Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

CZASOPISMA EKOLOGICZNE, PRZYRODNICZE, GEOGRAFICZNE

 

AURA

Miesięcznik założony w 1973 r., poświęcony kształtowaniu i ochronie środowiska. Popularyzuje ochronę wód, powietrza, gleby, racjonalną gospodarkę odpadami. Prowadzi stały dział "Środowisko a zdrowie". Prenumerata w latach 1980-1982 i od 1994 roku.

BILULETYN POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO

W związku z prowadzoną przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim działalnością na rzecz szerzenia edukacji proekologicznej wśród dzieci i młodzieży, został zaprenumerowany miesięcznik "Biuletyn Polskiego Klubu Ekologicznego". Czasopismo wydano dzięki pomocy finansowej Swedish Society for Nature Conservation i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Miesięcznik ten skierowany jest do wszystkich, chcących poszerzyć swoje wiadomości z ekologii. Jest on skarbnicą wiedzy dla nauczycieli z zakresu edukacji ekologicznej, co ma odzwierciedlenie w treści artykułów zamieszczonych w bloku tematycznym: "Ekoedukacja".
Ważne jest również to, że redakcja zamieściła ofertę Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego, dotyczącą wartościowych wydawnictw o charakterze edukacyjnym z zakresu ochrony środowiska, znajdującą się w sprzedaży, przeznaczoną dla uczniów, nauczycieli, studentów, którą mogą wykorzystać jako pomoc w nauce, nagrody w konkursach, wyróżnienia za osiągnięcia w nauce.
Godna uwagi jest również zamieszczona bibliografia o tematyce ekologicznej zawarta w wybranych czasopismach polskich.
Czasopismo warte polecenia jako cenne źródło uzupełniające własną wiedzę ekologiczną.
Prenumerata w 2004 roku.

EKOŚWIAT

Ukazuje się od roku 1993 najpierw jako RAJ, później EKORAJ, a od numeru 4/99 EKOŚWIAT. Jest pismem o ekologii i ochronie środowiska we wszystkich dziedzinach życia. Podstawowym celem czasopisma jest wszechstronna edukacja ekologiczna. Prenumerata od 1995 roku.

CHROŃMY PRZYRODĘ OJCZYSTĄ

Czasopismo popularyzuje zagadnienia i osiągnięcia ochrony przyrody w Polsce i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania jej zasobami na terenach naturalnych i przekształconych przez człowieka. Jest organem Państwowej Rady Ochrony Przyrody, ukazuje się od 1945r. Prenumerata od 1969 roku.

CZASOPISMO GEOGRAFICZNE

Kwartalnik poświęcony sprawom nauczania geografii. Organ Zrzeszenia Polskich Nauczycieli Geografii.
Prenumerata w latach 1948, 1954 i od 1956 roku do połowy 2001.

EDUKACJA BIOLOGICZNA I ŚRODOWISKOWA

Kwartalnik dla nauczycieli biologii, przyrody, ochrony środowiska, nauczycieli akademickich zajmujących się naukowo problemami dydaktyki oraz wszystkich zainteresowanych kształtowaniem postaw i wpływaniem na świadomość środowiskową. Czasopismo ma na celu podnosić poziom nauczania przedmiotów przyrodniczych, przekazywać informacje o osiągnięciach dydaktyków, zachęcać nauczycieli do udziału w badaniach naukowych, promować programy i podręczniki oraz pomagać w awansie zawodowym.
Prenumerata od roku 2002.

NATIONAL GEOGRAPHIC

Czasopismo skierowane do wszystkich, którzy lubią podróżować i są ciekawi świata. Zamieszczane są tu artykuły o różnych zakątkach świata. Możemy dowiedzieć się z nich wielu ciekawych rzeczy o krajach, ludziach, obyczajach panujących na danym obszarze. Dotyczy to niejednokrotnie bardzo egzotycznych miejsc. Walorem tego miesięcznika są przepiękne, kolorowe, ciekawe zdjęcia, które przykuwają uwagę, bardzo często, swoją niezwykłością.
Czasopismo warte polecenia, również ze względu na interesujące artykuły, wnoszące bogatą wiedzę z różnych dziedzin, którą nauczyciele, np. geografii, mogą wykorzystać na swoich lekcjach. Niestety od 2002 roku Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Tryb. zaprzestała prenumeraty tego czasopisma, ze względu na koszty.
Prenumerata od 2000 do 2001 roku.

POZNAJMY LAS

Pismo dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prezentujące lasy Polski i świata, ich mieszkańców i problemy. Celem pisma jest edukacja przyrodniczo - leśna i ekologiczna, pozwalająca zrozumieć zasady działania ekosystemów leśnych i wielorakiefunkcje pełnione przez współczesne lasy. Prenumerata od 1997 roku do czerwca 2001 roku.

PRZYRODA POLSKA

Jest to miesięcznik Ligi Ochrony Przyrody, wydawany przy pomocy finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poświęcony jest on zagadnieniom związanym z ekologią. Można się dużo dowiedzieć interesujących wiadomości na temat flory i fauny Polski.
Czasopismo to jest skierowane do nauczycieli, szczególnie zajmujących się zagadnieniami ochrony przyrody, jak również dla wszystkich, którym piękno i ochrona naszej ziemi jest bliska.
"Przyroda Polska" posiadała do niedawna jedną wkładkę: Biuletyn Eko- edukacyjny, zawierajacy, przede wszystkim, scenariusze zajęć z ekologii dla różnych klas, jak również opis wydarzeń związanych z działalnością ekologiczna prowadzoną w szkołach i przedszkolach.
Pojawił się także drugi dodatek noszący tytuł : Natura i zdrowie. Artykuły w nim zawarte mówią o wpływie środowiska na zdrowie człowieka oraz, jakie należy przedsięwziąć działania, aby chroniąc przyrodę, chronić własne zdrowie i samopoczucie.
Prenumerata od 1958 roku.

POZNAJ SWÓJ KRAJ

Popularyzuje turystykę aktywną, kwalifikowaną. Promuje ciekawe regiony Polski i trasy turystyczne. Prowadzi m.in. akcję "Dziedzictwo kulturowe w regionie'.' Prenumerata od 1959 roku.

POZNAJ ŚWIAT

W magazynie: turystyka i podróże, mapy i geografia, przyroda i ekologia. Od 1995 roku dodatek dla młodszych czytelników "Poznaj Świat - Junior". Prenumerata w latach 1948,1949 i od 1957 roku.

PRZEGLĄD GEOGRAFICZNY

Czasopismo Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN Prezentuje dyscypliny geograficzne i inne, zajmujące się badaniami przestrzennymi w ujęciu teoretycznym oraz w perspektywie polityki regionalnej. Prenumerata od 1954 roku do połowy 2001 roku.

WIADOMOŚCI EKOLOGICZNE

Kwartalnik ten stanowi kontynuację kwartalnika "Ekologia Polska Seria B" W piśmie publikowane są materiały z ekologii, rozumianej tradycyjnie jako dziedzina biologii, a nie - ochrona środowiska, obejmujące artykuły (teoretyczne, przeglądowe, metodyczne) i referaty, recenzje książek, sprawozdania z konferencji i sympozjów, informacje o działalności placówek naukowych itp.
Prenumerata od 1994 roku do po
łowy 2001.

 

Oprac. Sylwia Wydra,
Ewa Bińkiewicz,
Dagmara Roszkowska,
Jolanta Wachnik
Aktualizacja: 29.10.2005


© Biblioteka Pedagogiczna