Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

CZASOPISMA BIBLIOTEKARSKIE

 

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISM

 

Bibliografia rejestruje w układzie rzeczowym zawartość ponad 1800 najważniejszych tytułów wydawnictw periodycznych ukazujących się w Polsce. Jako oddzielne tomy opracowywane są indeksy roczne: alfabetyczne i przedmiotowe.
Prenumerata od 1954 do 2004 r.

BIBLIOTEKARZ

Miesięcznik adresowany do pracowników bibliotek i ośrodków informacji naukowej. Na jego łamach podejmowane są aktualne problemy związane z organizacją i funkcjonowaniem bibliotek. Ważne miejsce zajmują artykuły poświęcone: komputeryzacji i nowym technologiom w bibliotekach, zarządzaniu i marketingowi, kształceniu bibliotekarzy, statusowi zawodu bibliotekarskiego. Publikowane są również przeglądy piśmiennictwa oraz sygnały o ważniejszych wydarzeniach bibliotekarskich krajowych i zagranicznych. Prenumerata od 1956 r.

BIBLIOTEKA W SZKOLE

Miesięcznik metodyczno-informacyjny dla nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Ukazuje się od 1991 r. Na łamach tego czasopisma publikowane są scenariusze zajęć (głównie z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego), materiały repertuarowe, zestawienia bibliograficzne, propozycje konkursów a także aktualne zagadnienia dotyczące funkcjonowania bibliotek i pracy bibliotekarzy. Niektóre numery czasopisma zawierają zaktualizowane teksty aktów prawnych dotyczących oświaty.
Prenumerata od 1991 r.

NOTES WYDAWNICZY

Jest on skierowany do wydawców, księgarzy, bibliotekarzy, hurtowników i wszystkich zainteresowanych rynkiem książki.
Można tu znaleźć aktualne informacje na temat odbywających się targów książki. Pomocne dla czytelnika przy doborze ciekawej i ambitnej lektury, są zamieszczane recenzje nowości polskiej i światowej literatury. Pomogą one wybrać każdemu to, co warte przeczytania. Interesujące jest badanie zjawiska czytelnictwa wśród ludzi, szczególnie wpływu mediów na wzrost lub spadek czytelnictwa. Autorzy zwracają uwagę na małą liczbę programów telewizyjnych promujących dobrą, ambitną książkę, warta przeczytania.
Czasopismo warte polecenia ze względu na aktualność treści zawartej w nim.
Niestety, ze względu na koszty, Biblioteka Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim zaprzestała prenumeraty od 2003 roku, kontynuując prenumeratę "Nowych Książek", które charakterem zbliżone są do "Notesu Wydawniczego".
Prenumerata od 1999 do 2002.

NOWE KSIĄŻKI

Miesięcznik dotyczący rynku wydawniczego w Polsce.
Czasopismo zalecane do użytku w szkołach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych przez MEN. Miesięcznik ten poświęcony jest książce, nowościom, jakie ukazały się w ostatnim czasie na rynku wydawniczym. Książki te dotyczą różnych dziedzin wiedzy: religii, kultury, filozofii, psychologii, prawa, historii czy polityki.
Uwzględnione zostały tu również recenzje biografii - wspomnień, oraz polskiej i obcej prozy i poezji.
Do każdego numeru Nowych Książek dołączony jest dodatek: Kurier Nowych Książek. Jest to spis nowości i zapowiedzi wydawniczych, jakie ukażą się w danym roku. Czasopismo warte polecenia. Pomaga ono w doborze dobrej i wartościowej lektury, która wzbogaca nie tylko naszą wiedzę, ale również wpływa na rozumienie świata uczuć, myśli i emocji.
Prenumerata od 1958 roku.

PORADNIK BIBLIOTEKARZA

Miesięcznik ukazuj e się od 1949 r., adresowany jest przede wszystkim do bibliotekarzy bibliotek szkolnych i publicznych. Na jego łamach prezentowane są zagadnienia z zakresu organizacji bibliotek, opracowania zbiorów, form pracy z czytelnikiem a także informacje i omówienia bieżących problemów bibliotekarstwa polskiego i zagranicznego. Zaieszczane są relacje z całokształtu działalności bibliotek w związku z obchodzonymi jubileuszami. Publikowane są scenariusze imprez, konspekty lekcji bibliotecznych, projekty wystaw i konkursów, tematyczne zestawienia bibliograficzne. Prenumerata od 1956 r.

PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY

Kwartalnik ukazujący się od 1927 r., aktualnie jest wydawnictwem Polskiej Akademii Nauk-Biblioteka w Warszawie oraz SBP, ma charakter naukowy. Na jego łamach podejmowana jest problematyka z zakresu organizacji bibliotek i bibliotekarstwa, ich roli w systemie informacji naukowej, kształcenia bibliotekarzy, współczesnych kierunków rozwoju bibliotekarstwa i działalności dokumentacyjno-informacyjnej, terminologii bibliotecznej, prawodawstwa bibliotecznego. Jest źródłem informacji o wydarzeniach związanych z bibliotekarstwem i informacją naukową w skali krajowej, zagranicznej i międzynarodowej. Zawiera także recenzje i przeglądy piśmiennictwa polskiego i zagranicznego, informacje o bieżącej działalności SBP. Wydawane są również zeszyty monotematyczne poświęcone aktualnym zagadnieniom bibliotekarstwa.
Prenumerata od 1972 do 2004 r.

PRZEWODNIK BIBLIOGRAFICZNY

Podstawowy człon bieżącej bibliografii narodowej. Prezentuj e w układzie rzeczowym (wg Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej) całość polskiej produkcji wydawniczej. Korzystanie z niego ułatwiają indeksy roczne: alfabetyczny i przedmiotowy.
Prenumerata od 1958 r.

WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

Kwartalnik.
Jest to czasopismo wydawane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Piotrkowie Trybunalskim od 2001 roku.
Skierowane jest ono do bibliotekarzy różnych typów bibliotek, jak również nauczycieli.
Poruszane są w nim problemy związane z pracą zawodową bibliotekarzy, jak również umieszczane są artykuły opisujące wszelkiego rodzaju akcje prowadzone przez szkoły i przedszkola w ramach realizacji ścieżki : Edukacja czytelnicza i medialna.
Stałym elementem kwartalnika jest dołączona wkładka o tematyce ekologicznej. Umieszczane są w niej, najczęściej, scenariusze lekcji z ekologii dla różnych klas szkół podstawowych i gimnazjum, jak również artykuły dotyczące działalności proekologicznej, prowadzonej przez piotrkowskie szkoły i przedszkola.
Od 2004 roku Warsztaty Bibliotekarskie ukazują się tylko w wersji online.

 

Oprac. Ewa Bińkiewicz,
Dagmara Roszkowska,
Aneta Szczepocka-Walas,
Jolanta Wachnik,
Sylwia Wydra
Aktualizacja: 29.10.2005


© Biblioteka Pedagogiczna