Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

CZASOPISMA PEDAGOGICZNE 
I PSYCHOLOGICZNE

 

CHARAKTERY

Miesięcznik
Magazyn psychologiczny dla każdego. Poświęcony jest szeroko rozumianym problemom psychologii w różnych aspektach życia. Czasopismo ma stały układ tytułów. Każdy kolejny numer poświęcony jest ciekawym zagadnieniom z psychologii życia, niejednokrotnie wyjaśniających mechanizmy działania, którym ulega człowiek. Jest to czasopismo warte polecenia ze względu na bogatą wiedzę psychologiczną, którą dzielą się z czytelnikami znani psychologowie i psychoterapeuci, jak Wojciech Eichelberger czy Jerzy Mellibruda, oraz język artykułów - prosty i zrozumiały.
Prenumerata od 2001 roku.

CHOWANNA

Chowanna jest półrocznikiem wydawanym przez Uniwersytet Śląski. Na jego łamach prezentowane są zagadnienia z zakresu pedagogiki i psychologii oraz aktualne problemy związane z funkcjonowaniem oświaty. Zamieszczane są również recenzje książek pedagogicznych oraz sprawozdania z konferencji.
Prenumerata w latach 1957-1990 i od 1996 roku.

DRAMA

Kwartalnik propagujący stosowanie dramy w nauczaniu i wychowaniu, jest cennym poradnikiem dla nauczycieli i wychowawców. Na łamach czasopisma publikowane są artykuły poświecone dramie jako metodzie nauczania i wychowania oraz konspekty lekcji (przede wszystkim dla nauczycieli jeżyka polskiego) i scenariusze zajęć dla wychowawców świetlic szkolnych. Prenumerata od 1992 r.

EDUKACJA (STUDIA. BADANIA. INNOWACJE)

Kwartalnik o charakterze naukowym, redagowany przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie. Stałe działy: studia, badania, dyskusje i polemiki, doświadczenia i propozycje, książki i czasopisma (recenzje), informacje (sprawozdania z konferencji).
Prenumerata od 1983 r.

EDUKACJA HUMANISTYCZNA

Półrocznik myśli społeczno-pedagogicznej wydawany przez Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP w Szczecinie. Stałe działy: Studia i rozprawy; Doniesienia z badań; Recenzje. W artykułach podejmowana jest aktualna problematyka pedagogiczna, socjologiczna, psychologiczna i ekonomiczna.
Prenumerata od 2000 roku. Czasopismo otrzymywane przez BPP bezpłatnie.

EDUKACJA I DIALOG

Miesięcznik - na jego łamach publikowane są artykuły o treści dotyczącej teorii wychowania i nauczania, a przede wszystkim szeroko rozumianego nowatorstwa pedagogicznego. Zamieszczane są relacje z pracy szkół społecznych i klas autorskich w Polsce oraz informacje dotyczące funkcjonowania oświaty za granicą a także relacje z działalności Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
Prenumerata od 1991 r.

EDUKACJA MEDIALNA

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych, ukazuje się od 1996 r. Publikowane materiały służą przygotowaniu społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, do posługiwania się mediami jako narzędziami komunikowania, uczenia się i pracy oraz przysposabianiu do świadomego i krytycznego odbioru komunikatów medialnych. Stałe działy: z teorii mediów, reformowanie edukacji, zastosowania i metody, narzędzia techniczne, oceny i rekomendacje, wydarzenia i aktualności.
Prenumerata od 1996 do 2003 r.

GESTALT

Dwumiesięcznik Instytutu Terapii Gestalt Oddziału Krakowskiego Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków. Zawiera artykuły z zakresu psychologii, psychoterapii, psychoedukacji, psychopedagogiki.
Prenumerata od 2001 do 2005 roku.

GRUPA I ZABAWA

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Na łamach czasopisma propagowane są idee i metody pedagogiki zabawy, które warto stosować w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Zamieszczane są m.in. scenariusze lekcji oraz propozycje różnorodnych zabaw.
Prenumerata od 1997 do 2003 r.

 

KLANZA W CZASIE WOLNYM

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza" powstała przez złożenie liter nazwy KLub ANimatora ZAbawy.
"Klanza" to określony styl pracy z grupą : zabawa i współpraca podczas zajęć, atmosfera otwartości i wzajemnej życzliwości; twórczość i samodzielność w uczeniu się; podmiotowe traktowanie uczestników zajęć bez względu na wiek i poziom sprawności.
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów "Klanza" proponuje nowe czasopismo, które jest przekształceniem dotychczasowej formuły czasopisma "Grupa i Zabawa" w zestaw materiałów metodycznych, adresowanych do konkretnej grupy odbiorców. Stąd autorzy proponują 3 różne zeszyty metodyczne:
- Klanza" w Czasie Wolnym;
- "Klanza" w Zabawie i Edukacji Dzieci;
- "Klanza" w Szkole.

