Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl

 

CZASOPISMA METODYCZNE

ANGLORAMA

Kwartalnik – magazyn dla uczących się języka angielskiego.
Prenumerata od IV kwartału 2000 do 2006 roku.

BIOLOGIA W SZKOLE

Dwumiesięcznik. Czasopismo przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli różnych typów szkół i studentów kierunków nauczycielskich. Upowszechnia najnowsze osiągnięcia nauk biologicznych oraz dorobek dydaktyki przedmiotu.
Prenumerata od 1948 r.

CHEMIA W SZKOLE

Dwumiesięcznik. Czasopismo przedmiotowo-metodyczne dla nauczycieli różnych typów szkół i studentów kierunków nauczycielskich. Publikuje prace z metodyki nauczania. Upowszechnia najnowsze osiągnięcia z różnych dziedzin chemii.
Prenumerata od 1955 r.

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Dwumiesięcznik ukazujący się od września 2000 roku. Czasopismo przedmiotowo-metodyczne przeznaczone dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Zawarte artykuły i opracowania z zakresu obronności i bezpieczeństwa, dotyczące wiedzy merytorycznej i pedagogicznej, nauczycieli przysposobienia obronnego oraz nauczycieli innych przedmiotów realizujących tematy związane z edukacją dla bezpieczeństwa. Stanowi merytoryczną kontynuację czasopisma “Przysposobienie Obronne w Szkole”.
Prenumerata od 2000 do 2004 roku.

EDUKACJA DOROSŁYCH

Prenumerata od 1996 do 1998 oraz od 2003 roku.

EDUKACJA USTAWICZNA DLA DOROSŁYCH

Kwartalnik naukowo-metodyczny prezentujący zagadnienia z zakresu oświaty dorosłych w Polsce i na świecie, kształcenia kursowego, szkół dla dorosłych, rynku pracy. Przedstawiane na jego łamach są sylwetki wybitnych oświatowców, relacje z konferencji, seminariów, sympozjów, recenzje nowych publikacji. Do końca 1998 roku pismo miało tytuł “Edukacja Dorosłych”.
Prenumerata od 1999 roku.

FIZYKA W SZKOLE

Dwumiesięcznik. Czasopismo dla nauczycieli fizyki oraz studentów fizyki zainteresowanych pracą w szkole. Publikuje materiały z zakresu teorii i praktyki nauczania fizyki oraz astronomii. Prenumerata od 1955 r.

FORUM HUMANISTÓW

Kwartalnik Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, wydawany przez Wydawnictwo Szkolne Romy Koper ARKA w Poznaniu. Podejmuje aktualne problemy z zakresu humanistyki. Kierowane jest głównie do nauczycieli gimnazjów i szkół średnich.
Prenumerata od 2000 do 2002 roku.

GEOGRAFIA W SZKOLE

Dwumiesięcznik. Czasopismo dla nauczycieli geografii wszystkich typów szkół. Upowszechnia najnowsze osiągnięcia w dziedzinie nauk geograficznych i dydaktyki. Prenumerata od 1948 r.

INSPIRACJE POLONISTYCZNE

Kwartalnik dla nauczycieli, który przekonuje, że edukacja polonistyczna powinna być postrzegana w różnych wymiarach : instrumentalnym, historycznym, społeczno-filozoficznym, estetycznym. Zawiera projekty lekcji.
Prenumerata od nr 7 1997/98 do 2004 r.

JĘZYK POLSKI

Dwumiesięcznik. Propaguje w przystępnej formie wiedzę o języku polskim i językoznawstwie wśród czytelników nie zajmujących się zawodowo tą dziedziną. Wspomaga nauczycieli szkół ponad- i podstawowych w realizacji programów nauczania języka polskiego. Upowszechnia wiedzę o historii naszego języka, o polskich gwarach oraz umożliwia śledzenie innowacji pojawiających się we współczesnej polszczyźnie.
Prenumerata w roku 1916, w latach 1921-36 i od 1952 r.

JĘZYK POLSKI W SZKOLE DLA KLAS IV-VI (blok humanistyczny), kwartalnik oraz
JĘZYK POLSKI W SZKOLE-GIMNAZJUM
,
kwartalnik.

