwierząt i ekologii.
Od czerwca 2000 r. wydawanie kwartalnika wstrzymano.

PSY I MY
http://www.psyimy.pl/

Kwartalnik kynologiczny

PTAKI POLSKI
(wydaw. "Aves")
kwartalnik

PTASI ŚWIAT
(wydaw. "Papuzie Gadanie" Sp. z o.o.)

PUSZCZA. BIULETYN INFORMACYJNY TOWARZYSTWA OCHRONY PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
Biuletyn wydawany był w latach 1996-1998.

 

PUSZCZA KAMPINOSKA. KWARTALNIK KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Kwartalnik propagujący idee ochrony przyrody oraz walory historyczne i kulturowe Puszczy Kampinowskiej.

PUSZCZYK
Czasopismo dla dzieci i młodzieży.
Wydawca - Białowieski Park Narodowy.

RZECZPOSPOLITA
http://www.rp.pl/temat/9129.html
(wydaw. Presspublika Sp. z o.o.)
Zawiera dodatek ekologiczny na kolumnie "Nauka" - Ekologia.

SALAMANDRA
(wydaw. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra")
Pismo poświęcone problematyce ochrony środowiska. Bogato ilustrowane.

SYLWAN
http://sylwan.ibles.waw.pl/pls/apex/f?p=105:1:0
Miesięcznik Polskiego Towarzystwa Leśnego.

ŚRODOWISKO
Dwutygodnik. (wydaw. Dziennikarska Agencja Wydawnicza "Maxpress")

ŚRODOWISKO I ROZWÓJ: biuletyn Ministerstwa Środowiska
(wydaw. MŚ)
dwumiesięcznik

ŚWIATŁO I ŚRODOWISKO. KWARTALNIK POŚWIĘCONY INŻYNIERII OŚWIETLENIOWEJ
Pismo wydawane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy POLAM oraz Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej w Warszawie.

TEN ŚWIAT
(wydaw. Polski Klub Ekologiczny - Okręg Wielkopolska)

THE BULLETIN
Biuletyn Regionalnego Centrum Ekologicznego na Europę Środkową i Wschodnią
Anglojęzyczny kwartalnik poświęcony ważnym wydarzeniom w ochronie środowiska w 15 krajach.

WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE
http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/index.html
Czasopismo posiada dodatek "Edukacja Ekologiczna" redagowany przez pracowników Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim oraz współpracujących z nią nauczycieli. Zawiera scenariusze lekcji, teksty poświęcone wychowaniu ekologicznemu, tematyczne zestawienia bibliograficzne itp. Pismo od roku 2004 istnieje w wersji online.

WEGETARIANIN
(wydaw. Towarzystwo Wegetarian)
Problematyka dotyczy wegetarianizmu, zdrowia, ekologii.

WEGETARIAŃSKI ŚWIAT
(wydaw. Oficyna Wydawnicza "Vega")

WIADOMOŚCI EKOLOGICZNE
Kwartalnik poświęcony ekologii i ochronie środowiska wydawany przez Instytut Ekologii Polskiej Akademii Nauk oraz Oficynę Wydawniczą PAN.
Przestało ukazywać się.

WILCZA SIEĆ
(wydaw. Stowarzyszenie dla Natury WILK)
Pismo dotyczy ochrony ssaków drapieżnych.
kwartalnik

 

WSZECHŚWIAT
http://www.wszechswiat.agh.edu.pl/
(wydaw. Polskie Towarzystwo Przyrodników)

ZDROWA ŻYWNOŚĆ - ZDROWY STYL ŻYCIA
(wydaw. Polskie Towarzystwo Promocji Zdrowego Życia i Żywności)
Ogólnopolski kwartalnik propagujący zdrowy styl życia, turystykę, żywność ekologiczną, radzi jak zapobiegać chorobom, promuje producentów oraz technologie przyjazne człowiekowi stosowane w różnych dziedzinach.

ZESZYTY NAUKOWE WSHE
Tom VI - OCHRONA ŚRODOWISKA
poświęcony jest w całości problemom ekologii i przyrody. Omawia ogólne zagadnienia ochrony środowiska na tle polityki Unii Europejskiej oraz w odniesieniu do badań regionalnych. Szczegółowo podejmuje problematykę działań proekologicznych w województwie kujawsko-pomorskim.

ZIELONA LIGA
http://www.zielona-liga.pl/zl/biezacy.htm
(wydaw. Górnośląska Oficyna Wydawnicza S A)

ZIELONA PLANETA
http://www.ekoklub.wroclaw.pl/index3.php?link=l09
Dwumiesięcznik Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego.

ZIELONE BRYGADY - Pismo Ekologów
http://www.zb.eco.pl/publication/zawieszenie-wydawania-zielonych-brygad-p2754l1
Miesięcznik, którego artykuły poświęcone są Ruchowi Zielonych, ochronie środowiska i przyrody, prawom człowieka i zwierząt oraz wegetarianizmowi. Przestało ukazywać się.

ZIELONE MIASTO : magazyn zielonej polityki, cywilizacji i stylu życia
(wydaw. Zielony Instytut)
dwumiesięcznik

ZIELONY BIULETYN: kwartalnik przyrodniczy : edukacja ekologiczna i ochrona przyrody
(wydaw. LOP)
kwartalnik

ZMIANY KLIMATU. BIULETYN INFORMACYJNY
Pismo wydawane przez Instytut Ochrony Środowiska oraz Ośrodek Ochrony Klimatu w Warszawie.

ZWIERZĘTA I MY
(wydaw. Fundacja i redakcja "Zwierzęta i My")
Problematyka pisma dotyczy ochrony zwierząt.

ŻYJĄCA PLANETA : biuletyn WWF Polska
(wydaw. WWF Polska)
kwartalnik

 


 

BAZA CZASOPISM
http://bazy.ngo.pl
Baza stworzona przez Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych. W dziale Ekologia i ochrona środowiska opracowanych jest 71 tytułów wraz z charakterystyką i danymi teleadresowymi.

 

Oprac. Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
Aktualizacja: 11.09.2013


© Biblioteka Pedagogiczna