 

Czasopismo skierowane jest do czytelników, których szczególnie interesuje organizacja czasu wolnego, nie tylko dzieci i młodzieży, ale również dorosłych. Można tu znaleźć praktyczne rady i ciekawe pomysły na to, jak organizować działalność pozaszkolną, wypoczynek czy wspólne świętowanie. Pomoże ono czytelnikom kreować atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego.
Prenumerata od 2003 do 2005 r.

KLANZA W EDUKACJI

Czasopismo powstałe w wyniku połączenia trzech tytułów: "Klanza w szkole", " "Klanza w zabawie i edukacji", "Klanza w czasie wolnym". Prenumerata od 2006 roku.

KLANZA W SZKOLE

Druga część tytułu czyli " ... w Szkole" wskazuje, że swoje propozycje, autorzy kierują do czytelników, którzy poszukują ciekawych, atrakcyjnych metod i form pracy w działaniach edukacyjnych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
Szkoła to miejsce, gdzie stale potrzeba różnorodnych sposobów pracy, tak, by wzmocnić zainteresowania uczniów, a zajęcia uczynić ciekawszymi.
Stąd zeszyt ten zawiera szereg scenariuszy lekcji wychowawczych oraz przedmiotowych dla poszczególnych klas, które stanowią pomoc w pracy z uczniem, a jednocześnie są skarbnicą pomysłów dla nauczycieli. Materiały metodyczne zaproponowane przez "Klanzę" warte są polecenia, jako ogromna pomoc dla nauczycieli przedszkoli i szkół, wychowawców, animatorów kultury, pracowników socjalnych, terapeutów.
Prenumerata od 2003 do 2005 r.

KLANZA W ZABAWIE I EDUKACJI DZIECI

Zeszyt ten skierowany jest do czytelników, będących nauczycielami i nie tylko - również do osób, które pracują z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Osoby te mogą znaleźć tu ciekawe scenariusze zajęć dotyczących wybranych tematów, które nauczyciele mogą wykorzystać w pracy pedagogicznej.
Prenumerata od 2003 do 2005 r.

KWARTALNIK EDUKACYJNY

Czasopismo o charakterze naukowo-metodycznym, redagowane przez Centrum Doskonalenia Pedagogicznego w Rzeszowie. Publikowane materiały zamieszczane są w działach: dydaktyka i wychowanie, doskonalenie i doradztwo, sprawozdania i recenzje.
Prenumerata od 1998 do 2001 r.

KWARTALNIK PEDAGOGICZNY

Kwartalnik.
"Kwartalnik Pedagogiczny" to wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy poruszają w nim ważne kwestie związane z pedagogiką jako nauką, dydaktyką, jak również wychowaniem młodzieży. Jako czasopismo naukowe, zawiera stałą rubrykę: "Materiały i sprawozdania z badań". Autorzy - naukowcy zamieszczają tu artykuły zawierające wnioski z badań, jakie podjęli, które wnoszą dużo refleksji na tematy związane z pedagogiką, dydaktyką i naukami pokrewnymi, takimi jak np. filozofia edukacji.
W kwartalniku również stałą rubrykę stanowią recenzje nowości wydawniczych z pedagogiki i nauk pokrewnych.
Prenumerata za lata 1956-1996 oraz od 2001 roku.

LOGOPEDIA

Pismo Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (półrocznik), dofinansowywane przez Komitet Badań Naukowych. Porusza problemy z zakresu logopedii dotyczące zaburzeń mowy z perspektywy biologicznej, lingwistycznej i komunikacyjnej oraz leczenia tych zaburzeń. Artykuły na jego łamach publikują naukowcy z wyższych uczelni, zajmujący się zagadnieniami logopedii. W piśmie publikowane są również recenzje prac naukowych, które mogą być inspirujące w poszukiwaniu nowych rozwiązań związanych z omawianą dziedziną.
Prenumerata od 1998 roku.