Autorami artykułów i opracowań metodycznych zamieszczonych w tych czasopismach są wybitni poloniści ze znaczących ośrodków naukowych w Polsce, edukatorzy, liderzy, nauczyciele i innowatorzy. Jest to swoisty, metodyczny poradnik, źródło inspiracji twórczej, nowych interpretacji, zwłaszcza dla młodych, zdobywających nauczycielskie szlify, uwzględnia wszystkie przemiany reformatorskie w szkole.

JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ (od roku szkolnego 2001/2002 tytuł zmieniony na JĘZYK POLSKI W LICEUM)

Kwartalnik wydawany przez Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o. w Kielcach.
Prenumerata na rok 1986/87 i od 1991 r.

NAUCZANIE POCZĄTKOWE
(edukacja zintegrowana)

Dwumiesięcznik wydawany przez Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o. w Kielcach.
Prenumerata od 1978 r.

JĘZYKI OBCE W SZKOLE

Dwumiesięcznik adresowany do nauczycieli języków : angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, łacińskiego we wszystkich typach szkół. Dostarcza informacji z dydaktyki i metodyki językoznawstwa i psycholingwistyki.
Prenumerata od 1957 r.

KATECHETA

Miesięcznik poświęcony katechezie, wychowaniu religijnemu i nowej ewangelizacji. W każdym numerze znajduje się pięć działów, które mają służyć zarówno teorii, jak i praktyce katechezy. Co miesiąc porusza się zagadnienia związane z wychowaniem do miłości i życia w rodzinie. Szeroko omawia się metody aktywizujące. Ważne miejsce zajmuje stała rubryka "Kłopotliwe pytania", w której zamieszczone są odpowiedzi na pytania najczęściej nurtujące młodych ludzi.
Prenumerata od nr 6/1998 r.

KULTURA FIZYCZNA

Dwumiesięcznik. Czasopismo popularnonaukowe. Obejmuje problematykę edukacji i wychowania, sportu i rekreacji oraz rehabilitacji ruchowej.
Prenumerata od 1970 r.

LIDER

Promocja zdrowia. Kultura zdrowotna i fizyczna. Miesięcznik wydawany przez Szkolny Związek Sportowy i Instytut Kardiologii.
Prenumerata od 1991 r.

MATEMATYKA

Dwumiesięcznik przeznaczony dla nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół. Dotyczy nauczania i nowoczesnych rozwiązań dydaktycznych. Informuje o wymaganiach stawianych na egzaminach na wyższe uczelnie, tematach olimpiad matematycznych. Prenumerata od 1949 r.

NOWA EDUKACJA ZAWODOWA

Nowy dwumiesięcznik dostarczający informacji na temat działań realizowanych i podejmowanych w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego. Pismo ukazywało się od września 2000 do 2006 (czasopismo zawieszone).
Prenumerata od pierwszego numeru
.

NOWA POLSZCZYZNA

Dwumiesięcznik dla nauczycieli języka polskiego. Wcześniejszy tytuł Polszczyzna, od nr 2/98 r. pt. Nowa Polszczyzna. W każdym numerze znajduje się dodatek "Wykrzyknik”- pismo dzieci i młodzieży.
Prenumerata od 1997 r.

POLONISTYKA

Miesięcznik. Upowszechnia wiedzę z zakresu współczesnej metodologii badań literackich i językowych, literaturoznawstwa, kultury oraz metodyki nauczania języka polskiego, kierowany do nauczycieli polonistów.
Prenumerata od 1948 r.

PORADNIK JĘZYKOWY

Miesięcznik ukazujący się od 1901 roku. Jego celem jest propagowanie wiedzy o języku polskim. Adresowany do nauczycieli, uczniów i miłośników języka polskiego. Prenumerata w latach : 1901-4, 1907-9, 1911-12, 1919, 1950 i od 1953 r.

PRIMAR

Miesięcznik dla uczących się języka niemieckiego.
Prenumerata od 1999 do 2004 roku.

SZKOŁA SPECJALNA

Czasopismo poświęcone pedagogice specjalnej. Dwumiesięcznik Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Porusza problemy z zakresu pedagogiki specjalnej w kraju i na świecie. Przedstawia osoby zasłużone w tej dziedzinie.
Prenumerata od 2000 roku.

