Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski tel./fax : 0(prefix)44 649-50-77 http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

DZIAŁALNOŚĆ PROEKOLOGICZNA
BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

 

Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim w swojej działalności realizuje wiele zadań poświęconych edukacji ekologicznej. Gromadzi zbiory pomocne nauczycielom przy realizowaniu ścieżki ekologicznej w szkołach i przedszkolach; przygotowuje zestawienia bibliograficzne dotyczące edukacji ekologicznej na zamówienie nauczycieli, które są rozsyłane do szkół objętych patronatem Biblioteki Pedagogicznej w Piotrkowie Tryb. i jej filii: w Opocznie, Tomaszowie Maz., Bełchatowie i Radomsku; opracowuje scenariusze imprez oraz materiały wzorcowe do wykorzystania w szkole; organizuje lekcje biblioteczne dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkolaków - w 2008 roku w siedzibie BPP odbyło się 76 lekcji o tematyce ekologicznej. Na stronach internetowych Biblioteki znajduje się wykaz prenumerowanych czasopism ekologicznych oraz tych znajdujących się w Internecie, odnośników do elektronicznych informacyjnych serwisów ekologicznych, baz danych o tematyce przyrodniczej a także ośrodków i instytucji proekologicznych obejmujących swoją działalnością powiat piotrkowski.

Edukacja ekologiczna jest bardzo ważnym zagadnieniem w dobie "nowej edukacji", dlatego BPP pragnie aktywnie uczestniczyć w jej realizacji. Zainteresowanie nauczycieli tematyką ekologiczną wciąż wzrasta, ale w dobie rozwoju technologii informacyjnych wzrastają też wymagania, którym Biblioteka pragnie sprostać na poziomie w pełni zadowalającym czytelnika, chodzi głównie o dostęp do Internetu, wolny dostęp do komputerów, możliwość przetwarzania informacji w formie wydruków, wysyłki elektronicznej.

Docierają do nas coraz to nowe informacje o zagrożeniach przyrody, jakie niesie za sobą rozwój cywilizacji, dlatego uwrażliwianie na ochronę środowiska naturalnego należy rozpocząć od najmłodszych lat. Ogromną rolę do odegrania mają tutaj przedszkola, szkoły, a Biblioteka Pedagogiczna służy właśnie im, wyznaczając nauczycielom kierunki pracy dydaktyczno-wychowawczej poprzez dostarczanie informacji. Efekt ekologiczny jest tutaj oczywisty, choć trudno go zmierzyć i określić czasowo. Chodzi o oddziaływanie na umysły ludzi, a to niewątpliwie proces długotrwały i wielokierunkowy. Biblioteka Pedagogiczna jest jednym z jego ogniw.

"Edukacja Ekologiczna" w "Warsztatach Bibliotekarskich"

Od października 2000 roku BPP wydaje pismo - kwartalnik "Warsztaty Bibliotekarskie" kierowane do nauczycieli bibliotekarzy szkolnych wszystkich szkół różnych szczebli. W roku 2007 pismo rozszerzyło swój zasięg oddziaływań na szerszy krąg odbiorców. Od pierwszego numeru zamieszczamy w piśmie wkładkę "Edukacja Ekologiczna", w której propagujemy treści związane z ekologią i ochroną środowiska wśród nauczycieli bibliotekarzy szkolnych, którzy zdobyte w ten sposób informacje wykorzystują w kontaktach z nauczycielami realizującymi i wspierającymi ścieżki ekologiczne w swoich szkołach. W ten sposób informacje dotrą również do uczniów. Na łamach pisma prezentujemy także pisma i książki o tematyce ekologicznej oraz poświęcone jej zestawienia bibliograficzne dla nauczycieli. Zapraszamy do współpracy nauczycieli, którzy realizują ścieżki ekologiczne w szkołach i przedszkolach, aby dzielili się swoimi doświadczeniami na łamach pisma. W ten sposób czytelnicy otrzymują konkretne informacje, a nawet pomysły, które mogą wykorzystać w swoich środowiskach, co niewątpliwie ma wpływ na wychowanie ekologiczne. Od 2004 roku pismo ukazuje się w wersji online pod adresem: http://pedagogiczna.edu.pl/warsztat/index.html. Pismo posiada także listę mailingową subskrybentów, do których regularnie dystrybuowane są informacje o nowych numerach pisma oraz innych zmianach.