MAŁŻEŃSTWO I RODZINA

Kontynuacja dwumiesięcznika Problemy Rodziny. Niezależny kwartalnik naukowy, ukazuje się od kwietnia 2002 roku. Publikowane materiały dotyczą gamologii – nauki o małżeństwie oraz familiologii – nauki o rodzinie. Tematyka dotyczy przede wszystkim trzech problemów: partnerstwa między kobietą a mężczyzną, rodzicielstwa i towarzyszących mu problemów oraz starości, jej mankamentów i radości.
Prenumerata od 2002 do 2005 roku (czasopismo zawieszone).

NAUCZYCIEL I SZKOŁA

Półrocznik redagowany przez Wyższą Szkołę Edukacji Wczesnoszkolnej w Mysłowicach. Publikowane materiały dotyczą przede wszystkim szeroko rozumianej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Działy: rozprawy teoretyczne, z badań nad nauczycielem i szkołą, kształcenie i doskonalenie nauczycieli, doświadczenia i propozycje metodyczne, recenzje i informacje, sylwetki pedagogów.
Prenumerata od 1997 r.

NOWA SZKOŁA

Miesięcznik społeczno-pedagogiczny poświęcony głównie nowatorstwu pedagogicznemu oraz aktualnym problemom związanym z funkcjonowaniem oświaty
w Polsce i za granicą. Publikowane materiały dotyczą: metod i technik nauczania, różnych aspektów pracy nauczyciela, pracy wychowawczej . Zamieszczane są również recenzje piśmiennictwa pedagogicznego.
Prenumerata od 1947 r.

OPIEKA –WYCHOWANIE –TERAPIA

Kwartalnik metodyczno-teoretyczny wydawany przez Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, poświęcony problemom opieki nad dzieckiem, profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Zawiera wkładkę pt. "Nasz Animator" dla organizatorów środowiskowej działalności profilaktyczno- wychowawczej.
Prenumerata od 1989 r.

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA

Kwartalnik.
Czasopismo wydawane przez Wyższą Szkołę Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie. Autorzy - naukowcy zadają w swoich artykułach wiele pytań dotyczących człowieka i jego bycia we współczesnym świecie. Zwracają uwagę na idee obezwładniające umysł współczesnego człowieka. Do nich należą, min. kult młodości i urody, gdzie starość i choroba - to margines naszej egzystencji; perfekcjonizm i towarzyszący mu sukces; ideologia konsumeryzmu, w której człowiek znaczy tyle, ile posiada i potrafi skonsumować. Dużo miejsca poświęcone jest w tym kwartalniku globalizacji oraz temu, w jaki sposób zjawisko to będzie wpływało na procesy rozwojowe dzieci i młodzieży.
Prof. dr hab. Tadeusz Pilch - redaktor naczelny "Pedagogiki Społecznej" - charakteryzując zawartość merytoryczną czasopisma, powiedział: "Chcielibyśmy toczyć ustawiczną debatę o obliczach i zagrożeniach społecznej kondycji człowieka".
Również i w tym kwartalniku nie zabrakło stałej rubryki: " Recenzje i sprawozdania", w której autorzy zamieszczają tytuły nowości wydawniczych, które to książki mogą dać nowe światło na wiele spraw związanych z edukacją dzieci i młodzieży w aspekcie zagrożeń, jakie niesie współczesny świat.
Prenumerata od 2005 roku.

PROBLEMY OPIEKUŃCZO –WYCHOWAWCZE

Miesięcznik poświęcony szeroko rozumianej problematyce opiekuńczo-wychowawczej w Polsce i na świecie. Działy: aktualne problemy opieki i wychowania, doświadczenia i propozycje metodyczne, czytelnicy piszą, z zagranicy, z tradycji, kształcenie i doskonalenie zawodowe, seminaria i narady. Zawiera wkładkę pt. "Przygotowanie do życia w rodzinie". Prenumerata od 1964 roku.

PROBLEMY RODZINY

Dwumiesięcznik Towarzystwa Rozwoju Rodziny poświęcony: różnorodnym problemom związanym z funkcjonowaniem rodziny w Polsce i za granicą, tożsamości kobiet i mężczyzn, wychowaniu dzieci, patologiom społecznym.
Prenumerata od 1971 do 2002 r.

PRZYJACIEL DZIECKA

Pismo Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ukazuje się 4 razy w roku. Jest to czasopismo społeczno-pedagogiczne skierowane do nauczycieli, rodziców, działaczy społecznych, organizacji pozarządowych. Poświęcone jest szeroko rozumianej opiece nad dzieckiem w Polsce, działaniom o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym. Zawiera wkładkę dla dzieci i młodzieży pt. "Wesołe podwórka" z propozycjami gier planszowych, krzyżówek oraz różnych łamigłówek.
Prenumerata od 1963 do 2002 r.

