Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.biblioteka.pedagogiczna.prv.pl

 

CZASOPISMA KULTURALNE

AKCENT
Literatura i sztuka

Wydawany w Lublinie kwartalnik jest pismem zajmującym się literaturą i sztuką. Nie tylko prezentuje samą twórczość (poezję i prozę), ale też wiele uwagi poświęca krytyce, zamieszczając recenzje, omówienia, krytyczne rozprawy. W licznych publikacjach przedstawiani są twórcy związani z Lublinem.
Prenumerata od 1995 do 2004 r.

CZAS KULTURY

Ukazujący się od 1985 r. poznański dwumiesięcznik jest pismem prezentującym nowe zjawiska literackie. Obok utworów uznanych już autorów drukowane są teksty twórców dopiero promowanych przez redakcję oraz przekłady. “Czas Kultury" angażuje się w dyskusje o polskiej literaturze, publikując diagnozy i polemiki pióra krytyków z różnych środowisk. Równolegle pismo przedstawia to, co dzieje się w sztukach pięknych. Swój związek z miastem pismo akcentuje w dziale “Poznański czas kultury".
Prenumerata od 1996 do 2001 r.

DIALOG

Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej. Czasopismo poświęcone jest współczesnej dramaturgii teatralnej, filmowej, radiowej, telewizyjnej. Większą część każdego numeru wypełniają dramaty i scenariusze autorów polskich i zagranicznych. Pismo informuje również o życiu teatralnym na świecie. Niektóre numery mają charakter monograficzny - przedstawiają dramaturgię poszczególnych krajów.
Prenumerata od 1965 do 2004 r.

DIDASKALIA
Gazeta teatralna

Wydawany przez Krakowskie Stowarzyszenie Teatralne dwumiesięcznik jest pomysłowo redagowany i świetny graficznie. W piśmie czytelnik znajdzie informacje o tym, co dzieje się na polskich (i nie tylko) scenach, o festiwalach, repertuarze, recenzje ze spektakli, rozmowy ze znanymi twórcami teatralnymi, reżyserami, aktorami. W każdym numerze przedstawiane są interesujące bloki tematyczne, pojawiają się również materiały dotyczące dziejów teatru.
Prenumerata od 1995 do po
łowy 2002 r.

FILM

Miesięcznik dla wszystkich. Tematyka pisma obejmuje film w kinie, telewizji i na wideo. Czytelnik znajdzie w nim omówienie najnowszych premier, recenzje, sylwetki gwiazd i dużo zdjęć.
Prenumerata od 1996
do połowy 2001 r.

GULIWER

Czasopismo o książce dla dziecka.
Dwumiesięcznik o literaturze dla dzieci i młodzieży niezbędny w pracy szkolnej biblioteki. Ułatwi wybór wartościowej literatury dla młodzieży oraz najmłodszych czytelników. Obok licznych recenzji książek i esejów nt. literatury dziecięcej przedstawia wywiady z pisarzami i bibliotekarzami, informuje także o stanie badań nad książką i czytelnictwem. Wydawane są też numery tematyczne.
Prenumerata od 1991 r.

KULTURA l SPOŁECZEŃSTWO

Czasopismo socjologiczne założone w 1957 r. przez Józefa Chałasińskiego. Drukuje teksty z wszystkich dziedzin socjologii, szczególnie socjologii kultury, a także z pogranicza socjologii i innych nauk.
Prenumerata od 1972 r.

LITERATURA NA ŚWIECIE

"Literatura na Świecie" zajmuje się literaturą obcą; na jej łamach pojawiają się tłumaczenia, szkice krytycznoliterackie, eseje i omówienia. Miesięcznik prezentuje zarówno klasykę literatury światowej, jak i twórców mniej znanych. Poszczególne numery pisma przedstawiają twórczość wybranego kraju czy pisarza, poety. Wydawane są numery przedstawiające twórczość nowych noblistów oraz tematyczne.
Prenumerata od 1972 r.

