Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

 


INSTYTUCJE I ORGANIZACJE
PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNĄ W POWIECIE PIOTRKOWSKIM

 

 

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
adres:
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon: 44 649-50-77
faks: 649-50-77
e-mail: pracownia@pedagogiczna.edu.pl
adres URL: http://www.pedagogiczna.edu.pl
dyrektor: mgr Wiesława Olczykowska
zakres działalności:
edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, gromadzenie i udostępnianie źródeł informacji z zakresu ekologii i ochrony środowiska, opracowywaniem działu "Edukacja Ekologiczna" w kwartalniku "Warsztaty Bibliotekarskie", prowadzenie działalności pracowni multimedialnej o profilu ekologicznym

LEŚNA OSADA EDUKACYJNA
adres: Koło 115
telefon: 694-40-88-78
44 645-18-57
faks:
e-mail:
adres URL:
osoba odpowiedzialna: Paweł Kowalski
zakres działalności:  wycieczki ścieżkami ekologicznymi, lekcje prowadzone przez nauczycieli według własnego programu, kontakt ze zwierzętami trzymanymi w osadzie (konie, kozy, dzik, myszołów, sokół) oraz praktyczne działania na rzecz przyrody (wykonywanie i wieszanie budek lęgowych, dokarmianie zwierząt, "sprzątanie świata").

WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
adres: ul. Dąbrowskiego 13
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon: 44 649-65-66;
649-54-79
e-mail: biuro@wodn.piotrkow.pl
adres URL: http://wodn.piotrkow.pl/portal/
dyrektor: mgr Dariusz Magacz

zakres działalności: kursy i szkolenia z zakresu edukacji prozdrowotnej i ekologicznej, publikacje o tematyce ekologicznej w kwartalniku "Forum Nauczycielskie"

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 26 O PROFILU EKOLOGICZNYM
adres: ul. Wojska Polskiego 133a
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon: 44 7339039
faks: 44 7339039
e-mail: ps26@poczta.onet.pl
adres URL: http://www.ps26.fc.pl/
dyrektor: mgr Iwona Borzędowska
zakres działalności: edukacja ekologiczna, organizowanie akcji na rzecz ochrony środowiska, współpraca z innymi placówkami, uczestnictwo w międzynarodowej sieci przedszkoli o profilu ekologicznym

PTTK 
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
adres:
pl. Czarneckiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon: 44 732-36-63
faks: 44 732-36-63
e-mail: biuro@pttkpiotrkow.nonprofit.pl
adres URL: http://www.pttkpiotrkow.pl/rajdy.html
prezes: Mirosław Ratajski
zakres działalności: Głównym celem PTTK jest: rozwijanie turystyki i krajoznawstwa; krzewienie zamiłowań krajoznawczych i umiejętności turystycznych; szerzenie kultury i turystyki, wykorzystanie poznawczych, wychowawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów turystyki; szerzenie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego człowieka oraz wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie; aktywne uczestniczenie w ochronie zabytków i innych dóbr kultury; szkolenie kadr przewodnickich, organizatorów turystyki; prowadzenie Młodzieżowej Szkoły Turystyki.

TECHNIKUM KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Wł. St. Reymonta
adres: ul. Broniewskiego 16
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon: 44 649-57-62
faks: 44 648-65-65
e-mail: budowlanka@os.pl
adres URL: http://zsp3.piotrkow.pl/news.php
dyrektor: Leszek Klepiński
zakres działalności:

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA, REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
URZĘDU MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
adres: ul. Szkolna 28
telefon: 44  732-18-47
faks: 44 732-18-43
e-mail: e-urząd@piotrkow.pl ; e.dobrowolska@piotrkow.pl
adres URL: http://www.bom.piotrkow.pl
kierownik: Ewa Dobrowolska
zakres działalności:
Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie:
- ochrony przyrody
- ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami i hałasem
- w zakresie gospodarki odpadami
- w zakresie prawa wodnego.
przekazywanie informacji z zakresu rolnictwa dla rolników z terenów miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Rejestracja zwierząt egzotycznych.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
adres: ul. Bawełniana 18
97-300 Piotrków Trybunalski
telefon:
44 648-67-77
faks:
44 646-46-65
e-mail:
monitoring@delpiotrkow.net
adres URL:
Kierownik delegatury:
mgr Marcin Wężyk

zakres działalności: kontrolna, laboratoryjna (ocena stanu środowiska - Wydział Monitoringu, kontrola przepisów o ochronie środowiska - Wydział Inspekcji, likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, realizacja zleceń klientów zewnętrznych)

ZESPÓŁ NADPILICZNYCH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH
adres: 97-310 Moszczenica
telefon: 44 616-82-26 (zarząd);
faks: 44 616-82-27
e-mail: znpk_moszczenica@pro.onet.pl
adres URL: http://www.znpk.com.pl/znpk
dyrektor: mgr Piotr Wypych
zakres działalności: zachowanie, ochrona i udostępnianie cennych przyrodniczo obszarów będących pozostałoś
ci
ą Puszczy Pilickiej oraz fragmentów Wyżyny Przedborskiej wraz z doliną Czarnej Włoszczowskiej (Przedborski Park Krajobrazowy, Sulejowski Park Krajobrazowy, Spalski Park Krajobrazowy); ochrona obejmuje wszelkie działania:
- niedopuszczające do lokalizacji przemysłu na tym terenie,

- ograniczające zanieczyszczanie wód,
-
powstrzymujące zaśmiecanie lasów, torfowisk, mokradeł, otoczenia zabytków przyrody i kultury,
- ograniczające nadmierną urbanizację,
- sprzyjające realizacji konserwatorskiej ochrony przyrody
- niedopuszczające do lokalizacji urządzeń technicznych zakłócających ład przestrzenny

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH
CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO IM. W. WITOSA W BUJNACH

adres: Bujny 94, ul. Piotrkowska 30 97-371 Wola Krzysztoporska
telefon: 44 647-25-59
faks: 647-25-59
e-mail: bujny@pt.onet.pl
adres URL: http://zsrckpbujny.com/
dyrektor: mgr Sławomir Piętakiewicz
zakres działalności: kształcenie w profilach pokrewnych ochronie środowiska i ochronie przyrody - Technikum Leśne, Technikum Weterynaryjne, Technikum Architektury Krajobrazu, edukacja ekologiczna (Koło Ligi Ochrony Przyrody, Sekcja Ornitologiczna), regularny udział w akcjach związanych z ochroną przyrody (np. Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych, Chrońmy Kasztanowce itd.)

nowce itd.). 

Oprac. Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
Aktualizacja: 20.01.2014


© Biblioteka Pedagogiczna