PSYCHOLOGIA W SZKOLE

Na rynku wydawniczym ukazało się nowe czasopismo: "Psychologia w Szkole". Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Tryb. zaprenumerowała to czasopismo.
Kwartalnik ten przeznaczony jest dla psychologów, nauczycieli, wychowawców, jak również rodziców.
Zawarte są tu ważne informacje na tematy związane z zagadnieniami psychologii. To czasopismo służy ukazaniu przyczyn zaistniałych sytuacji oraz, jak dany problem można rozwiązać.
Jak sama nazwa kwartalnika wskazuje, problemy te dotyczą w głównej mierze relacji uczeń - nauczyciel, jak również problemów związanych z samym zawodem.
Prenumerta od 2004 roku.

ROCZNIK PEDAGOGICZNY

Rocznik.
Czasopismo wydawane przez Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, który założył, że periodyk ten ma być "syntetycznym przeglądem wydarzeń oświatowych i naukowych".
Rocznik Pedagogiczny zawiera sprawozdania z konferencji naukowych, opisy ciekawych ośrodków nauk pedagogicznych w Polsce, jak również artykuły młodych pedagogów dzielących się swoją wiedzą merytoryczną. W roczniku zamieszczane są recenzje książek, które zasługują na uwagę czytelników. Redakcja zadbała również o to, aby czytelnik miał możliwość zapoznania się z literaturą pedagogiczną wydaną w Polsce w wybranym roku.
Prenumerata: 1921, 1924, 1928, 1971, 1975, 1978, 1981, 1983-1984, 1986, 1988, 1990-1992 i od 1994.

RUCH PEDAGOGICZNY

Dwumiesięcznik.
Czasopismo wydawane przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie.
Podejmuje problemy związane z pedagogiką oraz naukami pokrewnymi. Stałą rubrykę stanowią relacje z badań, w której autorzy - naukowcy dzielą się z czytelnikami swoimi refleksjami na temat różnych, badanych przez siebie obszarów nauczania i wychowania. "Ruch Pedagogiczny" porusza także problemy związane ze szkołą i jej miejscem we współczesnym świecie. W dwumiesięczniku stałą rubrykę stanowią recenzje nowości wydawniczych, poruszających zagadnienia związane z pedagogiką i naukami pokrewnymi oraz dydaktyką, które zasługują na uwagę czytelników.

Prenumerata: 1921-1926, 1928-1931, 1933-1934, 1936-1939, 1946, 1959-1982, 1984-1991 i od 2001.

TERAŹNIEJSZOŚĆ-CZŁOWIEK-EDUKACJA

Kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej wydawany przez Dolnośląską Szkołę Wyższą Edukacji. Ukazuje się od 1998 r. Pismo zamieszcza teksty wybitnych znawców problematyki edukacji ze wszystkich ośrodków akademickich w kraju.
Prenumerata od 1998 r.

WSZYSTKO DLA SZKOŁY

Miesięcznik adresowany do nauczycieli, ukazuje się od 1996 r. Na jego łamach publikowane są materiały informacyjne i metodyczne, które mogą pomóc nauczycielom i wychowawcom w doskonaleniu pracy dydaktyczno-wychowawczej. Niektóre numery czasopisma poświęcone są wybranym tematom wiodącym, np. edukacji prozdrowotnej, regionalnej, informatycznej, obywatelskiej. Publikowane są również scenariusze zajęć oraz tematyczne zestawienia bibliograficzne.
Prenumerata od 1996 r.

WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ

Miesięcznik założony w 1993 r. przez Toruńską Fundację Edukacyjną przy UMK, adresowany jest do nauczycieli, wychowawców i rodziców. Zamieszczane artykuły poświecone są: aktualnym problemom praktyki nauczania i wychowania, problemom pedagogiki specjalnej, psychologicznym problemom wychowania, teorii i praktyce pracy socjalnej. Publikowane są również omówienia i recenzje piśmiennictwa pedagogicznego, opisy i relacje z eksperymentów edukacyjnych. Każdy numer czasopisma zawiera wkładkę metodyczną z konspektami lekcji przedmiotowych oraz innymi materiałami pomocnymi w praktyce pedagogicznej.
Prenumerata od 1993 r.