MÓWIĄ WIEKI

Magazyn historyczny. Pismo w całości poświęcone popularyzacji historii jest pomysłowo redagowane i pięknie wydawane. Czytelnik znajdzie w nim oprócz typowych studiów historiograficznych informacje o najnowszych odkryciach i rozwiązaniu zagadek historycznych, o kuchni historycznej, także recenzje książek, filmów, gier komputerowych, przegląd książkowych nowości historycznych. Dla uczniów szkól podstawowych i średnich prowadzony jest konkurs pn. Szkolna Liga Historyczna.
Prenumerata w latach 1958-1989 i od 1994 r.

NOWE KSIĄŻKI

Miesięcznik dla miłośników książki, bibliotekarzy, wydawców, księgarz. Prezentuje publicystykę, informacje o książkach i ruchu wydawniczym. Każdy numer zawiera kilkadziesiąt recenzji ostatnio wydanych pozycji z zakresu literatur), eseistyki, nauk humanistycznych, prac popularnonaukowych. Pismo przynosi także informacje o nowościach i zapowiedziach wydawniczych (wkładka “Kurier Nowych Książek"). Ponadto co miesiąc przedstawiany jest dorobek wybranego twórcy, myśliciela.
Prenumerata od 1958 r.

ODRA

Miesięcznik założony w 1961 r. we Wrocławiu. Na jego łamach drukowana jest publicystyka, reportaże, dyskusje polityczne, szkice historyczne. W każdym numerze prezentowana jest nowa twórczość wybitnych autorów polskich i zagranicznych. Często ogłaszają tu swe wiersze Wisława Szymborska i Tadeusz Różewicz. Stałe felietony mają Urszula Kozioł i Stanisław Lem, a o życiu muzycznym pisze Wojciech Dzieduszycki. Prenumerata od 1999 r.

PAMIĘTNIK LITERACKI

Czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej. Pismo zostało założone w 1902 r. przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Jest kwartalnikiem naukowym poświęconym historii i krytyce literatury polskiej. Publikacje zgrupowane są w działach: I Rozprawy i artykuły; II Materiały i notatki; III Recenzje i przeglądy. Stałym dodatkiem jest Przegląd Bibliograficzny nowo wydanych książek. Prenumerata od 1956 r.

PRZEKRÓJ

Czasopismo społeczne skierowane do szerokiego grona czytelników, których interesują sprawy Polski i świata.
Układ tytułów jest stały i przedstawia się następująco:
Powiększenie (omawia ważne sprawy z kraju i świata, które miały miejsce w danym tygodniu);
Najsztub pyta (wywiady Piotra Najsztuba ze znanymi ludźmi polityki, kultury);
Ludzie (portrety ludzi sukcesu);
Historia firm;
Nauka;
Sport
;
Patrząc i czytając (opis ciekawych wydarzeń kulturalnych, omówienie książek wartych przeczytania);
Tydzień kulturalnie polecamy (dotyczy wydarzeń kulturalnych, które związane są z dziedzinami: filmu, muzyki, literatury, mass mediów).
Tygodnik zamieszcza również rubrykę "Odeszli ", w której zamieszcza notki- nekrologii o ludziach znanych, sławnych, zmarłych w ostatnim czasie.
Prenumerata od 1996 roku.

RUCH LITERACKI

Dwumiesięcznik założony w I926 r. przy współudziale Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Jest jednym z najważniejszych czasopism literackich w Polsce. Drukują w nim najwybitniejsi uczeni ze wszystkich ośrodków w Polsce i uniwersytetów zagranicznych. Na jego łamach ukazują się artykuły historycznoliterackie i z zakresu teorii literatury, recenzje nowości wydawniczych.
Prenumerata od 1961 r.

TEATR

Ukazujący się od 1946 r. miesięcznik zajmuje się bieżącymi wydarzeniami w świecie teatru. Każdy numer zawiera przegląd niemal wszystkich nowych przedstawień w polskich teatrach. Czytelnik znajdzie w piśmie obszerne recenzje ważniejszych spektakli teatralnych, noty o pozostałych, informacje o festiwalach i imprezach teatralnych, wywiady z twórcami teatralnymi, rozprawy i eseje, korespondencje zagraniczne. Prenumerata od 1971 do połowy 2001 r.