Pracownia medialna o profilu ekologicznym

W związku z rosnącym zainteresowaniem pedagogów wychowaniem ekologicznym, Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim udostępnia nauczycielom i ich wychowankom aktualne informacje dotyczące edukacji ekologicznej za pomocą nowoczesnych nośników informacji. W tym celu została utworzona pracownia medialna o profilu ekologicznym, w której znajdują się: osiem stanowisk komputerowyvh z dostępem do Internetu; dwa skanery; drukarka, za pomocą której, na życzenie nauczycieli, są drukowane materiały z Internetu i tematyczne zestawienia bibliograficzne; regały, na których są wystawiane wydawnictwa propagujące treści proekologiczne, przyrodnicze (książki, czasopisma, zbiory specjalne) - czytelnicy otrzymują fachowe porady na temat zawartości poszczególnych pozycji i ich przydatności w pracy z dziećmi; miniczytelnia wyposażona w stoliki i krzesła, gdzie czytelnicy mogą przeglądać materiały i publikacje dotyczące zagadnień ekologicznych. Został także zakupiony do pracowni projektor multimedialny, który wykorzystywany jest podczas realizacji zajęć w pracowni. Do dyspozycji pracowni jest kilkanaście tytułów czasopism przyrodniczych, zbiory zwarte, w tym albumy, pozycje z zakresu dydaktyki nauczania przyrody i ochrony środowiska oraz zbiory elektroniczne.

W pracowni odbywają się zajęcia dydaktyczne z zakresu ścieżki ekologicznej dla przedszkolaków i uczniów od klasy O do szkół ponadgimnazjalnych regionu piotrkowskiego. Wszystkie tematy realizowane są z wykorzystaniem filmów, programów i technik multimedialnych, odpowiednio dobranych także do wieku uczniów. W każdej lekcji stosowane są różne, atrakcyjne metody i środki dydaktyczne sprzyjające efektywniejszemu uczeniu się.

Pracownią, która rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 września 2002 roku, opiekują się nauczyciele bibliotekarze pracujący w BPP, którzy jednocześnie służą fachową pomocą zainteresowanym klientom. Przedsięwzięcie to realizowane jest w oparciu o autorski program dyrektora placówki "Multimedialna pracownia Ekologiczna". W roku 2002 oraz 2005 było dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Tematyka zagadnień ekologicznych realizowanych w ramach programu jest dostosowana do zapotrzebowania nauczycieli i zainteresowanych czytelników.

Program ma na celu:

1.Szerzenie wiedzy z zakresu przyrody i ekologii poprzez zaznajamianie uczniów ze światem zwierząt i roślin.

2.Propagowanie zachowań proekologicznych w środowisku dzieci i młodzieży poprzez uświadomienie im potrzeby ochrony środowiska naturalnego, poszanowania dla wszystkich istot żywych oraz dbałości o czystość świata.

3.Wspieranie zainteresowanych nauczycieli w realizowaniu ścieżki ekologicznej poprzez szerzenie znajomości literatury ekologicznej, opracowywanie i popularyzację zestawień bibliograficznych oraz udzielanie informacji o zbiorach w tym zakresie.

4.Udzielanie pomocy merytorycznej w zakresie realizacji ścieżki ekologicznej poprzez opracowywanie i publikację wzorcowych konspektów i scenariuszy zajęć ekologicznych w bibliotece.

5. Stwarzanie możliwości korzystania z nowoczesnych środków informacji.

Efekt ekologiczny programu nie jest wymierny, chodzi bowiem o oddziaływanie na umysły ludzi - dzieci, młodzieży, dorosłych, którzy pragną realizować w życiu wartości ekologiczne. To proces długotrwały i wielokierunkowy. Biblioteka poprzez oddziaływanie na nauczycieli i wspieranie ich fachową literaturą, wpływa na wychowanie ekologiczne dzieci, a to właśnie od nich zależy stan naszego środowiska w przyszłości, który wiąże się z losem naszej egzystencji. Wymiernym jest zainteresowanie nauczycieli, realizujących ścieżki ekologiczne w szkołach, tematyką podejmowaną na łamach "Warsztatów Bibliotekarskich" z wkładką "Edukacja Ekologiczna", chęć współredagowania pisma, częstotliwość odwiedzania pracowni ekologicznej, liczba zamówionych tematycznych zestawień bibliograficznych, porad bibliograficznych, wypożyczonych publikacji o tematyce ekologicznej, przeprowadzonych w bibliotece lekcji, liczba osób szukających w komputerowej kartotece zagadnieniowej haseł związanych z przyrodą. Na ile osób z kolei oddziaływają korzystający z naszej pracowni i czytający pismo, to już nie jest wymierne. Na pewno jest to ogromna rzesza odbiorców. Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie jest elementem globalnego przedsięwzięcia, jakim jest wychowanie ekologiczne.

BPP w służbie bezdomnym zwierzętom

W ramach podnoszenia świadomości ekologicznej wśród uczniów, czytelników i internautów BPP, Biblioteka Pedagogiczna w 2009 roku została patronem medialnym kocich adopcji. Internetowy serwis Biblioteki posłużył jako narzędzie wspierające działalność wolontarystyczną na rzecz bezdomnych i potrzebujących kotów ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego.

 

 

Wykaz książek oraz multimediów z zakresu ekologii, ochrony środowiska i przyrody
zakupionych z dotacji
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

w 2012 roku

książki [plik do pobrania]
multimedia [plik do pobrania]

 

Oprac. Dagmara Roszkowka
Aktualizacja: 30.11.2012


© Biblioteka Pedagogiczna