WYCHOWAWCA

Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich, ukazuje się od 1993 r. Na jego łamach publikowane są artykuły poświęcone przede wszystkim aktualnym problemom wychowania dzieci i młodzieży (refleksjom i rozważaniom dotyczącym istoty wychowania) oraz aktualnym problemom oświaty. Zamieszczane są konspekty lekcji z przedmiotów humanistycznych i wychowania prorodzinnego, scenariusze poetyckie, montaże literacki a także omówienia i recenzje książek o tematyce religijnej oraz poświęconych rodzinie i wychowaniu.
Prenumerata od 1994 r.

 

CZASOPISMA POŚWIĘCONE PROFILAKTYCE, ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW PATOLOGII SPOŁECZNYCH I PROMOCJI ZDROWIA

 

ARKA

Kwartalnik poświęcony profilaktyce uzależnień, przemocy w rodzinie, problemom osobowościowym . Wydawany od 1999 roku przez Komisję Edukacji w dziedzinie Uzależnień Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. Artykuły na jego łamach publikują m.in.. Ewa Woydyłło i W. Osiatyński.
Prenumerata od 1999 do 2004 roku.

EDUKACJA ZDROWOTNA I PROMOCJA ZDROWIA W SZKOLE

Cyklicznie wydawane pismo przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej w Warszawie. Zawiera artykuły dotyczące profilaktyki, promocji zdrowia, działań z zakresu edukacji zdrowotnej i oceny ich skuteczności. Służy popularyzowaniu przykładów dobrej praktyki z zakresu edukacji prozdrowotnej. Kolejne numery zawierają materiały jednolite pod względem tematycznym, poświęcone są określonym zagadnieniom wiodącym.
Otrzymywane bezpłatnie od 2002 do 2006 (numer 11).

NIEBIESKA LINIA

Pismo Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie, wydawane przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych od 1998 roku.
Prenumerata od 1999 roku. Czasopismo otrzymywane bezpłatnie.

PROBLEMY ALKOHOLIZMU

Kwartalnik poświęcony alkoholizmowi i innym uzależnieniom. Wydawany od maja 1953 roku (początkowo jako “Walka z pijaństwem”, a później “Walka z alkoholizmem”) przez Polską Ligę Trzeźwości, dofinansowywane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. W każdym z numerów ukazuje się wkładka dla nauczycieli, wychowawców i młodzieży szkolnej: “Wychowanie w trzeźwości”.
Prenumerata w latach 1971–74 i od 1991 do 2004 roku.

Czasopismo otrzymywane bezpłatnie.

PROBLEMY NARKOMANII. BIULETYN

Kwartalnik poświęcony profilaktyce i rozwiązywaniu problemów narkomanii, wydawany przez Zakład Wydawniczo – Handlowy Materiałów Szkolno – Oświatowych “Wiem Wszystko” na zlecenie Biura ds. Narkomanii w Warszawie.
Prenumerata od 2001 roku.
Czasopismo otrzymywane bezpłatnie.

REMEDIUM

Miesięcznik poruszający problemy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowego stylu życia, wydawany od 1993 roku przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, współfinansowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. W radzie programowej pisma zasiadają m.in. Jerzy Mellibruda i Mieczysław Wojciechowski. Prenumerata od 1993 roku.
Czasopismo otrzymywane bezpłatnie.

SERWIS INFORMACYJNY. NARKOMANIA

Cyklicznie wydawany przez Krajowe Biuro ds.. Przeciwdziałania Narkomanii. Ma charakter informacyjny. Poświęcone jest regulacjom prawnym, systemom szkoleń i certyfikacji, konferencjom, programom i statystykom związanym z problemem narkomanii, terapii i rehabilitacji uzależnienia. Istnieje internetowa wersja Informatora – www.medianet.pl/~bdsnark.
Pismo bezpłatnie otrzymywane przez bibliotekę od roku 1997.

ŚWIAT PROBLEMÓW

Miesięcznik poświęcony profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych, wydawany od 1992 roku przez Fundację ETOH w Warszawie, przy dofinansowywaniu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład rady programowej pisma wchodzą m.in. Jerzy Mellibruda, Krzysztof Wojcieszek, Ewa Woydyłło i Bohdan Woronowicz, redaktorem naczelnym jest Anna Dodziuk.
Prenumerata od 1993 roku.

Oprac. Sylwia Kubicka,
Dagmara Roszkowska,
      Jolanta Wachnik
Aktualizacja: 19.06.2007


© Biblioteka Pedagogiczna