TEKSTY DRUGIE

Teoria literatury, krytyka, interpretacja. Założone w 1990 r. czasopismo jest kontynuacją dwumiesięcznika “Teksty" (1972-1981). Wydawane przez Instytut Badań Literackich PAN poświecone jest historii i teorii literatury oraz krytyce literackiej. Zamieszczane są w nim rozprawy o współczesnej poezji i prozie, interpretacje tekstów literackich, omówienia i recenzje prac naukowych, podręczników, rozmowy. Zwykle numer "Tekstów Drugich" poświęcony jest wybranemu problemowi. Wśród stałych współpracowników są: Edward Balcerzan, Stanisław Barańczak, Jan Błoński, Tomasz Burek, Michał Głowiński, Czesław Hernas, Janusz Sławiński. 
Prenumerata od 1998 r.

TOPOS

Dwumiesięcznik literacki. Wydawane w Sopocie czasopismo jest artystyczną wizytówką Trójmiasta, towarzyszy jego życiu kulturalnemu i zwraca uwagę na młodą literaturę. W prezentowanej na lamach pisma twórczości obecna jest tematyka regionalna i klimat Wybrzeża. “Topos" organizuje konkursy literackie, zamieszcza dyskusje na temat prozy i poezji, przedstawia młodych twórców. Ostatnie strony zajmują: dział recenzji książkowych, filmowych i teatralnych, trybuna młodych talentów oraz dział muzyczny.
Prenumerata od 1998 do 2004 r.

TWÓRCZOŚĆ

Najstarszy polski miesięcznik literacki; ukazuje się od 1945 r. Pismo to odegrało niemałą rolę w rozwoju polskiej literatury Przedstawia współczesną prozę i poezję, krytykę literacką. Na jego łamach spotykają się przedstawiciele starszego pokolenia i debiutanci, bogato prezentuje się twórczość przekładowa. Pismo zamieszcza również recenzje, omówienia oraz przeglądy zagranicznej prasy literackiej. Co roku w lutowym numerze miesięcznika drukowane są eseje, omówienia krytyczne i materiały archiwalne związane z dziełem Jarosława Iwaszkiewicza, wieloletniego redaktora "Twórczości".
Prenumerata od 1954 r.

TYGODNIK POWSZECHNY

Katolickie pismo społeczno-kulturalne. Ukazuje się od 1947 r. Jest to pismo opiniotwórcze, propagujące wzorzec otwartego katolicyzmu, niezależności duchowej i wartości demokratycznych. Tematyka: życie współczesnego Kościoła, polityka, kultura. Wieloletnim redaktorem był Jerzy Turowicz.
Prenumerata od 1982 roku do czerwca 2001 roku.

ZESZYTY LITERACKIE

Kwartalnik powstał w Paryżu, w 1983 r. Od 1990 r. ukazuje się w Warszawie. Jest pismem artystycznych indywidualności, żywiącym szacunek dla tradycji. Na jego łamach drukowana jest proza i poezja; często prezentowane są np. wiersze Czesława Miłosza, Adama Zagajewskiego, tłumaczenia Stanisława Barańczaka, przekłady wierszy i esejów Josifa Brodskiego, także teksty autorów tej miary, co Józef Czapski, Konstanty Jeleński, Seamus Heaney. Przedstawiane są także sylwetki pisarzy i innych wybitnych postaci, wspomnienia i korespondencje, portrety miast ( np. z. 39: Wenecja).
Prenumerata w latach 1983 – 1988, 1990, 1992 i od 1996 roku.

ZNAK

Zasłużony katolicki miesięcznik wydawany w Krakowie od 1946 r. Jest pismem skupiającym autorów różnych orientacji i przekonań. Odbywają się w nim dyskusje na temat sytuacji współczesnej kultury, Kościoła w Polsce i na świecie, filozofii, teologii, życia literackiego i artystycznego. Poszczególne numery poświęcone są tematowi wiodącemu, np. moralność a polityka, o wyobraźni religijnej, intelektualiści a komunizm, sztuka polska lat 90, szkoła po reformie.
Prenumerata od 1998 do 2004 roku.

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz,
Dagmara Roszkowska,
Aneta Szczepocka-Walas,
Jolanta Wachnik,
Sylwia Wydra
Aktualizacja: 19.06.2007


© Biblioteka Pedagogiczna