Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

     DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA, DYDAKTYCZNA I WYDAWNICZAINFORMACJA I PROMOCJA W BPP

W placówce prowadzi się różne formy najogólniej rozumianej informacji skierowanej do użytkownika lub tylko potencjalnego użytkownika. Najistotniejsza jest informacja o samej placówce i jej ofercie oraz informacja o zbiorach.

W latach ostatnich, w związku z informatyzacją biblioteki, szczególny nacisk położony jest na promocję biblioteki na jej stronie internetowej oraz innych serwisach. Obok praktykowanych dawnych form informacyjno- promocyjnych, jak materiały reklamowe, wystawy i wystawki, opracowywanie informacji o pracy biblioteki i wysyłanie jej razem z zestawieniami bibliograficznymi do szkół i placówek oświatowych w rejonie czytelniczym biblioteki, kontakty z mediami owocujące zamieszczaniem artykułów o bibliotece w prasie regionalnej, egzystują formy nowe pozwalające na kontakty z użytkownikami drogą elektroniczną: systematyczna aktualizacja serwisu internetowego, wysyłanie informacji do internetowych portali i serwisów bibliotekarskich,edukacyjnych oraz regionalnych.

W roku 2006 wdrożona została usługa e-informacji pozwalająca na korespondencję z czytelnikami za pomocą poczty mailowej, przesyłanie im tą drogą potrzebnych materiałów bibliotecznych.

Od kilku lat na stronie internetowej BPP zamieszczane są wszystkie opracowywane w placówce zestawienia bibliograficzne.

W roku 2006 we wszystkich placówkach BPP zaczęły funkcjonować multimedialne centra informacji dla czytelników z wolnym dostępem do komputerów podłączonych do Internetu. W ostatnich dwóch latach położono nacisk na aktywny udział w bibliotekarskich konferencjach ogólnopolskich poprzez występowanie z referatami nt. działań biblioteki w celu wypromowania placówki w polskim środowisku bibliotekarskim.

Organizuje się również konkursy i imprezy biblioteczne, jak np. akcja "Cała Polska czyta dzieciom", czy "Tydzień Bibliotek", które to formy dawniej nie miały miejsca.

W roku 2007 przy wypożyczalni usytuowano punkt informacji bibliotecznej z dostępem do Internetu oraz komunikatora Gadu-Gadu.

W ciągu ostatnich lat wdrożona została pełna obsługa czytelnika poprzez informację o zbiorach za pomocą tradycyjnych katalogów oraz baz online.


DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

BPP prowadzi działalność dydaktyczną dla 4 grup odbiorców: nauczycieli wszystkich specjalności, nauczycieli bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli realizujących ścieżkę z edukacji czytelniczej i medialnej oraz ścieżkę ekologiczną a także uczniów szkół różnych typów. Jest to działalność własna oraz wspomagająca inne placówki oświatowe, tj. szkoły, ośrodki doskonalenia nauczycieli, ich punkty konsultacyjne, uczelnie wyższe a także instytucje. Działania dydaktyczne dla wszystkich nauczycieli mają charakter udzielania pomocy w wyszukiwaniu literatury w celu przygotowania się do zajęć dydaktycznych lub w związku z własnym kształceniem, dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych- organizacji warsztatów i szkoleń, udzielania im instruktaży z bibliotekarstwa, prowadzenia przez pracowników BPP zajęć dydaktycznych na kursie kwalifikacyjnym bibliotekarskim organizowanym przez WODN oraz czynnego uczestnictwa w konferencjach organizowanych przez Ośrodek; związana jest również z wydawaniem pisma edukacyjnego "Warsztaty Bibliotekarskie". BPP realizuje na rzecz szkół w rejonie 2 autorskie programy edukacyjne zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną: program "Medialna podróż w krainę książki i informacji", wspierający realizację ścieżki "edukacja czytelnicza i medialna" oraz "Multimedialna Pracownia Ekologiczna" wspierający realizację ścieżki ekologicznej. W ramach ich realizacji organizowane są lekcje dla uczniów, opracowywane są konspekty i scenariusze zajęć popularyzowane w piśmie BPP, organizowane są konkursy i imprezy dla uczniów. Wymienione programy edukacyjne: "Multimedialna Pracownia Ekologiczna" autorstwa Wiesławy Olczykowskiej oraz "Medialna podróż w krainę książki i informacji" autorstwa Dagmary Roszkowskiej w roku 2008 zostały zgłoszone do Kuratorium Oświaty w Łodzi - Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim jako innowacje pedagogiczne realizowane w naszej placówce.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Od grudnia 2001 roku BPP wydaje pismo "Warsztaty Bibliotekarskie. Poradnik dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych". Pomysłodawcą i redaktorem naczelnym pisma jest dyrektor BPP, Pani Wiesława Olczykowska. Od pierwszego numeru zamieszczana jest w piśmie wkładka "Edukacja Ekologiczna", w której propagowane są treści związane z ekologią i ochroną środowiska wśród nauczycieli. Od 2004 roku kwartalnik ukazuje się w wersji online pod adresem http://www.pedagogiczna.edu.pl/warsztat/index.html. W roku 2007 zmienił się podtytuł czasopisma na "poradnik nie tylko dla bibliotekarzy". Stworzyło to możliwości zamieszczania w nim artykułów z dziedzin pokrewnych bibliotekarstwu i rozszerzyło krąg naszych czytelników.

 

 

Oprac. Wiesława Olczykowska,
Jolanta Wachnik,
Dagmara Roszkowska
Aktualizacja: 06.04.2009


© Biblioteka Pedagogiczna