WARSZTATY POLONISTYCZNE

Kwartalnik poświęcony problemom współczesnej edukacji polonistycznej. Zawiera inspiracje, problemy, przemyślenia, szkice dotyczące tej dziedziny. Proponuje lektury ukazujące się na rynku wydawniczym. Wydawcą jest Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
Prenumerata od 2000 do 2002 roku.

WIADOMOŚCI HISTORYCZNE

Dwumiesięcznik. Czasopismo upowszechnia treści z zakresu historiografii współczesnej dydaktyki historii. Przeznaczone jest dla nauczycieli historii w różnych typach szkół, służy pomocą w unowocześnianiu nauczania.
Prenumerata od 1948 r.

WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT

Kwartalnik. Organ AWF. Publikuje prace z zakresu nauk o wychowaniu fizycznym oraz z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, dotyczące szeroko pojętych problemów kultury fizycznej.
Prenumerata od 1975 r.

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE

Dwumiesięcznik. Przeznaczony dla nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów oraz szkolnego personelu medycznego (higienistek). Porusza problemy sportu szkolnego. Prenumerata od 1989 r.

WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

Miesięcznik przeznaczony dla pedagogów nowego przedmiotu wprowadzonego do szkół i przedszkoli od 1996 r. Tematyką jest wychowanie młodzieży w duchu poszanowania praw i obowiązków wynikających z kodeksu drogowego. Treści każdego wydania są uzgadniane i redagowane przez profesjonalistów z MEN i KG Policji.
Prenumerata od 1998 do 2006 roku (czasopismo zawieszone).

WYCHOWANIE MUZYCZNE W SZKOLE

Dwumiesięcznik. Przeznaczone dla nauczycieli muzyki oraz instruktorów prowadzących zespoły lokalne i instrumentalne w szkołach i placówkach oświatowych. Zawiera materiały metodyczne z dziedziny muzyki i dziedzin pokrewnych.
Prenumerata od 1967 r.

WYCHOWANIE TECHNICZNE W SZKOLE

Dwumiesięcznik przedmiotowo-metodyczny dla nauczycieli techniki w szkole podstawowej i średniej. Omawia metodykę prowadzenia zajęć z techniki w różnych typach szkół. Od końca 2000 roku pojawia się również tematyka w zakresie wychowania plastycznego (w związku z likwidacją czasopisma dla nauczycieli wychowania plastycznego “Plastyka i Wychowanie”.
Prenumerata od 1961 r.

WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU

Miesięcznik dla pracowników przedszkoli Zamieszcza artykuły z psychologii i pedagogiki. Służy pomocą w samokształceniu.
Prenumerata od 1953 r.

ŻYCIE SZKOŁY

Miesięcznik
Czasopismo skierowane, przede wszystkim, do nauczycieli pedagogiki wczesnoszkolnej, jak również do rodziców. Układ tytułów w miesięczniku jest niezmienny i przedstawia się następująco:
- Artykuły i rozprawy;
- Zagadnienia metodyczne;
- Poradnik językowy;
- Praktyka szkolna;
- Informacje i przeglądy.
Nauczycieli, w szczególności, może zainteresować tytuł: "Praktyka szkolna", w której mogą znaleźć fachowo opracowane scenariusze zajęć zintegrowanych wybranych tematów bądź bloków tematycznych, jak " Święta Wielkanocne" czy "Poznajemy swój region, swoje miasto". Do scenariuszy zostały dołączone przykłady kart pracy, które mogą stanowić dużą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli. W rozdziale tym zamieszczane są również informacje o wydarzeniach kulturalnych z "życia" wybranych szkół. Ważne jest też to, że autorami artykułów i scenariuszy są sami nauczyciele - praktycy. Miesięcznik ten jest wart polecenia, ze względu na bogatą, pod względem merytorycznym i metodycznym, treść artykułów.

Prenumerata od 1955 r.

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz,
Dagmara
Roszkowska,
Aneta Szczepocka-Walas,
Jolanta Wachnik,
Sylwia Wydra
Aktualizacja: 23.10.2007

 


© Biblioteka Pedagogiczna